Možnosti umorovania daňových strát

Pri umorovaní straty v daňovom priznaní za rok 2019 je možné uplatniť dve možnosti: umorovať straty rovnomerne štyri roky alebo zvýhodneným odpočtom zavedeným v dôsledku pandémie. Kedy je ktorý spôsob umorovania straty výhodnejší?

Dátum publikácie:11. 9. 2020
Autor:Ing. Igor Šulaj

tt_zvyraznovac-kalkulacka

Súčasné obdobie, ktoré je poznačené koronavírusom, významne zasiahlo aj do podnikateľských aktivít. Uvedená skutočnosť sa prejaví, žiaľ, aj v stratovosti niektorých obchodných spoločností. Preto si významná časť daňových subjektov položí otázku, ako legislatíva vymedzuje umorovanie daňových strát.

Ak dvaja robia to isté, nemusí byť výsledok rovnaký. Staré, ale výstižné porekadlo sa dá aplikovať aj na zdaňovacie obdobie roku 2019. Podmienky dvoch zákonov, ktoré vymedzujú daňovo rok 2019, ovplyvňujú výpočet základu dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2019, ako aj platby za splnenie si daňových povinností na dani z príjmov za rok 2019. Následne vznikne otázka, ako môže daňovník umorovať daňové straty v nasledujúcich obdobiach, t. j. rokoch 2020, 2021 a 2022.

Pri umorovaní straty v daňovom priznaní za rok 2019 je možné v súčasnom období v roku 2020 uplatniť dve možnosti:

 • prvá možnosť, ktoré bola ako jedinou možnosťou do 31. 3. 2020.
  Vychádzala zo zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne § 30 ZDP.
  Pri tejto možnosti je možné v podstate umorovať stratu rovnomerne počas štyroch rokov – pomerné umorovanie straty štvrťročne;
 • druhá možnosť, ktorá vznikla s prijatím zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 č. 67/2020 Z. z., a je definovaná v § 24b.
  Tento zákon bol prijatý po 1. 4. 2020.
  Pri tejto možnosti môže daňovník umoriť straty za roky 2015 až 2018, a to v úhrnnej sume do a vrátane 1 mil. eur.

Daňovník sa sám môže rozhodnúť, ktorú možnosť využije. V tomto článku sa venujem umorovaniu straty daňovníkov, ktorí sú povinní platiť daň z príjmov právnickej osoby. Obdobný spôsob sa môže uplatniť aj pri dani z príjmov fyzickej osoby.

1. Podávanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2019 v roku 2020

V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z., konkrétne § 21, je možné podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie za rok 2019 v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V zmysle § 2 citovaného zákona č. 67/2020 Z. z. sa zákon vzťahuje na obdobie vyhlásenia mimoriadnej situácie (nie núdzového stavu). Podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. vláda SR vyhlasuje a odvoláva mimoriadny stav pre ohrozené územie. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, daň z príjmov aj zaplatiť. Ak teda zákon č. 67/2020 Z. z. nadobudol platnosť a účinnosť po 1. 4. 2020 (konkrétne bol vyhlásený 4. 4. 2020), mohli niektorí daňovníci:

 • podať daňové priznanie v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. do 31. 3. 2020
 • a niektorí daňovníci daňové priznanie nepodali či už z dôvodu oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 písm. a), b), c) do 30. 6. alebo 30. 9. 2020, alebo z dôvodu nemožnosti využiť odborné personálne kapacity pre COVID-19.

1.1. Daňové subjekty, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. 3. 2020 a uplatnili odpočet straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z.

Niektoré daňové subjekty – právnické osoby – podali do 31. 3. 2020 daňové priznanie za rok 2019. V zmysle novely zákona č. 67/2020 Z. z. však ešte stále môžu tieto subjekty podať opravné daňové priznanie, a to v lehote do 1 mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR súvisiacej s COVID-19. Ak takéto daňové subjekty, ktoré podali daňové priznanie, postupovali pri umorovaní straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. a podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., konkrétne sú pre nich výhodnejšie podmienky na umorovanie straty a môžu podať do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 (mesiac po skončení mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID-19) opravné daňové priznania.

1.2. Daňové subjekty, ktoré ešte v roku 2020 nepodali daňové priznanie za rok 2019

Daňové subjekty, ktoré nepodali daňové priznanie, sa môžu rozhodnúť, či pri umorovaní straty uplatnia v riadnom daňovom priznaní postup podľa:

2. Významné kritériá pre uplatnenie § 30 zákona č. 595/2003 Z. z.§ 24b zákona č. 67/2020 Z. z. pre daň z príjmov právnických osôb

Umorovanie straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z.

Pri umorovaní straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení účinnom do 31. 12. 2019 bolo možné umoriť každý rok 1/4 daňovej straty z predchádzajúceho obdobia. Ak sa táto strata nedala umoriť 1/4 v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, tak prepadla možnosť umoriť túto stratu. Konkrétne podmienky spôsobu umorovania daňovej straty boli už daňovníkmi použité v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a preto ich detailnejšie neuvádzam.

Umorovanie straty podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.

Umoriť možno len stratu:

 • vykázanú za zdaňovacie obdobie rokov 2015 až 2018;
 • najviac v úhrnnej sume 1 mil. eur;
 • maximálne vo výške základu dane;
 • len v období, v ktorom posledný deň na podanie daňového priznania je v intervale od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (pokiaľ novela zákona uvedený časový interval nepredĺži);
 • nemožno uplatniť stratu, ktorá bola podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v predchádzajúcom období prepadnutá. To znamená, že možno uplatniť len straty za roky 2015 až 2018 ktoré sa dajú umorovať;
 • strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej strate po naposledy vykázanú daňovú stratu.

3. Príklady k umorovaniu straty podľa § 24b ods. 1) zákona č. 67/2020 v porovnaní s umorovaním straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z.

Príklad č. 1.

Daňovník, právnická osoba Alfa, s. r. o., vykázala v daňovom priznaní za rok 2018 daňovú stratu v sume 1 mil. eur. Za zdaňovacie obdobie vykázal tento daňovník základ dane pred umorovaním straty v sume 1 mil. eur.

Rok vykázania
daňovej straty

Suma vykázanej
daňovej straty
v tis. eur

Suma vykázaného základu dane pred umorovaním straty v tis. eur

Prepočet straty,
ktorú možno umorovať v roku 2019

2015

  0

  0

 

2016

  0

  0

 

2017

  0

  0

 

2018

1 000

  0

1 000

2019

-

1 000

 

SPOLU

1 000

1 000

 

 

Umorovanie straty
v roku 2019
z obdobia

Suma uplatnenej
daňovej straty
v roku 2019 v tis. eur

Popis výpočtu sumy,
 ktorá sa dá umorovať

Prepočet straty,
ktorú možno umorovať v roku 2019

2018

1 000

celá strata do 1 mil. eur

1 000

SPOLU umorená strata v roku 2019

1 000

daňovo umorená strata

1 000

SPOLU neumorená strata (prepadnutá)

  0

 

 

V prípade postupu pri umorovaní daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. by bol základ dane po umorovaní daňovej straty vyrovnaný nulový. Daňovník by nezaplatil žiadnu daň.

V prípade postupu pri umorovaní daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. by bola umorená v daňovom priznaní len 1/4 straty z roku 2018, t. j. len 250 tis. eur. Daňovník by vykázal základ dane 750 tis. eur (1 mil. eur - 250 tis. eur), z ktorého by zaplatil daň z príjmov právnickej osoby v sume 750 x 0,21 = 157,5 tis. eur.

 

Článok je skrátený. Celé znenie článku: Možnosti umorovania daňových strát

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Igor Šulaj

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
 • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.