Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

MF SR vydalo pomerne rozsiahly metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení od 1. januára 2016.

Dátum publikácie:4. 2. 2016
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_kalkulacka-domcek-graf-pero-na-stole

Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty, bol zavedený s účinnosťou od 1. 1. 2016 tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane.

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá.

Dodávateľ tovaru

Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane.

Príjemca plnenia (odberateľ)

Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t. j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až § 51 zákona o DPH. 

Príklad:

Platiteľ A, registrovaný pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 zákona o DPH, poskytol pokrývačské práce na stavbe administratívnej budovy, ktorá sa nachádza na území SR, pre platiteľa B, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. V zmluve o dodaní stavebných prác bola dohodnutá cena bez dane vo výške 10 000 €. Stavebné práce boli ukončené a odovzdané odberateľovi B dňa 25. 1. 2016.

Keďže sú splnené všetky tri podmienky pre uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti, a to:

  • miesto dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku,
  • pokrývačské práce patria do sekcie F klasifikácie CPA,
  • dodávateľ aj odberateľ sú platitelia dane,

osobou povinnou platiť daň je platiteľ B, príjemca stavebných prác.

Dodávateľ A je povinný vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania stavebných prác faktúru v cene bez dane, na ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Platiteľ B uplatní k cene dodaných stavebných prác daň (10 000 x 20 %) vo výške 2 000 € a daň uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2016 a priznanú daň odvedie do ŠR. Platiteľovi B vzniká v zdaňovacom období január 2016 aj právo na odpočítanie dane podľa podmienok upravených v § 49 až § 51 zákona o DPH. 

Celý metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace dokumenty

Súvisiace aktuality

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner