Dokumentácia o transferovom oceňovaní: Nové pravidlá pre roky 2018 a 2019

Na konci roka 2018 vyšli nové pravidlá pre dokumentáciu transferového oceňovania v podobe nového usmernenia o určení obsahu dokumentácie.

Dátum publikácie:25. 4. 2019
Autor:JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M., Ing. Anna Fischerová

tt_dokumentacia

Povinnosť viesť dokumentáciu transferového oceňovania ustanovuje v § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Obsah a rozsah pre jednotlivé typy dokumentácie určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Usmernenie vydávané Ministerstvom financií Slovenskej republiky slúži ako návod, akým spôsobom pristupovať k plneniu dokumentačnej povinnosti.

Povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní má daňovník aj vtedy, ak reálne nemusel vykonať úpravu základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP.

Najnovšie usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi dňa 21. 12. 2018 ako príspevok č. 34.

Ak bude daňovník predkladať dokumentáciu transferového oceňovania za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo po 31. 12. 2017 (t. j. aj za zdaňovacie obdobie roku 2018) do 30. 6. 2019, bude si môcť vybrať, či bude postupovať už podľa nového usmernenia č. MF/019153/2018-724, alebo podľa predchádzajúceho usmernenia č. MF/014283/2016-724.

Pri predkladaní dokumentácie trans­ferového oceňovania po 30. 6. 2019 sa na daňovníka budú vzťahovať výlučne podmienky podľa nového usmernenia č. MF/019153/2018-724.

Z praktického hľadiska je preto vhodné, aby daňovník s touto skutočnosťou počítal a postupoval tak, aby to bolo pre neho administratívne čo najjednoduchšie.

Podľa nového usmernenia došlo k významnému zjednodušeniu a sprehľadneniu požiadaviek na vypracovanie dokumentácie:

  • väčšina daňovníkov nebude viesť dokumentáciu o nevýznamných tuzemských kontrolovaných transakciách (okrem daňovníkov, ktorí čerpajú úľavu na dani podľa § 30a ZDP, ktorí o takýchto transakciách vedú skrátenú dokumentáciu) a nevýznamných cezhraničných kontrolovaných transakciách (okrem daňovníkov, ktorí vykonávajú transakcie so závislými osobami z nezmluvných štátov, ktorí o takýchto transakciách vedú základnú dokumentáciu);
  • vedenie skrátenej dokumentácie transferového oceňovania, ktoré doteraz nemalo stanovenú konkrétnu formu, bolo kvôli jednoznačnosti a zníženiu administratívnej náročnosti pre daňovníka stanovené na vyplnenie informácií v štruktúre podľa prílohy, ktorá je súčasťou tohto usmernenia;
  • u vymedzeného okruhu daňovníkov je dokumentačná povinnosť považovaná za splnenú riadne vyplneným daňovým priznaním k dani z príjmov v častiach týkajúcich sa závislých osôb.

Pri určení významnosti transakcie sa usmer­nenie odvoláva na definíciu významnosti uvedenú v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) alebo koncepčný rámec IAS/IFRS, podľa ktorých sa informácia považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie po­uží­vateľa.

Toto pravidlo sa pre účely dokumentačnej povinnosti uplatní nielen pri posudzovaní významnosti transakcií u právnických osôb, ktoré sú účtovnými jednotkami, ale primerane aj u fyzických osôb-podnikateľov alebo u iných subjektov, ktorí nevedú účtovníctvo.

Ak podľa nového usmernenia č. MF/019153/2018-724 na splnenie dokumentačnej povinnosti daňovníkovi postačuje riadne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B (fyzická osoba) alebo tlačivo da­ňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (právnická osoba) v častiach, ktoré sa týkajú transakcií závislých osôb, no napriek tomu daňovník tieto časti v daňovom priznaní riadne nevyplní, potom na výzvu správcu dane bude musieť predložiť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania, ktorou sa rozumie vyplnenie Prílohy k usmerneniu č. MF/019153/2018-724 Prehľad transakcií so závislými osobami.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Michal Kočiš, Ing. Anna Fischerová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner