Novela zákona o DPH od roku 2021

Prinášame komplexný prehľad zmien a nových úprav zákona o DPH účinných od 1. januára 2021, resp. od 1. júla 2021.

Dátum publikácie:22. 12. 2020
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_kladivko-dph

Zákon č. 344/2020 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zásadná zmena, ku ktorej dochádza pri uplatňovaní DPH, sa týka elektronického obchodovania s tovarom. Zmena sa týka hlavne zásielkového predaja tovaru a dovozu malých zásielok z tretích štátov. Ruší sa oslobodenie od dane pri dovoze zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, keďže toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ.

Dochádza k rozšíreniu dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pri digitálnych službách poskytovaných nezdaniteľným osobám aj na iné služby a taktiež sa zavádzajú nové osobitné úpravy pre predaj tovaru na diaľku a možnosť predkladať tovar colným orgánom na jeho colné odbavenie v rámci osobitnej úpravy pre priznávanie a platbu dane pri dovoze.

Súčasťou nových opatrení je súbor pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických platforiem. Zavádzajú sa nové pravidlá opravy pôvodného základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v prípadoch, keď dodávateľovi nie je úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo službu.

NEPREHLIADNITE!

Zároveň sa odberateľovi, ktorý úplne alebo čiastočne neuhradil svoj záväzok, ukladá povinnosť opraviť odpočítanú daň.

Účinnosť zákona je od 1. januára 2021 okrem ustanovení, ktoré sa týkajú úpravy uplatňovania osobitných úprav podľa § 68 až § 68cb, a ustanovení, ktoré súvisia s týmito osobitnými úpravami, pri ktorých je účinnosť od 1. júla 2021.

Prehľad zmien a nových úprav zákona o DPH

Osobitná úprava, ktorú uplatňuje zdaniteľná osoba so sídlom alebo prevádzkarňou v SR, a registračná povinnosť z iného dôvodu

• (týka sa ustanovení § 4 ods. 3, § 7 ods. 3 a § 7a ods. 3 ZDPH)

Podľa nového ustanovenia § 68b ods. 2 ZDPH daňový úrad pridelí zdaniteľnej osobe usadenej v tuzemsku IČ DPH na účely uplatňovania osobitnej úpravy, ak táto osoba zatiaľ nie je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH ako platiteľ dane. Ak táto zdaniteľná osoba (ktorá nemá zatiaľ postavenie platiteľa dane) dosiahne obrat pre registráciu podľa § 4 zákona o DPH, prípadne požiada o dobrovoľnú registráciu pre DPH, daňový úrad rozhodne o registrácii, avšak nepridelí jej nové IČ DPH, ale ako platiteľovi dane bude pridelené to isté IČ DPH, ako jej bolo pridelené na účely uplatňovania osobitnej úpravy.

POZNÁMKA:

Podobne platí, že ak zdaniteľná osoba usadená v SR, registrovaná na účely uplatňovania osobitnej úpravy dosiahne, resp. má dosiahnuť obrat z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu 14 000 eur, musí podať žiadosť o registráciu podľa § 7 zákona. Daňový úrad rozhodne o registrácii, avšak nepridelí jej nové IČ DPH, ale pridelí na účely § 7 ods. 3 zákona o DPH to isté IČ DPH, ako jej bolo pridelené na účely uplatňovania osobitnej úpravy.

Rovnako daňový úrad pridelí rovnaké IČ DPH aj v prípade, ak sa zdaniteľná osoba, ktorej bolo pridelené IČ DPH podľa § 68b ods. 2 zákona o DPH, musí zaregistrovať pre DPH z dôvodov uvedených v § 7a zákona o DPH.

Registračná povinnosť zo zákona – platforma

• (týka sa ustanovení § 4 ods. 4 a 8 ZDPH)

Zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku nadobudne postavenie platiteľa dane zo zákona, keď táto zdaniteľná osoba uľahčuje dodanie tovaru na území EÚ (platforma) uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území EÚ a súčasne táto platforma neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b. Uvedenou úpravou sa zabráni nezdaneniu tovaru dodaného prostredníctvom tejto platformy zahraničnou osobou neusadenou v EÚ. Dani bude podliehať už prvá takto uskutočnená dodávka tovaru prostredníctvom platformy, ktorá sa na účely zákona považuje za osobu, ktorá tovar prijala a dodala.

Výnimka z registrácie zahraničnej osoby uplatňujúcej režim OSS

• [týka sa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) ZDPH]

Zahraničná osoba nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň, ak dodáva tovar alebo služby v rámci osobitnej úpravy (režimu OSS) s miestom dodania v tuzemsku.

NEPREHLIADNITE!

Tieto dodávky zahrnie zahraničná osoba do osobitného daňového priznania, ktoré podáva v členskom štáte identifikácie.

Registrácia zahraničnej osoby uplatňujúcej režim osobitnej úpravy

• (týka sa ustanovenia § 5 ods. 2 ZDPH)

Zdaniteľná osoba neusadená v tuzemsku, ktorá uplatňuje režim osobitnej úpravy a ktorá má podľa nového ustanovenia § 68b ods. 2 zákona o DPH pridelené v tuzemsku ako členskom štáte identifikácie IČ DPH na účely uplatňovania osobitnej úpravy, ak začne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane a ktorá nespadá pod osobitnú úpravu, požiada o registráciu podľa § 5 zákona o DPH.

NEPREHLIADNITE!

Daňový úrad rozhodne o registrácii, avšak nepridelí jej nové IČ DPH, ale ako platiteľovi dane registrovanému podľa § 5 ZDPH jej bude pridelené to isté IČ DPH, ako jej bolo pridelené na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68b zákona o DPH.

Pojem „zásielkový predaj“ sa nahrádza v príslušných ustanoveniach pojmom „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie“

• [týka sa ustanovení § 8 ods. 4 písm. b), § 11 ods. 2 písm. b), § 69 ods. 2 písm. b), § 69aa ods. 1 a 2 a ods. 8 písm. d) ZDPH]

Uplatňovanie fikcie online platformou

• (týka sa ustanovenia § 8 ods. 7 ZDPH)

Dochádza k výberu dane z dodania tovaru uskutočneného zdaniteľnou osobou neusadenou v EÚ a z dodania tovaru dovážaného z územia tretích štátov s hodnotou nepresahujúcou 150 eur online platformou, prostredníctvom ktorej sa uskutočnil proces objednávania a platenia za tovar zákazníkom. Pre tieto prípady predaja tovaru na diaľku sa zavádza zákonná fikcia, podľa ktorej zdaniteľná osoba, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, sa považuje za zdaniteľnú osobu, ktorej bol tovar dodaný predávajúcim a súčasne sa považuje za dodávateľa tohto tovaru pre zákazníka.

POZNÁMKA:

Vysvetlenie, čo sa má rozumieť pod pojmom „uľahčuje“, ktorý je použitý v tomto ustanovení, ako aj ďalšie podrobnosti, ktoré sa týkajú uplatňovania tejto fikcie online platformou, je uvedené v čl. 5b až 5d vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2019/2026, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o dodania tovaru alebo poskytovania služieb uľahčované elektronickými rozhraniami, ako aj o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru.

Zavedením zákonnej fikcie pri predaji tovaru konečnému zákazníkovi prostredníctvom online platformy bude táto z ekonomického pohľadu jedna transakcia považovaná na účely DPH za dve transakcie, pričom osobitne sa určí miesto dodania pre dodanie tovaru dodávateľom platforme a osobitne pre dodanie tovaru platformou zákazníkovi.

Poskytovanie služieb a predaj tovaru na diaľku

• (týka sa ustanovenia § 14 ZDPH)

V novom ustanovení § 14 zákona o DPH je ustanovená definícia pojmov „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie“ a „predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov“.

Oba tieto spôsoby dodaní tovarov iných, ako sú nové dopravné prostriedky alebo tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou, uskutočnených pre nezdaniteľné osoby, respektíve zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné právnické osoby, ktorých nadobudnutia tovaru z iného členského štátu nepredstavujú predmet dane, sa vyznačujú tou skutočnosťou, že odoslanie alebo preprava dodávaných tovarov začína v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia kupujúceho (predaj tovaru na diaľku na území EÚ) alebo v treťom štáte (predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov) a že do tohto odoslania alebo prepravy tohto tovaru priamo alebo nepriamo zasahuje zdaniteľná osoba, ktorá je dodávateľom tovaru.

POZNÁMKA:

Pre tieto spôsoby dodaní tovaru je osobitne určené miesto dodania, ktoré sa odchyľuje od základného pravidla miesta dodania tovaru spojeného s jeho prepravou, upraveného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

V prípade predaja tovaru na diaľku miestom dodania tovaru je členský štát skončenia odoslania alebo prepravy tovaru okrem prípadov, kedy je miesto dodania tovaru podľa § 16a ZDPH v členskom štáte, v ktorom sa začína odoslanie alebo preprava tovaru.

Pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov, sa miesto dodania určuje v závislosti od skutočnosti, či je členský štát dovozu zhodný s členským štátom skončenia odoslania alebo prepravy. Ak to tak nie je, miestom dodania tovaru je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava ku kupujúcemu skončí.

NEPREHLIADNITE!

V prípade, že sa tovar predáva na diaľku a dováža sa do toho istého členského štátu, ako je členský štát skončenia odoslania alebo prepravy, miesto dodania tovaru je v tomto členskom štáte len v prípade, že dodávateľ uplatňuje na takéto predaje tovaru osobitnú úpravu podľa § 68c ZDPH. Ak dodávateľ na takéto dodania osobitnú úpravu nepoužije, miesto dodania sa určí podľa základného pravidla upraveného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH a daň sa vyberie výlučne pri dovoze tovaru.

Z uplatňovania osobitného miesta dodania tovaru boli vylúčené tie tovary, na ktoré sa uplatňuje osobitná úprava podľa § 66 zákona o DPH, keďže v tomto prípade je mechanizmus uplatňovania DPH úplne odlišný.

Predaje tovaru na diaľku sú v značnom rozsahu uskutočňované využitím elektronických rozhraní, ktoré tieto dodania uľahčujú, pričom zdaniteľná osoba, ktorá prevádzkuje uvedené rozhrania, sa v niektorých prípadoch môže považovať v súlade s navrhovaným § 8 ods. 7 ZDPH za osobu, ktorá tieto tovary od dodávateľa prijala a sama ich kupujúcemu dodala. Práve pre tieto prípady na účely jednoznačného určenia je ustanovené pravidlo, ktoré z týchto dvoch po sebe idúcich dodaní toho istého tovaru, ktorý je ale predmetom len jediného odoslania alebo prepravy z iného štátu, ako je členský štát kupujúceho, je dodaním tovaru spojeným s odoslaním alebo prepravou ustanovenému kupujúcemu. Dodanie, ktorému sa odoslanie alebo preprava tovaru priradí, tak bude spĺňať podmienku pre predaj tovaru na diaľku.

 

Článok je skrátený. Celé znenie článku: Novela zákona o DPH od roku 2021

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.