Daňový tip: Technické zhodnotenie hmotného majetku

S uplatňovaním technického zhodnotenia hmotného majetku v praxi neustále pretrvávajú sporné situácie. Častým problémom pre správne posúdenie je rozlíšenie opravy dlhodobého hmotného majetku od jeho technického zhodnotenia. Výdavky na technické zhodnotenie sa zahŕňajú do daňových výdavkov dlhodobo formou odpisov, zatiaľ čo výdavky na opravu sú priamym daňovým výdavkom.

Dátum publikácie:29. 4. 2015
Autor:Ing. Anton Kolembus

Daňový tip: Technické zhodnotenie hmotného majetku

Častým problémom pre správne posúdenie je rozlíšenie opravy dlhodobého hmotného majetku od jeho technického zhodnotenia. Problémy sú v stanovení vecnej hranice, kedy už nejde o opravu, ale o technické zhodnotenie, najmä v prípadoch, keď podnikateľ vykonáva súbežne opravu hmotného majetku a súčasne aj technické zhodnotenie.

Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou spočíva v tom, že technické zhodnotenie predstavuje zásadnú zmenu technických parametrov majetku, jeho účelu a použitia, rozšírenie príslušenstva a použiteľnosti majetku.

TIP: Technické zhodnotenie zvyšuje kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti pôvodného dlhodobého majetku

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 €, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1 700 € za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena bola 1 700 € a menej.

Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26 zákona o dani z príjmov. Rekonštrukciou sa rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov sa nepovažuje zámena použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

Modernizáciou sa rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. Technické zhodnotenie hmotného majetku môže vykonať na prenajatom majetku aj jeho nájomca.

TIP: Výdavky na udržiavanie a opravy hmotného majetku nie sú technickým zhodnotením

Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného vzťahu. Uvedením do prevádzkyschopného vzťahu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov a dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo k zvýšeniu výkonnosti majetku ani k zmene účelu jeho použitia.

Pri rozlíšení technického zhodnotenia od opráv je potrebné pri stavebných objektoch vychádzať aj z ustanovení stavebného zákona, ktorými sa vymedzujú udržiavacie práce, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie.

Príklad:

Ako účtovať nižšie uvedené náklady:

  1. v prevádzke, kde bola obyčajná stena, sa na sokel do výšky cca 2 m dali keramické obkladačky – cena 2 100 €,
  2. bol znížený strop, lebo miestnosť bola príliš vysoká – cena 4 200 €,
  3. zateplenie stien z vonkajšej strany – cena 11 200 €,
  4. výmena starej elektroinštalácie za novú, zodpovedajúcu súčasným normám – cena 3 200 €,
  5. výmena obyčajných dvier za nové, lamelové, ktoré sa vyklápajú pod strop. Obsluha ručná (ale možno v budúcnosti namontovať elektromotor) – cena 2 400 €.

Riešenie:

Technickým zhodnotením hmotného majetku sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie. Podľa § 139b ods. 5 stavebného zákona nadstavbou sa rozumie zmena dokončenej stavby, ktorou sa stavba zvyšuje. Prístavba je zmena stavby, ktorou sa stavba pôdorysne rozširuje a je prevádzkovo prepojená s pôvodnou stavbou. Stavebnou úpravou sa rozumie zmena stavby, pri ktorej sa zachováva vonkajšie aj výškové ohraničenie stavby.

Rekonštrukciou sa rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu pri dodržaní porovnateľných vlastností.

Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákonov odporúčame nasledovné zaúčtovanie:

  1. montáž keramických obkladačiek namiesto sokla – cena 2 100 € – účtovať ako technické zhodnotenie,
  2. zníženie stropu – cena 4 200 € – účtovať ako technické zhodnotenie,
  3. zateplenie vonkajších striech – cena 11 200 € – účtovať ako technické zhodnotenie,
  4. výmena elektroinštalácie – cena 3 200 € – účtovať ako opravu,
  5. výmena dverí – účtovať ako opravu.

Príklad:

Podnikateľ, fyzická osoba, v zakúpil v 4/2014 nákladný automobil, ktorý zaradil do obchodného majetku firmy. Pred zimným obdobím k nemu dokúpi sadu zimných pneumatík s diskami v predpokladanej cene 2 600 €. Ako zaúčtovať výdavky za pneumatiky s diskami? Do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov alebo ako technické zhodnotenie automobilu?

Riešenie:

Nákup zimných pneumatík s diskami v hodnote 2 600 € predstavuje daňový výdavok.

Technickým zhodnotením dlhodobého hmotného majetku sa rozumejú podľa § 29 ods. 1 zákona o dani z príjmov výdavky prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anton Kolembus

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.