Koniec roka v podvojnom účtovníctve

Zostavenie účtovnej závierky je náročný proces. V príspevku sme sa zamerali na niektoré účtovné prípady typické pre záver účtovného obdobia a veríme, že bude dobrou pomôckou pre účtovné jednotky pri zostavovaní účtovnej závierky.

Dátum publikácie:27. 12. 2021
Autor:Ing. Ľudmila Novotná

tt_2021

Pre účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom, sa blíži záver účtovného obdobia a tým aj termín zostavovania účtovnej závierky. Základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva a správne zostavenej účtovnej závierky je inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednotky.

Okrem vykonania inventarizácie musia účtovné jednotky zaúčtovať mnoho účtovných prípadov charakteristických najmä pre záver účtovného obdobia. Z pohľadu účtovného ide o závierkové alebo o upravujúce závierkové účtovné prípady.

V príspevku sa venujeme inventarizácii majetku a záväzkov a vybraným účtovným prípadom súvisiacim so záverom účtovného obdobia a zostavením účtovnej závierky.

Právne normy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov:

 1. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 2. opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa stanovili postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení n.p. (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“).

1. Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Postupy účtovania v § 2a ods. 1 definujú pojem účtovný prípad ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“ ako účtovanie skutočností:

 1. pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkové účtovné prípady“),
 2. týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúce závierkové účtovné prípady“); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a dňom jej zostavenia,
 3. z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.
Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje

Podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve, účtovným obdobím je kalendárny rok alebo hospodársky rok. Keďže účtovná závierka sa zostavuje ku dňu skončenia účtovného obdobia, potom, ak účtovným obdobím je kalendárny rok, deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, je 31. december kalendárneho roka, napr. k 31. 12. 2021. Ak účtovným obdobím je hospodársky rok, napr. od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022, potom deň, ku ktorému sa účtovná závierka musí zostaviť, je 30. 4. 2022.

Podľa § 17 ods. 8 zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje; to platí obdobne aj pre všetky účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak tento zákon ďalej neustanovuje inak.

Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky (fyzické zostavenie účtovnej závierky), pričom deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama (samozrejme, musí to byť v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov – termín 31. 3. alebo iný termín v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania).

Podľa § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Povinnosť zaúčtovať účtovné prípady v účtovnej jednotke v účtovných knihách je ku dňu ich uskutočnenia (deň uskutočnenia účtovného prípadu je definovaný v § 2 postupov účtovania v PÚ v PÚ).

Deň zostavenia účtovnej závierky

Dňom zostavenia účtovnej závierky je deň, kedy sa fyzicky účtovná závierka zostaví, a to je spravidla neskorší deň ako deň, ku ktorému sa zostavuje, pretože proces zostavenia účtovnej závierky vyžaduje určité časové obdobie. Napr. dňom zostavenia účtovnej závierky môže byť deň 25. 3. 2022.

V súlade s § 17 ods. 8 zákona o účtovníctve deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama (interná smernica). Stanovenie tohto dňa má význam pre účtovnú jednotku, pretože do dňa zostavenia účtovnej závierky sa zohľadňujú všetky informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

1.1. Závierkové účtovné prípady

Účtovanie skutočností podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctve je účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov (vlastné imanie účtovnej jednotky, ktorou je podnikateľská účtovná jednotka), výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Na základe uvedeného, ak závierkovými účtovnými prípadmi je účtovanie skutočností, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, potom ide o:

Zákon o účtovníctve pojem „deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“, používa v prípadoch:

 • oceňovania majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve spôsobom podľa § 27 zákona, t. j. reálnou hodnotou,
 • prepočítavania majetku a záväzkov v cudzej mene na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve,
 • oceňovania zásob v čistej realizačnej hodnote v prípade, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú budúce ekonomické úžitky zásob niž­šie ako ich ocenenie v účtovníctve; čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom podľa § 26 ods. 1 zákona o účtovníctve,
 • ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je suma záväzkov vyššia ako ich výška v účtovníctve, záväzky v účtovnej závierke sa uvedú vo zvýšenom ocenení podľa § 26 ods. 2 zákona o účtovníctve,
 • ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve.

Medzi závierkové účtovné prípady možno zaradiť najmä:

1.2. Upravujúce závierkové účtovné prípady

Medzi upravujúce závierkové účtovné prípady možno zaradiť:


Článok je uvedený v skrátenom znení.

Prístup k celému článku Koniec roka v podvojnom účtovníctve

majú len UŽÍVATELIA PORTÁLU S PREDPLATENÝM PRÍSTUPOM. 

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.