Dotácie a základ dane z príjmov právnickej osoby

Článok sa zaoberá spôsobom zahrnutia dotácií do základu dane, ako aj ich účtovaním u prijímateľa v závislosti od toho, za akých okolností sú mu poskytnuté.

Dátum publikácie:8. 8. 2019
Autor:Ing. Iveta Petrovická

tt_kalkulacka-pero-eurobankovky

Dotácie možno rozdeliť podľa účelu ich poskytnutia na dve základné skupiny, a to na investičné dotácie poskytované na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a na neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť poskytované na krytie bežných prevádzkových výdavkov (nákladov).

Článok rieši poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku po jeho zaradení do užívania/pred jeho nákupom, obstaranie hmotného majetku používaného na prenájom, predaj majetku obstaraného z dotácie počas doby zahrnovania dotácie do základu dane a ďalšie variantné situácie.

Vplyv prevádzkovej dotácie na základ dane

Ak účtovná jednotka dostane dotáciu na úhradu nákladov na hospodársku činnosť, aj v tomto prípade musí zabezpečiť nulový vplyv na výsledok hospodárenia. Uvedené sa zabezpečí účtovaním dotačných prostriedkov do výnosov v tom účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad.

Na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti sa pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady.

Do základu dane sa dotácia na úhradu prevádzkových nákladov zahŕňa podľa príslušných postupov účtovania vo vecnom a časovom súlade s účtovaním súvisiacich nákladov (výdavkov), na ktoré bola dotácia poskytnutá.

Problematika prevádzkových dotácií poskytovaných na podporu bežnej podnikateľskej činnosti je upravená v § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov tak, že dotácie sú zahrnované do zdaniteľných príjmov a súčasne náklady, na úhradu ktorých boli dotácie poskytnuté, sú uznanými daňovými výdavkami. To znamená, že dosah na výslednú daňovú povinnosť pri zúčtovaní prevádzkových (neinvestičných) dotácií a príspevkov je u príjemcu dotácie neutrálny.

Príklad:

Prevádzková dotácia prijatá až v nasledujúcom roku

Poľnohospodárske družstvo dostalo prísľub na dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup sadeníc v roku 2019 vo výške 5 000 €, dotáciu v tejto výške prijalo až v roku 2020. Náklady vo výške 5 000 € vynaložilo družstvo už v roku 2019. Ako ovplyvní táto skutočnosť základ dane v roku 2019 a 2020?

Účtovanie:

 

Suma v €

MD

D

Rok 2019

1. Nárok na dotáciu (po splnení podmienok)

5 000

346

384

3. Náklady na nákup sadeníc – prevádzkový náklad

5 000

501

321

4. Zúčtovanie dotácie v časovej a vecnej súvislosti k 31. 12. 2019

5 000

384

648

Rok 2020

5. Príjem dotácie na BÚ

5 000

221

346

V roku 2019 družstvo zaúčtovalo bežné náklady na nákup sadeníc vo výške 5 000 € a nárok na dotáciu ako výnos vo výške 5 000 €. Zaúčtovaná dotácia vo výške 5 000 € a bežné náklady na nákup sadeníc vo výške 5 000 € sú súčasťou základu dane, dosah na základ dane je teda neutrálny. V roku 2020 zaúčtuje družstvo už len prijatie dotácie účtovným zápisom 221/346, ktorý nemá vplyv na výsledok hospodárenia.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Dotácie a základ dane z príjmov právnickej osoby:

2.1 Poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku po jeho zaradení do užívania

2.2 Poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku skôr, ako sa uskutočnil jeho nákup

2.3 Poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku používaného na prenájom

2.4 Predaj majetku obstaraného z dotácie počas doby zahrnovania dotácie do základu dane

2.5 Dotácia poskytnutá na majetok, ktorý je predmetom nepeňažného vkladu alebo prechádza na právneho nástupcu 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Petrovická

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner