Krátkodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve

Krátkodobý finančný majetok sa člení na peňažnú hotovosť, ceniny, šeky, účty v bankách, krátkodobé cenné papiere, ostatný krátkodobý finančný majetok. Ako má o nich podnikateľ účtovať v peňažnom denníku?

Dátum publikácie:29. 5. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_kompas-euro

Z časového hľadiska sa finančný majetok účtovnej jednotky člení na

 • dlhodobý finančný majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, a
 • krátkodobý finančný majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je najviac jeden rok.

O peňažných prostriedkoch a ich ekvivalentoch (ceninách a šekoch) sa účtuje v pomocných účtovných knihách a v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách. Ide o peňažné operácie, o ktorých sa zároveň v peňažnom denníku účtuje s ohľadom na zákon o dani z príjmov ako o príjmoch a výdavkoch zahrnovaných alebo nezahrnovaných do základu dane z príjmov.

O ďalšom krátkodobom finančnom majetku sa účtuje v knihe finančného majetku, resp. pomocných účtovných knihách a o transakciách súvisiacich s ich obstaraním, predajom a splatnosťou aj v peňažnom denníku v závislosti od zahrnutia alebo nezahrnutia do základu dane v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Krátkodobý finančný majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je najviac jeden rok a podľa § 9 ods. 8 postupov účtovania (opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74) sa člení na:

 • peňažnú hotovosť, ceniny, šeky,
 • účty v bankách,
 • krátkodobé cenné papiere,
 • ostatný krátkodobý finančný majetok.

Krátkodobý finančný majetok, rovnako ako ostatný majetok účtovnej jednotky, podlieha inventarizácii, ktorú je účtovná jednotka povinná vykonávať v súlade s § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Inventarizačný rozdiel sa zaúčtuje v príslušných účtovných knihách a v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných prípadov za obdobie, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku.

Pri peňažných prostriedkoch sa:

 • prebytok účtuje v pokladničnej knihe ako zvýšenie peňažnej hotovosti.
  Prebytok sa posudzuje ako zdaniteľný príjem, preto sa v peňažnom denníku účtuje aj v rámci uzávierkových účtovných operácií ako príjem ovplyvňujúci základ dane;
 • schodok sa účtuje v pokladničnej knihe ako zníženie peňažnej hotovosti a v knihe pohľadávok ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.
  Pretože schodok nemožno považovať za daňový výdavok, v peňažnom denníku sa neúčtuje. Ani inkaso pohľadávky od hmotne zodpovednej osoby sa nepovažuje za daňový príjem a účtuje sa ako príjem neovplyvňujúci základ dane.

Krátkodobý finančný majetok sa v účtovnej závierke vo Výkaze o majetku a záväzkoch vykazuje na riadku:

 • 10 – Peniaze a ceniny,
 • 11 – Účty v bankách,
 • 12 – Ostatný krátkodobý finančný majetok.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Krátkodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner