Inventarizácia majetku a záväzkov – činnosť pred zostavením účtovnej závierky

Predpokladom rýchleho a správneho vykonania účtovnej závierky je dôsledné vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, ktoré je tradične spojené s koncom účtovného obdobia. Na čo nezabudnúť a ako postupovať?

Dátum publikácie:22. 12. 2021
Autor:Ing. Ľudmila Novotná

tt_vianoce-kancelaria

Skôr, ako účtovná jednotka pristúpi k účtovaniu závierkových účtovných prípadov a upravujúcich závierkových účtovných prípadov, musí vykonať niektoré činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre správne zostavenie účtovnej závierky.

Ide najmä o nasledovné činnosti:

 • inventarizácia majetku a záväzkov,
 • kontrola bilančnej kontinuity,
 • kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní,
 • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka, ktoré musia byť zaúčtované pred zostavením účtovnej závierky.

1. Inventarizácia majetku a záväzkov

Predpokladom rýchleho a správneho vykonania účtovnej závierky je dôsledné vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov.

Inventarizácii podlieha:

 1. majetok a záväzky s vlastníckym právom alebo iným právom (napr. právo správy, ak ide o majetok štátu),
 2. majetok a záväzky sledované na podsúvahových účtoch,
 3. majetok a záväzky, ktoré nie sú vo vlastníctve účtovnej jednotky, nesledujú sa ani na podsúvahových účtoch, ale v čase vykonávania inventarizácie sa nachádzajú v účtovnej jednotke.

Z účtovných predpisov základnou právnou normou upravujúcou inventarizáciu je zákon o účtovníctve. Zákon o účtovníctve ustanovuje povinnosť vykonávania inventarizácie, uvádza, čo je jej cieľom, aký má význam jej správne vykonanie a uvádza základné pravidlá jej vykonania.

Úprava inventarizácie v zákone o účtovníctve

Problematika inventarizácie

Ustanovenie zákona o účtovníctve

Povinnosť vykonať inventarizáciu

§ 6 ods. 3 ZoÚ

Inventarizácia ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva

§ 8 ods. 4 ZoÚ

Úlohy vyplývajúce z inventarizácie

§ 26 ods. 1, 2, 3 ZoÚ

Inventarizácia majetku a záväzkov:

- cieľ inventarizácie

§ 29 a § 30 ZoÚ

- § 29 ods. 1 ZoÚ

- deň jej vykonania

- § 29 ods. 2 ZoÚ

- lehoty vykonania inventarizácie

- § 29 ods. 3 ZoÚ

- inventúra a jej druhy

- § 30 ods. 1 ZoÚ

- inventúrny súpis

- § 30 ods. 2 ZoÚ

- inventarizačný zápis

- § 30 ods. 3 ZoÚ

- obdobie vykonávania inventúr

- § 30 ods. 4 ZoÚ

- inventarizačný rozdiel, jeho posúdenie a účtovanie

- § 30 ods. 5, 6, 7 ZoÚ

Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky je ustanovená v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Táto povinnosť je jednoznačná a týka sa všetkých účtovných jednotiek vymedzených v § 1 zákona o účtovníctve, a to nezávisle od toho, v akej sústave účtovníctva účtujú o stave a pohybe svojho majetku a záväzkov, t. j., či v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, alebo či ide o podnikateľskú účtovnú jednotku alebo nepodnikateľskú účtovnú jednotku (neziskové organizácie), prípadne rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu.

Ďalšia požiadavka na vykonanie inventarizácie je ustanovená v § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve. Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Z uvedeného vyplýva, že správne vykonaná inventarizácia je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva.

Inventarizáciou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Z uvedeného vyplýva, že zákon vyžaduje aj inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov.

V účtovných jednotkách, ktorými sú podnikatelia účtujúci v podvojnom účtovníctve (ide najmä o podnikateľské právnické osoby), týmto rozdielom je vlastné imanie, ktoré tvoria účty účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a 43 – Výsledok hospodárenia. Vlastným imaním u fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, sú položky zaúčtované na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

V rozpočtových a príspevkových organizáciách sú to fondy. Inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov účtovné jednotky vykonajú dokladovou inventúrou, teda rovnakým spôsobom, ako sa inventarizujú napr. záväzky alebo pohľadávky.

Druhy inventarizácií

Inventarizácie sa môžu členiť na povinné (obligatórne), resp. zákonné, ktoré účtovné jednotky musia vykonávať napr. podľa zákona o účtovníctve, a na dobrovoľné (fakultatívne). Povinné inventarizácie sa z hľadiska jej väzby na účtovnú závierku členia na inventarizáciu riadnu a mimoriadnu.

Povinné inventarizácie majú zákonom určenú úlohu a termín ich vykonania.

Fakultatívne (dobrovoľné) sú v kompetencii účtovnej jednotky z hľadiska úlohy, obsahu a termínu jej vykonania a slúžia pre potreby účtovnej jednotky.

Deň, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva

Podľa § 29 ods. 2 zákona o účtovníctve s prihliadnutím na § 17 zákona o účtovníctve (účtovná závierka) je možné určiť deň, ku ktorému je potrebné vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov.

Keďže hlavnou úlohou povinnej inventarizácie majetku a záväzkov je overiť verné zobrazenie skutočností v účtovníctve, má jej vykonanie zmysel len vtedy, ak je vykonaná, respektíve jej vykonanie je smerované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Preto sú zákonom o účtovníctve stanovené termíny, ku ktorým musí účtovná jednotka inventarizáciu vykonať, a to:

 1. ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, ktorým je posledný deň účtovného obdobia, t. j. 31. december kalendárneho roka, ak účtovným obdobím je kalendárny rok, alebo k inému dátumu, ak účtovným obdobím je hospodársky rok, napr. ak hospodársky rok je od 1. 5. bežného roka do 30. 4. nasledujúceho roka, potom 30. 4. bude deň, ku ktorému sa bude zostavovať účtovná závierka, a teda k tomuto dátumu sa musí vykonať aj inventarizácia majetku a záväzkov,
 2. ku dňu zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky, ktorým je napr. deň vstupu účtovnej jednotky do likvidácie, deň účinnosti vyhlásenia konkurzu a podobne.

Ak účtovná jednotka bude zostavovať priebežnú účtovnú závierku, pre potreby jej zostavenia sa inventarizácia vykoná len na účely vyjadrenia ocenenia podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, to znamená, že účtovná jednotka je povinná upraviť len ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a zaúčtovať odpisy v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Lehoty vykonávania inventarizácie

Zákon o účtovníctve v § 29 ods. 3 ZoÚ ustanovuje lehoty, počas ktorých môžu účtovné jednotky inventarizáciu vykonávať. Inventarizáciu zásob môžu účtovné jednotky vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia (priebežná inventarizácia zásob), avšak podľa § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve musia preukázať stav zásob aj ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, preto je inventarizáciu zásob vhodné smerovať čo najbližšie k tomuto dňu. Inventarizáciu hmotného majetku môžu účtovné jednotky vykonať raz za štyri roky. Inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti musia účtovné jednotky vykonať raz za účtovné obdobie.

Predmet inventarizácie

Inventarizované obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

raz za štyri účtovné obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok

raz za účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby

Krátkodobý finančný majetok

Peňažná hotovosť

Pohľadávky

Záväzky

Vlastné imanie

Príklad č. 1

Na základe uvedeného, ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2017, najbližšiu inventarizáciu musí vykonať k 31. 12. 2021. Inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku však môžu účtovné jednotky vykonávať aj v kratšej lehote ako raz za 4 roky. Lehota vykonávania inventarizácie dlhodobého hmotného majetku by sa mala určiť v internej smernici.

Inventúra – fyzická a dokladová

Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Inventúra môže byť fyzická alebo dokladová. Pri majetku hmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov (vlastné imanie) a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru (napr. pri pohľadávkach), sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou a ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry (napr. dlhodobý hmotný majetok: fyzická obhliadka a doklady preukazujúce vlastníctvo k tomuto majetku).

Fyzická inventúra sa vykonáva pri dlhodobom hmotnom majetku a pri niektorých druhoch dlhodobého nehmotného majetku, pri zásobách, finančných hotovostiach, ceninách a pod. Uskutočňuje sa počítaním, technickým prepočtom pri voľne uloženom materiáli (uhlie, piesok, krmivo), meraním, vážením a pod., pričom sa vychádza z jednotiek množstva použitých v účtovníctve (v skladovej evidencii).

