Finančný prenájom u podnikajúcej FO účtujúcej v sústave JÚ

Daňový a účtovný aspekt finančného prenájmu so zameraním na fyzickú osobu s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti účtujúcu v sústave JÚ.

Dátum publikácie:15. 8. 2019
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_leasing

V tomto príspevku sa sústredíme na daňový a účtovný aspekt finančného prenájmu, a to so zameraním na fyzickú osobu s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti účtujúcu v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej aj „JÚ“).

Finančný prenájom – resp. finančný lízing – predstavuje jeden zo spôsobov obstarávania hnuteľného a nehnuteľného hmotného majetku. Po ukončení doby prenajímania, zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu.

Na porovnanie:

V prípade operatívneho prenájmu – operatívneho lízingu – sa prenajatá vec vracia späť prenajímateľovi, pričom nedochádza k zmene vlastníka. Obdobie prenajímania býva podstatne kratšie než predpokladaná doba životnosti veci.

Aktuálna právna úprava finančného prenájmu v ZDP – zhrnutie

Hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu sa odpisuje do výšky vstupnej ceny majetku, ktorou je istina a náklady súvisiace s obstaraním prenajatého majetku (napr. poplatok za uzatvorenie zmluvy, prípadne aj doprava, montáž, clo).

Súčasťou vstupnej ceny naďalej nie je DPH, a to v súlade s § 25 ods. 6 ZDP.

Nezmenil sa ani spôsob uplatňovania úroku pri finančnom prenájme – premieta sa do daňových výdavkov v súlade s § 19 ods. 3 písm. o) ZDP počas doby trvania nájomnej zmluvy tak, ako sa o ňom účtuje – v JÚ podľa § 17 ods. 5 Postupov pre JÚ v momente úhrady.

Tabuľka: Prehľad ustanovení ZDP, v ktorých je priamo upravená problematika týkajúca sa finančného prenájmu

Ustanovenie ZDP

Predmet úpravy (stručne)

§ 2 písm. m) ZDP

vymedzenie pojmu obchodný majetok – obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je (od 15. 12. 2005) aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu

§ 2 písm. s) ZDP

definícia finančného prenájmu

§ 17 ods. 8 ZDP

úprava základu dane pri skončení podnikania (aj u nájomcu)

§ 17 ods. 24 písm. a) ZDP

úprava základu dane nájomcu pri porušení podmienok FP

§ 19 ods. 3 písm. o) ZDP

úrok ako daňový výdavok nájomcu (od 15. 12. 2005 nájomné premenované na úrok)

§ 24 ods. 1 písm. d) ZDP

právo nájomcu odpisovať prenajatý hmotný majetok, aj keď ho nevlastní

§ 25 ods. 6 ZDP

pri obstarávaní majetku formou FP súčasťou obstarávacej ceny u nájomcu nie je DPH

§ 26 ods. 1 ZDP

doby odpisovania hmotného majetku

§ 26 ods. 8 ZDP

odpisovanie hmotného majetku prenajatého formou FP nájomcom počas doby odpisovania, a to pri zohľadnení postupu podľa § 17 ods. 34 ZDP

§ 52zd ods. 1 a 2 ZDP

prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Finančný prenájom u podnikajúcej FO účtujúcej v sústave JÚ

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner