Nárok na daňový bonus po skončení strednej školy

Aké sú podmienky nároku na daňový bonus v prípade končiacich stredoškolákov a napr. v prípade, ak dieťa neurobilo maturitnú skúšku v riadnom termíne?

Dátum publikácie:15. 6. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

Nárok na daňový bonus po skončení strednej školy

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

Osobitným predpisom je zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“).

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa organizuje na strednej škole dennou formou.

Podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.

Z uvedeného vyplýva, ak dieťa skončilo štúdium na strednej škole v roku 2015, za vyživované sa považuje najdlhšie do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na strednej škole, t. j. do 31. augusta 2015. Školský rok na strednej škole trvá od 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. 

Príklad 1

Kedy zanikne rodičovi nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré skončilo strednú školu v máji 2015?

Keďže sústavnou prípravou na povolanie štúdiom na strednej škole je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, daňový bonus patrí rodičovi do konca školského roka, t. j. do 31. augusta 2015 bez ohľadu na to, či sa dieťa cez prázdniny eviduje na úrade práce alebo sa zamestná. 

Príklad 2

Dá sa uplatniť daňový bonus aj spätne, ak môj manžel neodovzdal potvrdenie zo strednej školy za príslušný školský rok?

Áno, a to buď v ročnom zúčtovaní preddavkov alebo pri podaní daňového priznania za podmienky, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 bude aspoň 2 280 eur alebo úhrn zdaniteľných príjmov z § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za rok 2015 bude aspoň 2 280 eur a vykáže základ dane a zároveň doloží potvrdenie o návšteve školy na školský rok 2014/2015. 

Príklad 3

Dieťa neurobilo maturitnú skúšku v riadnom termíne, opravný termín bol stanovený na september 2015. Dokedy má rodič nárok na daňový bonus?

Sústavnou prípravou na povolanie štúdiom na strednej škole je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, to znamená, že rodič má nárok na daňový bonus do 31. augusta 2015, t. j. aj počas prázdnin. 

Príklad 4

Ak dieťa vykonalo maturitnú skúšku v máji 2015 a bolo prijaté na vysokú školu, má rodič naďalej nárok na daňový bonus?

Ak dieťa po skončení strednej školy bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole, rodič dieťaťa bude mať nárok na daňový bonus počas celého kalendárneho roka bez prerušenia, t. j. do 31. augusta 2015 na študenta strednej školy a následne od 1. septembra 2015, t. j. od prvého dňa akademického roka na študenta vysokej školy. Týmto dňom začína sústavná príprava na povolanie štúdiom na vysokej škole. Podmienkou je, aby rodič zamestnávateľovi doložil potvrdenie o návšteve vysokej školy na školský (akademický) rok 2015/2016.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.