Obchodovanie s ojazdenými vozidlami v účtovných jednotkách

Osobitná úprava zdanenia pri použitom tovare podľa zákona o DPH, špeciálna záznamová povinnosť, špecifické situácie z praxe a spotreba pohonných látok.

Dátum publikácie:8. 9. 2021
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_spotreba-phl (2)

V podnikateľskej praxi sa bežne stretávame s obchodnými transakciami s automobilmi, keďže sú nevyhnutné pre zabezpečenie flexibility podnikania. Nekupujú sa len s cieľom používania na podnikanie, resp. prenájmu, kedy sa zaradia do dlhodobého hmotného majetku.

Podnikatelia majú záujem s nimi i obchodovať, t. j. obstarávajú ich aj z dôvodu ďalšieho predaja. V takomto prípade účtovná jednotka účtuje o tovare (o krátkodobých zásobách). Tieto autá môžu byť nové, ale i ojazdené.

Na účely účtovníctva alebo dane z príjmov je v podstate irelevantné, v štádiu akej životnosti, resp. ubehnutých km sa vozidlá nakupujú/predávajú. Dôležitý je zámer obstarania, aby sa vedelo identifikovať, či ide o krátkodobý majetok (zásoby) alebo dlhodobý hmotný majetok. Následne sa vyradenie do nákladov daňovo posudzuje v kontexte zákona o dani z príjmov.

To isté platí aj pri nákladoch súvisiacich s ich prevádzkou. V situáciách, kedy sa používajú aj na súkromné účely, má zákon o dani z príjmov limitujúce pravidlá. Pri predaji osobných áut všeobecne (či sú nové, alebo ojazdené) platí podmienka, že ak splnia definíciu hmotného majetku, t. j. nie je o nich účtované ako o tovare, pri následnom predaji sa uzná ich daňová zostatková cena len do výšky príjmov z predaja [bližšie § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov]. Táto obmedzujúca podmienka z pohľadu dane z príjmov však neplatí pri nákladných autách považovaných za hmotný majetok. V tomto kontexte je nutné podotknúť, že hmotným majetkom na účely zákona o dani z príjmov nie sú zásoby (§ 22 ods. 10 ZDP).

Špecifiká vyslovene pri ojazdených vozidlách nastávajú z pohľadu zákona o DPH (§ 66 ZDPH), kedy je možné uplatniť daňový režim, ktorý je nazvaný: „Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare“.

V týchto prípadoch sa o autách účtuje ako o tovare. Ako už bolo zmienené, sú krátkodobou zásobou na účely účtovníctva.

Zákon o DPH uvádza nasledovné definície (ktoré sú na účely dane z príjmov irelevantné):

  • Dopravným prostriedkom je všeobecne pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov.

  • Novým dopravným prostriedkom podľa DPH pravidiel je pozemné motorové vozidlo, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

  • Pod použitým tovarom rozumieme hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, iný ako umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, drahé kovy a drahé kamene. Spadajú sem teda aj ojazdené automobily. Teoreticky, niekedy aj nový dopravný prostriedok, tak ako je vymedzený v zákone o DPH, ak je už predaný u ďalšieho kupujúceho, resp. po oprave, môže spĺňať definíciu použitého tovaru. Mal by byť účtovaný ako tovar – t. j. účtovná jednotka vtedy deklaruje obstaranie s cieľom ďalšieho predaja.

Príklad č. 1:

Príležitostný predaj ojazdeného osobného automobilu

Spoločnosť Transport, s. r. o., kúpila dňa 1. 7. 2020 osobný automobil od platiteľa DPH, ktorý plánovala používať na podnikanie. Zaradila ho do dlhodobého majetku. Následne nastali skutočnosti, kedy bolo výhodnejšie automobil predať. Dohodla výhodnú predajnú cenu za 54 000 eur bez dane pre záujemcu do Nemecka. K predaju došlo dňa 1. 9. 2021. V čase predaja mal osobný automobil najazdených 6 300 km. V danom prípade nejde o nový dopravný prostriedok, keďže vozidlo má na­jazdených viac ako 6 000 km, tak isto ani v čase dodania neuplynulo menej ako 6 mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o príležitostný predaj hmotného majetku (pričom je irelevantné pre tento prípad, či je to auto nové, alebo použité), hodnotu transakcie právnická osoba nezapočítava do obratu sledovaného pre účely povinnej registrácie pre DPH. Pri predaji osobného (nie nákladného) automobilu je potom nutné posúdiť daňovú zostatkovú cenu do výšky príjmov z predaja z pohľadu dane z príjmov, pričom je možné uplatniť daňovo odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval (resp. evidoval v daňovej evidencii).

