Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021

Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku. Vysvetlíme podstatu zmien a vplyv na e-commerce oblasť vrátane digitálnych platforiem, u ktorých sa zavádza fikcia tzv. domnelého dodávateľa.

Dátum publikácie:4. 6. 2021
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_kosik-mobil

Vytvorenie vnútorného trhu, globalizácia a technologické zmeny viedli k prudkému nárastu elektronického obchodu, a teda aj k nárastu predaja tovaru na diaľku dodávaného tak z jedného členského štátu do druhého, ako aj z tretích krajín do EÚ.

V rámci dodržania princípov zdaňovania daňou z pridanej hodnoty je potrebné zohľadniť zásadu zdaňovania v mieste určenia a minimalizovať administratívne zaťaženie.

Už existujúca osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytované služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v rámci EÚ, ktoré ale nie sú usadené v členskom štáte spotreby, sa preto rozšírila o predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a podobná osobitná úprava sa zaviedla aj pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území.

Elektronické rozhranie, osoby uľahčujúce dodanie tovaru

Predaj tovaru na diaľku dodávaného z jedného členského štátu do druhého, ako aj z tretích území krajín do EÚ, sa z výraznej časti uľahčuje prostredníctvom použitia elektronických rozhraní, ako sú trhoviská, platformy, portály alebo podobné prostriedky, pričom sa často pristupuje k uplatneniu režimu uskladňovania.

Na dosiahnutie správneho odvodu DPH a zníženie administratívneho zaťaženia predajcov, daňových úradov a spotrebiteľov sú zapojené zdaniteľné osoby, ktoré uľahčujú predaj tovaru na diaľku prostredníctvom použitia takéhoto elektronického rozhrania, do výberu DPH z predaja tým, že sa stanovilo, že sa tieto osoby budú považovať za vykonávateľov takéhoto predaja (tzv. domnelí dodávatelia), v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) to upravuje ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o DPH.

V prípade predaja tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín do EÚ sa tento postup obmedzuje na predaj tovaru, ktorý sa odosiela alebo prepravuje v zásielkach so skutočnou hodnotou nepresahujúcou 150 eur.

Dodávateľ v súvislosti s dovozom tovaru na územie EÚ zaplatí DPH, ktorú si môže odpočítať. Na tento účel by dodávateľ mal byť vždy registrovaný v členskom štáte, v ktorom tento tovar nadobudol alebo do ktorého tento tovar doviezol. Dodania od dodávateľa predávajúceho tovar prostredníctvom použitia elektronického rozhrania sú oslobodené od DPH, predaj tovaru elektronickým rozhraním – domnelým dodávateľom je zdaňovaný na základe registrácie v schéme osobitnej úpravy – tzv. OSS EÚ schéma (§ 68b zákona o DPH).

Dodávatelia, ktorí nie sú usadení v EÚ a ktorí na predaj tovaru používajú elektronické rozhranie, môžu skladovať zásoby vo viacerých členských štátoch a okrem predaja tovaru na diaľku v rámci EÚ môžu dodávať tovar z týchto zásob nadobúdateľom v tom istom členskom štáte. Do 30. 6. 2021 sa na takéto „domáce“dodania nevzťahovala osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a pre služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v rámci EÚ, ale neusadené v členskom štáte spotreby. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie tieto zdaniteľné osoby, ktoré uľahčujú dodanie tovaru nezdaniteľným osobám v rámci EÚ prostredníctvom použitia elektronického rozhrania a o ktorých sa predpokladá, že tovar prijali a dodali, majú tiež možnosť využiť túto osobitnú úpravu na priznanie a platbu DPH za uvedené domáce dodania (EÚ OSS schému podľa § 68b zákona o DPH).

Cezhraničný internetový obchod (e-commerce) a zavedenie jednotného ročného obratu vo výške 10 000 eur

Ustanovením § 16a zákona o DPH sa zaviedlo osobitné miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ a osobitné miesto dodania určitých služieb dodaných osobe inej ako zdaniteľnej. Podľa tohto ustanovenia miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ je miesto, kde sa preprava alebo odoslanie tovaru začína, a miesto dodania digitálnych služieb je miesto, kde je sídlo dodávateľa, resp. kde má prevádzkareň alebo bydlisko.

Podmienky uplatnenia miesta dodania podľa tohto ustanovenia sú:

 • dodávateľ tovaru, resp. poskytovateľ služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, alebo bydlisko,
 • ide o cezhraničné dodanie tovaru (predaj tovaru na diaľku) alebo cezhraničné poskytnutie digitálnej služby,
 • celková hodnota dodaní nepresiahne v prebiehajúcom a súčasne predchádzajúcom kalendárnom roku hranicu 10 000 eur bez DPH.

Ročný obrat 10 000 eur zahŕňa dodanie tzv. digitálnych služieb (t. j. telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb) poskytnutých nezdaniteľnej osobe aj predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ do podmienok na určenie miesta dodania tovaru alebo poskytnutia služby.

