Lekárske preventívne prehliadky v ZDP

Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z pohľadu dane z príjmov, osobitne aj počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie? Pristavíme sa pri preventívnych prehliadkach poskytnutých zo sociálneho fondu.

Dátum publikácie:21. 5. 2021
Autor:Ing. Iveta Petrovická

tt_doktorka-fonendoskop1

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z pohľadu dane z príjmov, vysvetlíme v tomto príspevku.

1. Legislatívna úprava v osobitných predpisoch

Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. Povinnosti v tejto oblasti vyplývajú pre zamestnávateľov z § 147 Zákonníka práce a ďalších osobitných predpisov.

Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí okrem iných aj povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Ide o povinnosti podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

Zákon o BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný [§ 6 ods. 1 písm. o) a q) zákona o BOZP]:

  • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • nedovoliť, aby zamestnanci vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti,
  • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona o BOZP zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

2. Lekárska preventívna prehliadka v ZDP

Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravené v zákone o BOZP, ktoré je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný zabezpečiť vrátane vykonávania zdravotného dohľadu a preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, patria v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) do skupiny výdavkov vynaložených zamestnávateľom na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov. Tieto sa zahŕňajú do daňových výdavkov v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. c) ZDP.

Podľa bodu 1 a 2 tohto ustanovenia daňovými výdavkami sú:

  • výdavky (náklady) vynaložené na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
  • výdavky (náklady) vynaložené na starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.

Keďže zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o BOZP je povinný zabezpečiť aj preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci, vynaložené náklady na preventívne lekárske prehliadky, ktoré sú poskytnuté v rozsahu povinností ustanovených pre zamestnávateľa osobitnými predpismi,uznanými daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP.

U zamestnanca je hodnota lekárskych preventívnych prehliadok poskytnutých v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vylúčená z predmetu dane podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP. V súlade s uvedeným ustanovením predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom [napr. zákon o BOZP, zákon č. 355/2007 Z. z.). Medzi tieto príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, však nemožno zaradiť finančný príspevok poskytnutý zamestnancovi na lekárske preventívne prehliadky, aj keď sú vykonané za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

Ak sú preventívne lekárske preventívne prehliadky poskytnuté nad rámec osobitných predpisov, potom sú na strane zamestnanca zdaniteľným príjmom podľa § 5 ZDP, pričom v prípade, ak sú tieto vyššie nároky dohodnuté v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa, v pracovnej alebo inej zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom, možno ich uznať ako daňové výdavky podľa § 19 ods. 1 ZDP.

Ak pracovná zdravotná služba v súlade s osobitnými predpismi v rámci opatrení odporučí vykonať povinné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci širšiemu okruhu zamestnancov, napr. zamestnancom vykonávajúcim práce zaradené v prvej kategórii, alebo odporučí vykonanie potrebných vyšetrení, resp. očkovaní, a to v nevyhnutnom rozsahu, napr. len pre vybranú skupinu zamestnancov, potom aj hodnota takejto preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi je u zamestnávateľa uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP a pre zamestnanca je považovaná za príjem, ktorý nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP.

Z uvedeného vyplýva, že pre správne posúdenie vykonaných lekárskych preventívnych prehliadok poskytnutých zamestnancovi zamestnávateľom je na účely ZDP potrebné rozlišovať, či lekárska preventívna prehliadka je poskytnutá v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, alebo je poskytnutá nad rozsah ustanovený osobitným predpisom ako nadštandardná lekárska prehliadka.

Príklad:

Zamestnávateľ pre novoprijatého zamestnanca zabezpečil povinnú lekársku preventívnu prehliadku v súlade so zákonom o BOZP, za ktorú zdravotnému zariadeniu uhradil 500 €. Ako posúdiť uvedený náklad z pohľadu zamestnávateľa a z pohľadu zamestnanca?

Riešenie:

Keďže zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnanca povinnú lekársku preventívnu prehliadku v súlade s osobitnými predpismi, hodnota tejto prehliadky je podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 uznaným daňovým výdavkom a u zamestnanca ide podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý nie je predmetom dane.

Príklad:

Zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnancov nadštandardné lekárske preventívne prehliadky zamerané na odhalenie znakov rakoviny. Hodnota jednej nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky predstavovala 750 €. Môže zamestnávateľ v tomto prípade aplikovať ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP a § 5 ods. 5 písm. e) ZDP?

Riešenie:

Vzhľadom na to, že ide o nadštandard­né lekárske preventívne prehliadky, t. j. prehliadky poskytnuté nad rámec osobitných predpisov, hodnota takých­to lekárskych preventívnych prehliadok je u zamestnávateľa nedaňovým výdavkom a u zamestnanca patrí medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane, t. j. ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) ZDP sa neuplatní.

Keďže v danom prípade ide o nepeňažný príjem, ktorý je u zamestnanca zdaniteľným príjmom, v prípade, ak uvedené plnenie bude dohodnuté ako zamestnanecký benefit v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo v inom internom predpise zamestnávateľa, môže sa tento náklad posúdiť u zamestnávateľa ako daňový výdavok podľa § 19 ods. 1 ZDP.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Lekárske preventívne prehliadky v ZDP

1. Legislatívna úprava v osobitných predpisoch 

1.1. Preventívne lekárske prehliadky v čase krízovej situácie

2. Lekárska preventívna prehliadka v ZDP

2.1. Lekárske preventívne prehliadky poskytnuté zo sociálneho fondu

Zhrnutie 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.