Ak sa teda auto predáva v 9/2021, je možné uznať daňové odpisy za 1 – 8/2021, čo sa pri nákladných automobiloch takto neposudzuje (bližšie § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov). Daňová zostatková cena osobného automobilu sa zníži o uplatnené daňové odpisy v podstate k 31. 8. 2021 a táto sa následne porovná s predajnou cenou vo výnosoch, resp. príjmoch (u platiteľa DPH je to základ dane účtovaný v podvojnom účtovníctve do výnosov na účet 641– Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku, resp. 604 – Tržby z predaja tovaru).

Za predpokladu, že by bola spoločnosť Transport, s. r. o., platiteľom dane (nie osobou registrovanou podľa § 7, § 7a zákona o DPH) a toto ojazdené auto by predávala do Nemecka odberateľovi s platným IČ DPH v EÚ, pričom by disponovala relevantnými prepravnými dokladmi podľa § 43 ods. 5 zákona o DPH, mohla by dodanie tovaru oslobodiť podľa § 43 zákona o DPH (čo by premietla na riadky č. 13 + 14 daňového priznania a vyplnila by súhrnný, nie kontrolný výkaz). Osobitná úprava na auto sa nepoužije – auto sa kúpilo od platiteľa DPH.


Správne zatriedenie vozidla, t. j. či ide o nové alebo ojazdené, má vplyv na daňový režim z pohľadu DPH aj v tomto kontexte:

Dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu každou osobou (aj občanom) predstavuje transakciu, ktorá je vždy oslobodená od dane v členskom štáte odoslania alebo začatia prepravy a je doplnená o právo na odpočet dane, bez ohľadu na postavenie osoby, ktorá nový dopravný prostriedok dodáva, ako aj osoby nadobúdateľa v inom členskom štáte. Pre posúdenie podmienok pre nové auto z pohľadu DPH je smerodajný okamih odovzdania dotknutého tovaru predávajúcim nadobúdateľovi (čiže v čase odovzdania kupujúcemu nesmie mať najazdených viac ako 6 000 km alebo ešte neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky).

Príklad č. 2:

Kedy nejde o nové vozidlo z pohľadu DPH

Osobný automobil bol prvýkrát uvedený do prevádzky v roku 2019. K 30. júnu 2021, kedy došlo k uskutočneniu dodania do iného členského štátu v poradí jeho druhým vlastníkom, malo toto motorové vozidlo najazdených 6 500 km. Na účely zákona o DPH sa nepovažuje za nový dopravný prostriedok, keďže nie je splnená ani jedna z dvoch alternatív v zákone.

Ak by malo auto v tomto prípade pri predaji najazdených 5 000 km (splnilo by limit do 6 000 km), potom by sa považovalo za nový automobil, hoci už uplynulo 6 mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Príklad č. 3:

Faktúra so slovenskou DPH – bežný režim zdanenia pre českého odberateľa

Predajca nových vozidiel predáva nové vozidlo českej firme registrovanej na DPH v Českej republike, ktorá vyhlásila súťaž, pričom vozidlo bude odovzdávať na Slovensku, slovenskému výhercovi – fyzickej osobe občanovi (prvá registrácia vozidla je v Slovenskej republike).

Predajca vystaví na českú firmu faktúru s DPH, pretože auto sa nebude registrovať v CZ, ale v SK. Predajca nechce použiť osobitný režim podľa § 66 zákona o DPH. Je uvedený postup správny? Ako sa vykáže v kontrolnom výkaze?

Riešenie:

Pri obchodníkoch s použitým tovarom platí, že ak je miesto dodania v SR a predajca uplatňuje maržový systém zdanenia podľa § 66 zákona o DPH, tak má právo zdaňovať rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou (odvedie nižšiu DPH na výstupe). Tento režim osobitnej úpravy sa môže použiť len v špecifických prípadoch – ak bolo auto kúpené od občana, v režime oslobodenia podľa § 42 zákona o DPH a pod. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že ide o nové vozidlo, ktoré nespĺňa definíciu použitého tovaru, ustanovenie § 66 zákona o DPH sa neuplatní.

Použije sa bežný režim zdanenia, predmetné dodanie vstupuje do oddielu A1 kontrolného výkazu (auto sa predáva českému podnikateľovi) a uvedie sa tam české IČ DPH odberateľa, základ dane a daň podľa faktúry. Fakturácia bude so slovenskou DPH, nemožno uplatniť oslobodenie podľa § 43 zákona o DPH, pretože sa auto neprepravilo do inej krajiny EÚ. Ostalo v SR.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Obchodovanie s ojazdenými vozidlami v účtovných jednotkách

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.