Mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu

Prinášame prehľadnú rekapituláciu doteraz prijatej daňovej „korona legislatívy“ spolu s vysvetlením jej reálnej uplatniteľnosti.

Dátum publikácie:30. 7. 2020
Autor:Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Anna Fischerová

tt_lex-korona-fin-opatrenia

Úvod

Dňa 11. 3. 2020 vláda SR uznesením č. 111/2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. vyhlásila pre územie SR mimoriadnu situáciu od 12. 3. 2020, ktorá sa skončí až jej odvolaním.

Podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva sa pod mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona a počas ktorej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR boli následne vydané viaceré zákony a nariadenia vlády SR, ktorých zámerom je zmierniť negatívne následky pandémie ochorenia COVID-19 na obyvateľov a podnikateľský sektor.

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti

Mimoriadne opatrenia k dôsledkom pandémie v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti Ministerstva financií SR, upravuje osobitný zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon Lex Korona“), ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia dňa 4. 4. 2020. Kvôli naliehavej situácii bol zákon Lex Korona (a rovnako aj tri doposiaľ vydané novely zákona Lex Korona) schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní a nadobudol účinnosť okamžite jeho vyhlásením v Zbierke zákonov.

POZNÁMKA:

Lex Korona obsahuje viaceré mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú správy daní, dovozu tovaru, štátnej služby príslušníkov finančnej správy, dane z motorových vozidiel, správnych poplatkov, účtovníctva, dane z príjmov, používania registračných pokladníc, colnej problematiky, presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, DPH a spotrebných daní, miestneho poplatku za rozvoj, miestnych daní a miestneho poplatku, finančnej pomoci, dohľadu nad finančným trhom, rozpočtových pravidiel, vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly a majetku verejnej správy.

Je treba mať na zreteli, že na ustanovenia zákona Lex Korona sa vzťahujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a iné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 37 ods. 1 zákona Lex Korona).

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti upravené v zákone Lex Korona sa uplatňujú počas obdobia pandémie (t. j. v období od 12. 3. 2020, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia, až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR odvolá mimoriadnu situáciu) až do uplynutia najneskoršej lehoty, ktorú zavádzajú ustanovenia zákona Lex Korona. Navyše, ak bude ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v dôsledku pandémie naďalej vyžadovať, aby sa opatrenia podľa zákona Lex Korona uplatňovali aj po tejto lehote, vláda SR môže vydať nariadenie, ktorým ustanoví nový rozsah opatrení, osobitné podmienky a ďalšie podrobnosti pre uplatňovanie zákona Lex Korona.

Aplikačná prax osobitného zákona Lex Korona si v pomerne rýchlom časovom slede vyžiadala tri novelizácie:

  • Zákon č. 75/2020 Z. z., tzv. zákon Lex Korona II, ktorým boli do zákona Lex Korona doplnené ďalšie mimoriadne opatrenia: opatrenia pre príslušníkov finančnej správy, opatrenia upravujúce odklad splátok spotrebiteľských úverov a úverov poskytnutých malým zamestnávateľom a iným podnikateľom – fyzickým osobám a limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou (účinnosť od 22. 4. 2020).
  • Zákon č. 96/2020 Z. z., tzv. Lex Korona III, ktorým boli v zákone Lex Korona pozmenené a spresnené už predtým prijaté opatrenia, ako aj doplnené ďalšie opatrenia k zmeškaniu lehoty, prerušeniu daňovej kontroly a prerušeniu daňového konania, k vráteniu daňových preplatkov, k odkladu platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel, k odkladu platenia preddavkov na daň z príjmov, k odpočtu daňovej straty, k používaniu registračných pokladníc, k opatreniam v colnej oblasti a pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, k DPH a spotrebným daniam, k plateniu miestneho poplatku za rozvoj, miestnych daní a miestneho poplatku, k opatreniam týkajúcim sa vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly a majetku verejnej správy (účinnosť od 25. 4. 2020).
  • Zákon č. 120/2020 Z. z., tzv. zákon Lex Korona IV, ktorým boli v zákone Lex Korona doplnené ustanovenia týkajúce sa finančnej pomoci na zabezpečenie likvidity malých, stredných alebo veľkých podnikov, spresnené a doplnené podmienky pri poukazovaní podielu zaplatenej dane a pozmenené podmienky pri vrátení preddavkov na daň z príjmov, resp. pri započítaní rozdielu na preddavkoch na daň z príjmov na žiadosť daňovníka (účinnosť od 20. 5. 2020).

K zákonu Lex Korona bolo ďalej vydané nariadenie vlády SR č. 104/2020 o rozsahu a osobitých podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou, ktoré ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí nepodali vyhlásenie o poklese tržieb podľa zákona Lex Korona (§ 24a zákona Lex Korona) a ktorí môžu platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na základe daňového priznania podaného od 1. 1. 2020 až do skončenia obdobia pandémie (účinnosť od 30. 4. 2020).

POZNÁMKA:

V našom článku sa budeme zaoberať vybranými opatreniami, ktoré vyplývajú zo zákona Lex Korona a jeho noviel, vrátane súvisiaceho nariadenia vlády SR, pričom sa zameriame na opatrenia v oblasti dane z príjmov, správy daní, DPH, dane z motorových vozidiel, účtovníctva, správnych poplatkov a po­užívania registračných pokladníc.

 

Článok je skrátený. Celý článok: Mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu v oblasti dane z príjmov, správy daní, DPH, dane z motorových vozidiel, účtovníctva, správnych poplatkov a používania registračných pokladníc

Obsah:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Kováčová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 75/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 96/2020 Z. z.
  • 120/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner