Koncoročné povinnosti platiteľa DPH za rok 2020

Nezabudnite v poslednom zdaňovacom období roka 2020 vykonať ročné zúčtovanie DPH a upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikanie. Poradíme, ako na to.

Dátum publikácie:5. 1. 2021
Autor:Ing. Anna Jurišová

tt_zuctovanie-dph-2020

V súlade so zákonom o DPH sa koncoročné povinnosti týkajú platiteľov dane, ktorí si pri predbežnom odpočítaní dane odpočítavajú daň v pomernej výške po prepočte koeficientom, platiteľov, ktorí v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku zmenia účel použitia investičného majetku, aj platiteľov cestovných kancelárií, ktorí v priebehu kalendárneho roku v súlade s § 65 ods. 10 a 11 zákona o DPH robili opravu základu dane.

Napriek tomu, že zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac, príp. kalendárny štvrťrok, zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH (ďalej len „zákon o DPH“) ukladá platiteľovi dane povinnosti, ktoré sa via­žu k obdobiu kalendárneho, príp. hospodárskeho roka, a to v závislosti od účtovného obdobia platiteľa.

Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí: 

 • ročné vyrovnanie odpočítanej dane,
 • úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku a
 • od 1. 1. 2020 povinnosť platiteľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie, uviesť v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka údaje o oprave základu dane podľa § 65 ods. 10 a ods. 11 zákona o DPH.

Koncoročné povinnosti sa nemusia týkať všetkých platiteľov dane. Platiteľ dane je v rámci koncoročných povinností povinný súčasne zohľadniť aj posledné zmeny zákona o DPH, príp. iných právnych noriem, ktoré majú dosah na uplatňovanie zákona o DPH. Povinnosť alebo možnosť zmeny zdaňovacieho obdobia na základe dosiahnutého obratu v súlade s § 77 zákona o DPH sa už neviaže k obdobiu kalendárneho roku.

Obrat (100 000 eur) pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia posudzuje platiteľ dane prie­bežne vždy za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

1. Ročné vyrovnanie odpočítanej DPH za rok 2020

Základným princípom mechanizmu dane z pridanej hodnoty je právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije platiteľ na uskutočnenie svojich zdaniteľných obchodov. V konečnom dôsledku zdaňuje platiteľ iba tzv. pridanú hodnotu. Zákon o DPH definuje jednak vecné aj formálne podmienky pre odpočítanie dane (rozsudok NS SR 6Sžf/23/2016) a súčasne určuje, kedy si platiteľ nemôže daň odpočítať vôbec alebo kedy si ju odpočíta v pomernej výške, po prepočte koeficientom.

Povinnosť robiť ročné vyrovnanie odpočítanej dane má platiteľ dane, ktorý si v súlade s § 50 zákona kráti odpočítateľnú daň koeficientom.

Obsah:

1.1 Odpočítanie dane v priebehu kalendárneho roku

1.2 Zákaz odpočítania dane

1.3 Podmienky odpočítania dane

1.4 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

1.5 Odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré sa používajú aj na iný účel ako podnikanie

1.6 Výpočet koeficientu

1.7 Ročné vyrovnanie dane

1.6 Výpočet koeficientu

Platiteľ dane, ktorý nakúpené tovary a služby používa na zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú dani, príp. sú oslobodené dane s nárokom na odpočítanie dane, aj na zdaniteľné obchody oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane, si daň odpočítava v pomernej výške po prepočte koeficientom podľa § 50 zákona o DPH.

Pri predbežnom odpočítaní dane počas kalendárneho roka používa platiteľ koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak tento koeficient nemôže platiteľ po­užiť, napr. v prípade platiteľa registrovaného v priebehu kalendárneho roku, určí platiteľ koeficient pre príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.

Na konci kalendárneho roku vypočíta platiteľ dane koeficient z aktuálnych údajov za kalendárny rok ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná (zdaniteľné obchody s možnosťou odpočítania dane), a v menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok.

Koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor.

Výpočet koeficientu:
k = hodnota bez dodaných tovarov a slu­žieb, pri ktorých je daň odpočítateľná/ hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok

Pri výpočte koeficientu zohľadňuje platiteľ aj hodnotu dodaných tovarov a služieb, ktorých miesto dodania je v zahraničí, t. j. ktoré nie sú v tuzemsku predmetom dane.

Ak platiteľ dodá tovary a služby s miestom dodania v zahraničí, pri ktorých:

Prvý odberateľ v trojstrannom obchode do čitateľa aj do menovateľa koeficientu zahrnie hodnotu dodaných tovarov druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu.

Pri výpočte koeficientu vychádza platiteľ dane z hodnoty bez dane dodaných tovarov a služieb (do 31. 12. 2018 sa vychádzalo z výnosov, príjmov platiteľa). V praxi to znamená, že koeficient u platiteľa, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, neovplyvní skutočnosť, či odberatelia za dodaný tovar alebo službu zaplatia, rozhodujúci moment je dodanie tovarov a služieb. Do čitateľa ani do menovateľa koeficientu platiteľ neuvádza hodnotu z:

 • predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, ktoré sa nepovažujú za dodanie tovaru a dodanie služby (§ 10 ods. 1 zákona o DPH);
 • predaja majetku, ktorý platiteľ použí­val na účely svojho podnikania, okrem zásob;

Príklad

V roku 2020 platiteľ:

 • dodal stavebné práce = 450 000 eur
 • sprostredkoval úvery a pôžičky = 88 000 eur
 • predal automobil, ktorý používal na podnikanie = 15 000 eur
 • predal zásoby tovaru = 30 000 eur

Do čitateľa koeficientu platiteľ dane uvedie hodnotu: 450 000 eur (stavebné práce) a 30 000 eur (predaj zásob). Do menovateľa uvedie hodnotu:450 000 eur (stavebné práce), 30 000 eur – predaj zásob a 88 000 eur (sprostredkovanie poistenia).

Sumu 15 000 eur z predaja automobilu – majetku používaného na podnikanie – platiteľ dane neuvedie do čitateľa ani do menovateľa koeficientu.

Výpočet koeficientu za rok 2020:
Koeficient = (450 000 + 30 000) / (450 000 + 30 000 + 88 000) = 480 000 / 568 000 = 0,84507 = 0,85

 • príležitostne dodaných finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39 zákona o DPH, ak ich platiteľ poskytol príležitostne;

Príklad

Platiteľ dane v roku 2020:

 • predal tovar v tuzemsku v sume 320 000 eur bez DPH,
 • vyviezol tovar do tretích krajín v sume 220 000 eur,
 • dodal poisťovacie služby oslobodené od dane v sume 180 000 eur,
 • dodal technické služby zdaniteľným osobám z iných členských štátov v sume 150 000 eur,
 • príležitostne dodal finančné služby oslobodené od dane pre ukrajinského podnikateľa v sume 33 000 eur.

Výpočet koeficientu za rok 2020:
Koeficient = (320 000 + 220 000 + 150 000) / (320 000 + 220 000 + 180 000 + 150 000) = 690 000 / 870 000 = 0,7931 = 0,80

Finančné služby pre zahraničného odberateľa poskytol platiteľ dane príležitostne, preto ich hodnotu 33 000 eur neuvádza do čitateľa ani do menovateľa koeficientu (§ 50 ods. 2 ZDPH).

 • z príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.

Príklad

V máji 2020 predal platiteľ dane budovu, ktorú využíval na podnikanie, v cene 330 000 eur bez DPH. Pri predaji nehnuteľnosti uplatnil oslobodenie podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH. Iný zdaniteľný obchod oslobodený od dane podľa § 28 – § 42 zákona o DPH platiteľ dane v roku 2020 neuskutočnil. Dodanie nehnuteľnosti oslobodenej od dane je v danom prípade príležitostnou transakciou, výnos z ktorej podľa § 50 ods. 2 písm. d) zákona o DPH nevstupuje do koeficientu (koeficient je 1). Platiteľ dane si z nakúpených tovarov a služieb môže odpočítať daň v plnej sume. Ak by však platiteľ dane prijal od platiteľa dane napr. právnu službu, ktorú použije iba v súvislosti s predajom nehnuteľnosti v režime oslobodenia od dane, nemá z prijatej služby nárok na odpočítanie dane (nulový nárok).

Poznámka:

Príležitostné transakcie, ktoré sa neuvádzajú do čitateľa ani do menovateľa koeficientu, môžeme definovať ako transakcie, ktoré nemajú charakter základnej, resp. hlavnej činnosti platiteľa dane, netvoria značnú časť obratu z celkového obratu platiteľa dane, platiteľ dane ich nevykonáva opakovane (uvedené neznamená, že ich nie je možné uskutočniť aj viackrát v posudzovanom období) a pri ktorých platiteľ dane nemá opakujúce sa náklady a súvisiace náklady netvoria značnú časť celkových nákladov. Tieto podmienky sa posudzujú spravidla v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádza platiteľ hodnotu tovarov a slu­žieb dodaných organizačnou zložkou umiestnenou v inom členskom štáte ani hodnotu nadobudnutých tovarov z iného členského štátu a hodnotu služieb prijatých od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo tretieho štátu, pri ktorých je príjemca osobou povinnou platiť daň.

1.7 Ročné vyrovnanie dane

Platiteľ, ktorý minimálne v jednom zdaňovacom období v priebehu kalendárneho (hospodárskeho) roka uplatňuje odpočítanie dane v pomernej výške po prepočte koeficientom, je povinný robiť ročné vyrovnanie odpočítanej dane podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH.

Po skončení kalendárneho roka platiteľ vypočíta koeficient z údajov skončeného kalendárneho roka a vypočíta odpočítateľnú daň z nakúpených tovarov a služieb zaradených v tretej skupine za kalendárny rok. Ročné vyrovnanie koeficientu robí platiteľ v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka.

Platiteľ dane, ktorého účtovným obdobím je hospodársky rok, robí výpočet odpočítateľnej dane za hospodársky rok.

Vypočítaný rozdiel uvedie platiteľ podľa sadzieb dane v riadku 20 alebo 21 daňového priznania (daňové priznanie nemá samostatný riadok, v ktorom by sa uvádzal rozdiel z ročného vyrovnania dane).

Výsledok ročného vyrovnania odpočítanej dane môže byť:

 • záporný, v prospech platiteľa – ak suma odpočítanej dane pri predbežnom odpočítaní dane v priebehu roka je nižšia ako daň vypočítaná pri ročnom vyrovnaní dane,
 • kladný, v neprospech platiteľa – ak suma odpočítanej dane pri predbežnom odpočítaní dane v priebehu roka je vyššia ako daň vypočítaná pri ročnom vyrovnaní dane.

Povinnosť robiť ročné vyrovnanie odpočítanej dane má aj platiteľ dane, ktorý v priebehu kalendárneho roka:

 • prestane byť platiteľom alebo
 • sa stane platiteľom.

Tento platiteľ vypočíta odpočítateľnú daň za obdobie kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa dane.

Príklad

Platiteľovi dane bola zrušená registrácia DPH k 30. 6. 2020. V roku 2020 poskytoval platiteľ služby sprostredkovania poistenia oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH. V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie pri ukončení registrácie, júl 2020, je platiteľ dane povinný robiť ročné vyrovnanie dane za obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

Príklad

Zdaniteľná osoba podniká od 1. 10. 2018. Platiteľom dane sa stala dňom uvedeným v osvedčení o registrácii 1. 5. 2020. V priebehu roku 2020 poskytoval platiteľ služby zdravotnej starostlivosti oslobodené od dane a pri predbežnom odpočítaní dane krátil odpočítateľnú daň koeficientom, ktorý si určil odhadom, so súhlasom správcu dane. Platiteľ dane je povinný robiť ročné vyrovnanie dane (§ 50 ods. 4 zákona o DPH). Pri výpočte ročného koeficientu zahrnie do čitateľa aj menovateľa hodnotu dodaných tovarov a služieb za obdobie, kedy mal postavenie platiteľa dane, t. j. od 1. 5. do 31. 12. 2020.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Koncoročné povinnosti platiteľa DPH za rok 2020

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anna Jurišová

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.