Dokladová inventúra je taká, keď správnosť zostatku účtu sa overuje prostredníctvom účtovných dokladov, ktoré ho tvoria. Robí sa pri takých druhoch majetku a záväzkov, pri ktorých nie je možné vykonať fyzickú inventúru. Napr. pohľadávky, stavy na bankových účtoch, úvery, záväzky, rezervy, opravné položky, účty časového rozlíšenia a pod. V praxi sa často používa aj tzv. „odsúhlasovanie zostatkov pohľadávok a záväzkov“. Ide o písomné požiadanie jednotlivých odberateľov a dodávateľov o potvrdenie správnosti otvorených (neuhradených) položiek. Zákon o účtovníctve túto činnosť nevyžaduje.

Inventúra a inventarizácia

Upozorňujeme na pojmovú odlišnosť slov inventúra a inventarizácia. Inventúrou sa rozumie fyzické zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov k určitému dňu (napr. inventúra tovaru na sklade k 31.12.). Inventarizácia zahŕňa celý súbor prác spojený s prípravou zistenia skutočného stavu majetku a záväzkov, s vyhotovením inventúrnych súpisov, inventarizačných zápisov, prehľadu inventarizačných rozdielov a s návrhom na ich vyrovnanie. Inventúra je súčasťou inventarizácie.

Inventúry súpis

Skutočné stavy majetku a záväzkov a vlastného imania sa zapisujú do inventúrnych súpisov.

Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby uvedú bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 • deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,
 • stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 zákona o účtovníctve,
 • miesto uloženia majetku,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam (podpis) hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
 • zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve,
 • zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov (vlastné imanie),
 • odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam (podpis) osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 • poznámky.

V poznámkach k inventúrnym súpisom sa uvádza napr.: prehľad prírastkov a úbytkov hmotného majetku odo dňa skončenia inventúry vykonanej predo dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prehľad prírastkov a úbytkov hmotného majetku z inventúry vykonanej po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (inventúra vykonávaná v mesiaci január nasledujúceho účtovného obdobia), zoznam poškodeného alebo zničeného majetku, zoznam poškodeného a opraviteľného majetku, zoznam nepoužiteľného alebo prebytočného majetku, návrh na zmenu ocenenia, návrh na odpis pohľadávky, návrh na zmenu odpisového plánu, zistenie nedostatočnej ochrany majetku alebo náležitej starostlivosti.

Inventúrne súpisy je potrebné usporiadať takým spôsobom, aby zápisy v nich uvedené umožnili porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným. Zápisy musia byť zrozumiteľné, prehľadné a vykonané spôsobom zaručujúcim ich trvalosť.

Pri fyzickej inventúre sa vyhotovujú inventúrne súpisy majetku. Môžu byť vyhotovené podľa miesta uloženia majetku (miestne zoznamy majetku) alebo zodpovedných osôb.

Pri dokladovej inventúre sa vyhotovujú inventúrne súpisy dokladov.

Inventarizačný zápis

Na základe inventarizačného súpisu sa vyhotoví inventarizačný zápis. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby uvedú bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 • výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 • výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 (odpisy, opravné položky, rezervy) a § 27 (ocenenie reálnou hodnotou) zákona o účtovníctve,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

V inventarizačnom zápise môžu byť výsledky inventarizácie uvádzané po položkách alebo môžu byť v ňom uvedené len súhrnné údaje prevzaté z inventúrnych súpisov za jednotlivé inventarizované druhy majetku, záväzkov a vlastného imania. V prí­pade uvádzania súhrnných údajov sú súčasťou inventarizačného zápisu aj inventúrne súpisy.

Inventarizačný rozdiel

Ak skutočný stav nesúhlasí so stavom účtovným, vzniká rozdiel, ktorý sa nazýva inventarizačným rozdielom. Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to:

 • manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom (účtovný doklad); pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
 • prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom.

Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely (ide o opravné položky, rezervy, odpisy, ocenenie majetku a záväzkov reálnou hodnotou).

Upozornenie!

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Prístup k celému článku Činnosti pred zostavením účtovnej závierky v PÚ

majú len UŽÍVATELIA PORTÁLU S PREDPLATENÝM PRÍSTUPOM.

Obsah:

2.1 Inventarizácia majetku a záväzkov

2.2 Postup prác pri vykonávaní inventarizácie

2.3 Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie

2.4 Kontrola bilančnej kontinuity

2.5 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

2.6 Doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka, ktoré musia byť zaúčtované pred zostavením účtovnej závierky

 

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.