Novela zákona o živnostenskom podnikaní

Pozrite si prehľad zmien v poslednej novele zákona o živnostenskom podnikaní. Novela má zlepšiť podnikateľské prostredie a podnikanie, odbúrať neprimeranú administratívnu záťaž pri ohlasovaní živnosti a znížiť mieru regulácie samozamestnávania.

Dátum publikácie:14. 9. 2021
Autor:Ing. Anton Kolembus

tt_muz-kalkulacka-sanon

Parlament dňa 18. 6. 2021 schválil novelu zákona o živnostenskom podnikaní s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia a zjednodušenia podnikania.

Novela zákona bola uverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 261/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Novela nadobudla účinnosť 1. 8. 2021.

Jedným z cieľov schválenej novely zákona je odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, pretože je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samy získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.

Ubudnúť má administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti a zmierňujú sa aj niektoré požiadavky živnostenského zákona.

Ďalšími oblasťami zmien sú:

 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe,
 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore,
 • zníženie počtu remeselných živností,
 • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru a ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní,
 • zrušenie limitovania minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti,
 • znižuje sa sankcia za neohlásenie zriadenia prevádzkarne živnostenskému úradu.

Novela zákona zároveň reaguje na potrebu niektorých dodatočných legislatívnych úprav, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Prekážky prevádzkovania živnosti

Text zákona sa upresňuje a zosúlaďuje s terminológiou podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

V záujme zrýchlenia konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti sa súčasne ruší povinnosť vyžiadať vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory na daný účel.

Živnostenské oprávnenie

Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

Táto zmena vyplynula z potreby osobitne upraviť vznik oprávnenia prevádzkovať živnosť v prípade niektorých zahraničných osôb, tzv. príslušníkov tretích krajín priamo v živnostenskom zákone v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V prípade príslušníkov tretích krajín sa vznik živnostenského oprávnenia podmieňuje udelením povolenia na pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Zavedenie tejto požiadavky je reakciou na požiadavky praxe v nadväznosti na legislatívne zmeny súvisiace s obchodným registrom – od 1. októbra 2020 sa predmetná skupina zahraničných podnikateľov – živnostníkov – nezapisuje do obchodného registra.

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.

Novou právnou úpravou sa má umožniť zodpovednému zástupcovi oznámiť ukončenie výkonu svojej funkcie, a to bez toho, aby bol odkázaný na súčinnosť podnikateľa. Podmienkou je splnenie oznamovacej povinnosti voči podnikateľovi.

Zodpovedný zástupca musí vedieť preukázať, že o ukončení výkonu svojej funkcie vopred písomne informoval podnikateľa. K oznámeniu o ukončení činnosti môže dôjsť až po samotnom ukončení funkcie.

Prevádzkareň

Predlžuje sa lehota na oznámenie prevádzkovania novozriadenej prevádzkarne. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť do 15 dní od jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

Súčasne sa znižuje maximálne možná pokuta za neohlásenie zriadenia prevádzkarne živnostenskému úradu z 1 659 eur na 663 eur.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Znižuje sa miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach. Skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe nahrádzajúcej odbornú spôsobilosť. Naopak, predlžujú sa lehoty na preukazovanie požadovanej praxe od jej predchádzajúceho ukončenia.

Doklady o odbornej spôsobilosti sa pre potreby zákona nahrádzajú:

 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 6. dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.

Povinnosti podnikateľa

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Novela zákona o živnostenskom podnikaní

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.