Navrhované zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2018

Zákon o dani z príjmov sa opäť zmení, parlament schválil jeho rozsiahlu vládnu novelu. Pozrite si navrhované zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2018.

Dátum publikácie:8. 12. 2017
Autor:Ing. Zdenka Kováčová

tt_paragraf

Na úvod:

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 a povinnosti prijať legislatívne opatrenia vyplývajúce zo Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu.

Poznámka redakcie:

Novela bola vyhlásená v Zbierke zákonov SR dňa 28.12. 2017 pod číslom 344/2017 Z. z.

Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady (EÚ) 2016/1164 nazývanej Smernica ATAD1 (Anti-Tax Avoidance Directive):

 • na ochranu proti daňovým podvodom,
 • na posilnenie úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu,
 • smerujúce proti narúšaniu základu dane z príjmov a presunu ziskov mimo územia SR.

Ostatné opatrenia vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR sú zamerané na zatraktívnenie podmienok podnikania v oblasti domáceho kúpeľníctva a turizmu, a to prostredníctvom zavedenia stimulov pre rozvoj tohto sektora, podpory najmä mladých ľudí prostredníctvom daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotekárnych úverov, ako aj úprav a spresnení vyplývajúcich z aplikačnej praxe s cieľom zvýšenia právnej istoty daňovníkov.

V čl. II sa mení zákon o správe daní (daňový poriadok). Zmena daňového poriadku je vyvolaná zavedením novej formy oslobodenia pre komerčné vy­užívanie nehmotných aktív zákonom o dani z príjmov, pričom sa Finančnému riaditeľstvu SR ukladá povinnosť zverejňovania zoznamu daňovníkov, ktorí si uplatňujú oslobodenie tohto druhu.

Vymedzenie najdôležitejších úprav

 1. zapracovanie smernice ATAD1 zamerané na zavedenie:
  • pravidiel zdaňovania pri odchode – exit tax,
  • pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti,
  • opatrení proti hybridným nesúladom,
  • obmedzenia zahrnovania nákladových úrokov do základu dane (toto opatrenie MF SR zapracovalo do ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2015),
  • všeobecného pravidla proti zneužívaniu – GAAR (toto opatrenie je v súčasnosti premietnuté do § 3 ods. 6 daňového poriadku, ktorým sa zamedzuje zámernému vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zneužívaním daňových systémov krajín, resp. opatrenie v § 50a ZDP smerujúce špecificky na podiely na zisku),
 2. úprava podnikových kombinácií (ocenenie nepeňažného vkladu a ocenenie pri rozdelení, zlúčení, splynutí obchodných spoločností),
 3. superodpočet výdavkov/nákladov na výskum a vývoj,
 4. patent box,
 5. daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárnych úverov,
 6. podpora kúpeľníctva,
 7. vznik stálej prevádzkarne prostredníctvom digitálnej platformy,
 8. definícia daňovníka – fyzickej osoby, s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR,
 9. príjem z príležitostnej činnosti,
 10. daňové povinnosti držiteľa a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 11. uplatňovanie úľavy na dani z príjmov podľa § 30a a § 30b ZDP, stanovené podmienky, ich porušenie, sankcie,
 12. podiely na zisku vyplatené verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti,
 13. poukazovanie podielu zaplatenej dane,
 14. úpravy v nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka – vklady do ostatných kapitálových fondov (kapitálový fond z príspevkov).

1. Smernica ATAD

Smernica ATAD predstavuje minimálny štandard opatrení smerujúcich proti erózii základu dane z príjmov. SR pri implementácii ustanovení do vnútroštátnych predpisov môže prijať prísnejšie pravidlá, ako sú upravené v smernici, nesmie však byť benevolentnejšia. S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa zo Smernice ATAD zapracovali do zákona o dani z príjmov tieto opatrenia:

1.1 Zavedenie pravidiel zdaňovania pri odchode – exit tax – § 17f a § 17g ZDP

A. Kedy sa bude uplatňovať exit tax

Ide o povinnosti, ktoré ukladá zákon o dani z príjmov len pre právnické osoby pri presune majetku, presune podnikateľskej činnosti daňovníka alebo presune sídla spoločnosti (stálej prevádzkarne) z územia SR do zahraničia, t. j. v nasledovných prípadoch:

 • daňovník PO (rezident SR) presúva majetok z ústredia na území SR do jeho stálej prevádzkarne v zahraničí,
 • daňovník PO (nerezident SR) presúva majetok zo stálej prevádzkarne na území SR do svojho ústredia v zahraničí alebo do inej stálej prevádzkarne v zahraničí.
B. Ocenenie presunutého majetku a podnikateľskej činnosti

Majetok daňovníka a jeho podnikateľská činnosť sa v čase odchodu mimo územie SR ocenia reálnou hodnotou, pričom ide o:

a) finančný majetok, neodpisovaný majetok, pohľadávky, zásoby a

b) odpisovaný hmotný a nehmotný majetok. 

Súčasťou základu dane z príjmov bude rozdiel medzi reálnou hodnotou a ocenením majetku na účely zákona o dani z príjmov, pričom týmto ocenením je podľa: 

Majetok daňovníka sa v čase príchodu na územie SR rovnako ocení reálnou hodnotou; ide o hodnotu, ktorou bol majetok ocenený v zahraničí na účely zdanenia pri odchode. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Navrhované zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2018

 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zdenka Kováčová

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.