DPH v jednoduchom účtovníctve

Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme praktické otázky a na príkladoch vysvetlíme problematické situácie.

Dátum publikácie:27. 11. 2020
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_dph-v-ju

Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme si praktické otázky a na príkladoch si vysvetlíme problematické situácie.

Z pohľadu zákona o DPH si priblížime definíciu obratu v jednoduchom účtovníctve, miesto dodania tovaru a služby, vznik daňovej povinnosti (pri tovare a službe), dodanie tovaru a služieb v tuzemsku – účtovanie DPH, ako aj transakcie so zahraničím a pripojíme príklad na kurzy.

V závere ponúkame test na overenie vedomostí z tejto oblasti.

1. Vymedzenie DPH v postupoch účtovania a v zákone o dani z príjmov

Spôsob účtovania DPH v JÚ

 1. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty účtuje o:
  • práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o
  • povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty.
V praxi sa táto kniha nie vždy používa, nahrádza ju kniha pohľadávok a záväzkov, resp. evidencia DPH.
 1. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok.
 2. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe záväzkov.
 3. V peňažnom denníku sa rieši inkaso alebo úhrada. U platiteľa DPH sa pohľadávka alebo záväzok člení na základ dane a DPH. Účtovanie inkasa, resp. úhrady má vtedy odlišný princíp:
  1. Ku dňu inkasa pohľadávky alebo ku dňu prijatia preddavku sa základ dane z pridanej hodnoty účtuje ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení najmä na predaj tovaru, výrobkov a služieb a ostatné príjmy. Pričom ale platí, že u platiteľa DPH sa daň z pridanej hodnoty účtuje ako príjem, ktorý základ dane neovplyvňuje – ide o prípady, kedy platiteľ DPH má právo na odpočítanie tejto dane.
  2. Pri úhrade záväzku alebo poskytnutí preddavku sa v peňažnom denníku účtuje základ dane z pridanej hodnoty ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (napr. zásoby, služby, ostatné výdavky) alebo ako výdavok, ktorý podľa osobitného predpisu neovplyvňuje základ dane.

POZNÁMKA:

U platiteľa DPH sa daň z pridanej hodnoty, na ktorú vzniklo právo na odpočítanie, účtuje ako výdavok, ktorý základ dane neovplyvňuje.

c) Platba záväzku voči správcovi dane alebo inkaso pohľadávky z dôvodu nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty sa v peňažnom denníku uvádza v príslušnom prehľade podľa podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov.

• Čo v prípade, ak pri prijatí služby alebo pri obstaraní majetku, resp. zásob nevznikne nárok na odpočítanie DPH?

V praxi sa stáva, že aj u platiteľa DPH za určitých okolností nie je nárok na odpočítanie DPH. Ide najčastejšie o situácie, ak predmetný nákup nesúvisí s ekonomickou činnosťou daňovníka. V takýchto prípadoch je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku, resp. služby.

• Ako sa postupuje v prípade, keď sa neuhradí naraz celá suma faktúry napríklad z dôvodu, že obchodný partner nemá dostatok peňažných prostriedkov? Zaúčtuje sa DPH pomerom?

Pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v peňažnom denníku pri čiastočnej úhrade záväzku alebo čiastočnom inkase pohľadávky sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky. Uvedené vyplýva z § 19 ods. 5 postupov účtovania v JÚ. Ak je napríklad záväzok zaplatený čiastočne, môže sa vyznačiť táto skutočnosť do knihy záväzkov s poznámkou čiastočná úhrada.

Príklad č. 1:

Účtovanie pri čiastočnej platbe faktúry za dodanie výrobkov

SZČO fakturovala odberateľovi za dodanie výrobkov sumu 2 000 € (základ dane) + 400 € DPH, celkom 2 400 €. Odberateľ nemal dostatok finančných prostriedkov, preto realizoval čiastočnú úhradu vo výške 1 000 €. Účtovná jednotka môže v súlade s § 19 ods. 5 postupov účtovania v JÚ stanoviť svoj postup vo vnútornom predpise nasledovne:

 • DPH zaúčtuje v peňažnom denníku ako prvú, t. j. 400 € ako príjem neovplyvňujúci základ dane a 600 € ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení predaj výrobkov a služieb,
 • DPH ako poslednú: t. j. 1 000 € sa zaúčtuje ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení predaj výrobkov a služieb,
 • DPH v pomere k platbe: t. j. 400 / 2 400 = 0,1666 x 1 000 = 166,67 € ako príjem neovplyvňujúci základ dane a 833,33 € ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení predaj výrobkov a služieb.
Postupy účtovania riešia špecificky nasledovné tri transakcie:
1. Tovar nadobudnutý za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu

Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa o DPH účtuje:

 1. DPH na výstupe: v deň vzniku daňovej povinnosti v knihe záväzkov alebo v pomocnej knihe DPH,
 2. DPH na vstupe: v deň vzniku nároku na odpočítanie dane v knihe pohľadávok alebo v pomocnej knihe DPH, ak vznikne právo odpočítať DPH, a to v zmysle § 49 ods. 2 písm. c) ZDPH (ak je DPH uplatnená pri nadobudnutí tovaru) a § 51 ods. 1 písm. c) ZDPH (ak platiteľ má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu).
2. Pomerne odpočítaná DPH v mesačnom (kvartálnom) zdaňovacom období a vyrovnanie rozdielu po skončení účtovného obdobia

Rozdiel medzi pomerne odpočítanou DPH v jednotlivých zdaňovacích (mesačných, kvartálnych) obdobiach a pomerne odpočítanou DPH po skončení účtovného obdobia sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií nasledovne:

 1. ak ide o zvýšenie daňovej povinnosti – ako výdavok zahrnovaný do základu dane v členení ostatné výdavky,
 2. ak ide o zníženie daňovej povinnosti – ako príjem zahrnovaný do základu dane v členení ostatný príjem.
3. V prípade, ak ide o tzv. oneskorenú registráciu platiteľa DPH, potom daň vzťahujúcu sa na obdobie, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane na základe tzv. mimoriadneho daňového priznania, sa rieši nasledovne:
 1. ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je právo na odpočítanie DPH, účtuje sa:
  • v knihe pohľadávok – vznik pohľadávky voči správcovi dane pri podaní mimoriadneho daňového priznania a jej zánik pri inkase dane od správcu dane,
  • v peňažnom denníku – príjem nezahrnovaný do základu dane,
 2. ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je povinnosť platiť DPH, účtuje sa:
  • v knihe záväzkov – vznik záväzku voči správcovi dane pri podaní mimoriadneho daňového priznania a zánik záväzku pri úhrade dane správcovi dane,
  • v peňažnom denníku – výdavok nezahrnovaný do základu dane.

UPOZORNENIE:

Pri účtovaní výdavku v peňažnom denníku je potrebné rozlišovať:

 1. Platby daňovo uznaných záväzkov, pri ktorých štandardne vzniká nárok na odpočítanie DPH: napríklad nákup tovaru, materiálu, služieb.
 2. Platby daňovo neuznaných záväzkov, ktoré buď nesúvisia s podnikaním, alebo nie sú predmetom DPH: napríklad splátky úveru, úrok z úveru na obstaranie dlhodobého majetku, DPH na vstupe u platiteľa tejto dane, sankcie z titulu porušenia daňových a colných predpisov, prípadne iných.
 3. V účtovných softvéroch štandardne platí, že ak je fyzická osoba platiteľom DPH, program automaticky zaeviduje faktúru aj do evidencie DPH. V prípade zahraničných faktúr je potrebné napr. vyplniť aj položky, ako je suma, mena (tuzemská, zahraničná), kurz pre evidenciu DPH a pod.

Vzhľadom na skutočnosť, že účtovanie o DPH je priamo spojené aj s daňovým posúdením transakcie, je nutné zohľadniť i zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Účtovníctvo je prepojené so zákonom o dani z príjmov aj preto, že pri zisťovaní základu dane sa u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva vychádza z rozdielu medzi príjmami a výdavkami (bližšie § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov). Ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o účtovníctve definuje, že účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo nielen podľa tohto zákona, ale i ostatných osobitných predpisov.

 

Článok je skrátený. Celé znenie článku:

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.