Pri prekročení uvedeného limitu sa miesto dodania tovaru určí podľa § 14 ods. 2 zákona o DPH (nachádza sa tam, kde sa preprava tovaru k zákazníkovi končí) a miesto dodania služby sa určí podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH (miestom dodania je sídlo alebo adresa zákazníka).

Príklad č. 1:

Posúdenie prahovej hodnoty 10 000 eur pre určenie miesta dodania

 1. Slovenský platiteľ DPH dodáva tovar v rámci SR a tiež odosiela tovar zo SR do iných členských štátov. Hodnota tovaru dodaného do SR je vo výške 6 000 eur, do Poľska 1 000 eur, do ČR 2 000 eur a do Maďarska 2 500 eur.
  Do prahovej hodnoty 10 000 eur sa započíta obrat dosiahnutý mimo SR, t. j. tovar dodaný do Poľska, ČR a Maďarska, teda obrat vo výške 5 500 eur. Hodnota 10 000 eur nebola dosiahnutá, preto miesto dodania tovaru sa podľa § 16a ods. 1 písm. c) zákona o DPH nachádza v SR. Slovenský platiteľ môže zákazníkom z iných členských štátov fakturovať so slovenskou DPH.

 2. Slovenský platiteľ DPH dodáva tovar do Poľska, ČR a dodáva ho aj v SR, okrem toho dodáva elektronické služby v Maďarsku. Hodnota tovaru dodaného v SR je vo výške 10 000 eur, do Poľska 2 000 eur a hodnota elektronických služieb poskytnutých do Maďarska je vo výške 2 500 eur.
  Na účely zistenia prahovej hodnoty 10 000 eur sa berie do úvahy obrat dosiahnutý z predaja tovaru do Poľska a z poskytnutých elektronických služieb do Maďarska. Pretože obrat nedosiahol hodnotu 10 000 eur, slovenský platiteľ má miesto dodania v SR podľa § 16a ods. 1 písm. c) zákona o DPH , a preto môže fakturovať všetky dodania so slovenskou DPH.

 3. Slovenský platiteľ DPH dodáva tovar v SR v hodnote 10 000 eur, odosiela tovar do iného členského štátu – do Poľska v hodnote 4 000 eur, poskytuje elektronické služby v inom členskom štáte – v Maďarsku vo výške 2 500 eur a služby spojené s nehnuteľnosťou (stavebné práce) v ČR vo výške 3 000 eur.
  Pri službách spojených s nehnuteľnosťou sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, t. j. nachádza sa v ČR, platiteľ bude postupovať podľa českého zákona o DPH, t. j. buď mu vznikne v ČR registračná povinnosť, alebo dôjde k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa, a preto sa nebude musieť v ČR registrovať.
  Do zistenia prahovej hodnoty 10 000 eur sa zahrnie len dodanie tovaru do Poľska a poskytnutie elektronických služieb v Maďarsku, pretože tento obrat je vo výške 6 500 eur, teda nedosahuje hodnotu 10 000 eur, miesto dodania sa podľa § 16a ods. 1 písm. c) zákona o DPH nachádza v SR, slovenský platiteľ teda pri týchto dodaniach uplatní slovenskú DPH.

Predaj tovaru na diaľku od 1. júla 2021

Pre zásielkový predaj tovaru do 30. 6. 2021 platí, že slovenský dodávateľ, ktorý dodával tovar zákazníkom do iných členských štátov, bol povinný registrovať sa v týchto členských štátoch po dosiahnutí stanoveného obratu 35 000 eur alebo 100 000 eur.

Od 1. 7. 2021 má slovenský dodávateľ tieto možnosti:

 • môže sa registrovať v iných členských štátoch,
 • ak je dodávateľ usadený len v SR a dodania tovarov vrátane tzv. digitálnych služieb nepresiahnu 10 000 eur, môže zdaňovať dodania slovenskou DPH – a nemusí sa registrovať v týchto členských štátoch,
 • môže sa registrovať v SR na JKM/OSS pre EÚ (jednotnom kontaktnom mieste) a podať jedno daňové priznanie, v ktorom uvedie DPH za zákazníkov z iných členských štátov, a preto sa v týchto štátoch nemusí registrovať pre DPH.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021

Elektronické rozhranie, osoby uľahčujúce dodanie tovaru

Cezhraničný internetový obchod (e-commerce) a zavedenie jednotného ročného obratu vo výške 10 000 eur

Predaj tovaru na diaľku od 1. júla 2021

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku

Zdaňovanie digitálnych platforiem cez fikciu tzv. „domnelého dodávateľa“

Pojem „uľahčuje“ zásielkový predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov

Osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám alebo uskutočňujú predaj tovaru na diaľku § 68 zákona o DPH

Osobitná úprava podľa § 68a zákona o DPH (tzv. Non-EÚ schéma OSS)

Osobitná úprava podľa § 68b zákona o DPH (tzv. EÚ schéma OSS)

Osobitná úprava podľa § 68c zákona o DPH (tzv. importná schéma OSS – IOSS)

Osobitná úprava pre priznávanie a platbu DPH pri dovoze – § 68cb

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.