Novela zákona o DPH k 1. 1. 2019

Od januára platí novela zákona o DPH, ktorá prinesie zmeny pre podnikateľov. Znižuje sa sadzba DPH na ubytovacie služby, výrazná zmena sa týka prenájmov, ruší sa zábezpeka na DPH...

Dátum publikácie:5. 2. 2019
Autor:Ing. Martin Mikláš

tt_dph-2019

Od nového roka 2019 dochádza k zmenám v zákone č. 222/2004 Z. z. schválením zákona číslo 369/2018 Z. z. v súvislosti s transponovaním Smernice Rady (EÚ) 2016/1065 a Smernice Rady (EÚ) 2017/2455.

Úvod

Schválením zákona číslo 369/2018 Z. z. zo dňa 29. novembra 2018 došlo k zmenám a doplneniu zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (ďalej len „zákon o DPH“), a to v súvislosti s transponovaním Smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 2006/112/ES (ďalej len „smernica o DPH“), ktorá upravuje zaobchádzanie s poukazmi, a Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017 upravujúca povinnosti týkajúce sa DPH pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku.

Boli prijaté aj opatrenia pre podporu podnikateľského prostredia a zjednodušenie povinností pri posudzovaní obratu na účely DPH. Prínosným je tiež vypustenie inštitútu zábezpeky na daň, zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby, zjednodušenie pravidiel pri uplatnení vrátenia dane cestujúcim pri vývoze tovaru, upravenie pravidiel uplatňovania mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri transakciách s určitými komoditami.

Prijaté boli aj opatrenia na zabezpečenie aktuálneho výberu DPH, a to najmä spresnením pravidiel pri bezodplatnom dodaní tovaru, zmenami pravidiel pri dodaní stavby, pri nájme nehnuteľnosti, zmenami mechanizmu pri úprave odpočítania dane pri zmene rozsahu použitia investičného majetku, spresnenie opisu obstarávacej ceny investičného majetku a súvisiace zmeny a nové záznamové povinnosti.

Zjednotenie pravidiel pre posudzovanie obratu na účely zákona o DPH

V predchádzajúcej právnej úprave vznikal nesúlad medzi zdaniteľnými osobami (aj platiteľmi) v závislosti od toho, či vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

Zdaniteľné osoby účtujúce v jednoduchom účtovníctve na báze cash (príjem) do obratu zahŕňajú aj prijaté preddavkové platby na budúce plnenie. Zdaniteľné osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva pri dodržaní akruálneho princípu a výnosového princípu. Takéto rozlišovanie bolo v nesúlade s článkom 288 smernice o DPH.

Podľa článku 288: Obrat, ktorý je základom pre uplatňovanie úpravy ustanovenej v tomto oddiele, pozostáva z týchto súm bez DPH:

 1. hodnoty dodaného tovaru a poskytnutých služieb v rozsahu, v akom sú zdanené,
 2. hodnoty transakcií oslobodených od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni podľa článkov 110 a 111, článku 125 ods. 1, článku 127 alebo článku 128 ods. 1,
 3. hodnoty transakcií oslobodených od dane podľa článkov 146 a 149 a článkov 151, 152 a 153,
 4. hodnoty transakcií s nehnuteľnosťami, finančných transakcií uvedených v článku 135 ods. 1 písm. b) až g) a poisťovacích služieb, pokiaľ tieto transakcie nemajú charakter doplnkových transakcií.

Výnosy z prevodu hmotného alebo nehmotného investičného majetku podniku sa však neberú do úvahy pri vypočítaní obratu. Z tohto dôvodu sa mení pôvodné znenie § 4 ods. 7 zákona o DPH platného do 31. 12. 2018. Nové znenie od 1. 1. 2019: „Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 36 a podľa § 40 až § 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.“

Od 1. 1. 2019 dochádza k zjednoteniu výpočtu obratu zdaniteľných osôb na účely zákona o DPH:

 1. Obratom sa rozumie hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku (protihodnota), s výnimkou tovarov alebo služieb, ktoré sú:
  1. oslobodené od dane podľa § 28 – § 36 ZDP a § 40 – § 42 ZDPH,
  2. poisťovacie služby podľa § 37 ZDPH alebo finančné služby podľa § 39 ZDPH dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby,
  3. príležitostne dodaným hmotným majetkom (okrem zásob) a príležitostne dodaným nehmotným majetkom.
 2. Do výpočtu obratu nevchádza zdaniteľným osobám účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva hodnota prijatých preddavkových platieb na účely dodania budúceho tovaru alebo služieb.
 3. U zdaniteľných osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva v súvislosti s dodaniami uskutočnenými po 1. 1. 2019 už neexistuje príjmový princíp na báze cash.

 

Príklad

Zdaniteľná fyzická osoba, ktorá je registrovaná pre DPH podľa § 7a ZDPH:

 • dodala dňa 11. 1. 2019 tovar v tuzemsku v hodnote 21 000 €,
 • dodala dňa 31. 1. 2019 poradenskú službu holandskému podnikateľovi so sídlom v Amsterdame v hodnote 9 000 €,
 • dodala dňa 1. 2. 2019 poradenskú službu slovenskému podnikateľovi v hodnote 13 000 €,
 • prijala platbu dňa 19. 2. 2019 na budúce dodanie služby od slovenského podnikateľa v hodnote 12 000 €,
 • dodala dňa 3. 3. 2019 ako odberateľ v Rakúsku tovar rakúskemu podnikateľovi v hodnote 19 000 €,
 • dodala dňa 31. 3. 2019 tovar v tuzemsku v hodnote 21 000 €.

Zdaniteľná fyzická osoba dosiahla obrat dodaním tovaru 31. 3. 2019, bez ohľadu na skutočnosť, kedy jej odberatelia zaplatia. Do 20. apríla 2019 je povinná požiadať miestne príslušný daňový úrad o registráciu platiteľa podľa § 4 zákona o DPH. Daňový úrad vykoná registráciu, pridelí IČ DPH a vydá osvedčenie o registrácii do 21 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu.

Keďže dochádza k zmene pravidiel pri sledovaní obratu pre účely registrácie DPH, je potrebné prechodné ustanovenie § 86kg ods. 1 ZDPH: „Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté ako tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods.1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.

Toto prechodné ustanovenie má zabezpečiť kontinuitu počítania obratu dosiahnutého pred účinnosťou zmeny § 4 ods. 7 ZDPH a po nej. Súčasne má za cieľ eliminovať dvojité zahrnutie tej istej hodnoty do obratu. Na účely jednoznačného uplatňovania pravidiel výpočtu obratu sa stanovuje, že na tovary a služby, ktoré boli dodané v sledovanom období podľa § 4 ods. 1 do 31. 12. 2018, ktoré neboli zahrnuté do obratu roku 2018, sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 7 ZDPH účinné do 31. 12. 2018.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Novela zákona o DPH k 1. 1. 2019

Obsah:

1. Vypustenie inštitútu zábezpeky na daň

2. Zjednotenie pravidiel pre posudzovanie obratu na účely zákona o DPH

3. Spresnenie pravidiel pri bezodplatnom dodaní tovaru

4. Poukazy – nové pravidlá z hľadiska DPH s účinnosťou od 1. 10. 2019

5. Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb a súvisiace zmeny s osobitnou úpravou MOSS

6. Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby a tovary a služby, ktoré poskytuje registrovaný sociálny podnik

7. Zmena pravidiel pri dodaní stavby a zmena pravidiel pri nájme nehnuteľností

8. Spresnenie opisu obstarávacej ceny investičného majetku, ktorý bol nadobudnutý formou nájmu s dojednaným právom kúpy, a súvisiace zmeny

9. Rozšírenie mechanizmu úpravy odpočítanej dane z dôvodu zmeny rozsahu použitia hmotného investičného majetku

10. Zjednodušenie pravidiel pri uplatnení vrátenia dane cestujúcim pri vývoze tovaru

11. Úprava pravidiel uplatňovania mechanizmu prenosu daňovej povinnosti pri transakciách s určitými komoditami

12. Ostatné zmeny

Poznámky pod čiarou:


Autor: Martin Mikláš

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.