Mikrodaňovník

S cieľom podporiť malé a stredné podnikanie bol zavedený nový inštitút „mikrodaňovník“. Táto špecifická skupina daňových subjektov bude môcť využívať viaceré zvýhodnenia, ktorým je venovaná pozornosť v tomto príspevku.

Dátum publikácie:19. 6. 2020
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_prekvapenie-lupa

S cieľom podporiť malé a stredné podnikanie bol jednou z posledných noviel zákona č. 595/2003 Z. z. v znení n. p. (ďalej len „ZDP“) – zákonom č. 301/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 zavedený nový inštitút (pojem) „mikrodaňovník“. Táto špecifická skupina daňových subjektov bude môcť využívať viaceré zvýhodnenia, ktorým je venovaná pozornosť v tomto príspevku.

Pojem „mikrodaňovník“

Pojem „mikrodaňovník“ je vymedzený v § 2 písm. w) ZDP. Môže sa ním stať za určených podmienok aj fyzická osoba, aj právnická osoba.

Mikrodaňovníkom je:

 • fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP za zdaňovacie obdobie nepresahujú sumu ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení n. p. na účely registrácie na DPH, t. j. sumu 49 790 eur,
 • právnická osoba, ktorej príjmy (výnosy) nepresahujú za zdaňovacie obdobie uvedenú sumu 49 790 eur, ustanovenú na účely registrácie na DPH

Za mikrodaňovníka sa nepovažuje daňovník, ktorý je:

 • závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) ZDP a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie (s cieľom zamedziť možným špekulatívnym snahám znížiť výšku príjmov),
 • na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár (pri oddlžení fyzickej osoby),

POZNÁMKA:

V nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení n. p. s účinnosťou od 1. 3. 2017 a ktorého hlavným obsahom bola nová právna úprava oddlženia fyzických osôb, bola zavedená popri konkurze aj nová forma: splátkový kalendár (pričom reštrukturalizácia už v prípade fyzickej osoby do úvahy neprichádza).

 • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia (s cieľom zamedziť možným špekulatívnym snahám znížiť sumu dosiahnutých príjmov v zdaňovacom období jeho skrátením prechodom (v prípade právnických osôb) na hospodársky rok.

POZNÁMKA:

Pripomeňme si, že podľa § 2 písm. n) ZDP závislou osobou je:

 1. blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka, napr. manželský partner, súrodenec,
 2. ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
 3. osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Zvýhodnenia mikrodaňovníkov

Tento okruh daňových subjektov môže využiť za určených podmienok zvýhodnený spôsob:

 • odpisovania majetku,
 • odpočítavania daňových strát,
 • posudzovania opravných položiek k pohľadávkam.

Zároveň sa na mikrodaňovníkov vzťahuje aj sekundárna výhoda – sadzba dane 15 %, keďže patria do skupiny daňovníkov s príjmami, resp. výnosmi nepresahujúcimi 100 000 eur; v prípade fyzických osôb – ako už bolo uvedené – s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

UPOZORNENIE:

Možno poznamenať, že zákonom č. 96/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. bol umožnený (§ 24b v druhej časti) špecifický odpočet daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur určeným spôsobom – od základu dane z príjmov daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od (čiastkového) základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, môže tento odpočet uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019).

Toto opatrenie nemá na odpočítavanie daňových strát mikrodaňovníka vykázaných za rok 2021 a roky nasledujúce vplyv.

2.1. Výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku

Jednak ide o zvýhodnené odpisovanie hmotného majetku v súlade s § 26 ods. 13 ZDP, jednak o výhodu premietnutú do § 19 ods. 3 písm. a) ZDP – na mikrodaňovníka sa nevzťahuje limit odpisov do výšky príjmov z prenájmu (ak je majetok prenajímaný).

Podľa § 26 ods. 13 ZDP mikrodaňovník môže odpisovať hmotný majetok:

 • zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (okrem osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac), a to
  • najviac počas doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine podľa § 26 odsekov 1 a 5,
  • v ním určenej sume, najviac do výšky vstupnej ceny.

Doba odpisovania v odpisových skupinách 0 až 4 predstavuje 2 – 12 rokov.

Odpisová skupina

Doba odpisovania

0

2 roky

1

4 roky

2

6 rokov

3

8 rokov

4

12 rokov

5

20 rokov

6

40 rokov

 

POZNÁMKA:

Pripomeňme si, že ide napr. o tento majetok: osobné automobily (okrem už uvedených so vstupnou cenou od 48 000 eur), počítače a periférne zariadenia, komunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy), motorové vozidlá na prepravu nákladu, generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním, stroje na tvarovanie kovov a obrábanie, elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia, turbíny, pece, horáky a ich časti, chladiace a vetracie zariadenia, montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete, montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete atď.

Zvýhodneným spôsobom nemožno na druhej strane odpisovať majetok patriaci:

 • do odpisovej skupiny 5, napr.: budovy a inžinierske stavby okrem kódov uvedených v odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 4,
 • do odpisovej skupiny 6, t. j.: bytové budovy, hotely a podobné budovy, budovy pre administratívu, budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo, ostatné nebytové budovy okrem nebytových poľnohospodárskych budov a ostatných budov inde neuvedených, ako aj ostatných inžinierskych stavieb.


Článok je skrátený. Celý článok
: Mikrodaňovník

1. Pojem „mikrodaňovník“

2. Zvýhodnenia mikrodaňovníkov

2.1. Výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku

2.2. Výhodnejšie umorovanie daňových strát

2.3. Zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam mikrodaňovníkov v súlade s účtovníctvom

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner