Obstaranie dlhodobého majetku zámenou

Majetok je možné nadobudnúť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je obstaranie na základe zámennej zmluvy. Ako postupovať z pohľadu účtovných predpisov aj zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie:7. 10. 2021
Autor:Ing. Jana Böszörmenyi

tt_kluc

Dlhodobý majetok si účtovná jednotka obstaráva rôznymi spôsobmi. Akú formu obstarania majetku si zvolí, závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré radíme napríklad poskytnutie úveru bankou, lízingovou spoločnosťou, ktorá poskytne spoločnosti finančný alebo operatívny lízing. Spoločnosť môže majetok nadobudnúť aj darovaním, prostredníctvom dotácií a v neposlednom rade aj na základe zámennej zmluvy.

Pri zámene vecí uzatvorenej na základe zámennej zmluvy dochádza k situáciám, pri ktorých je vyjadrený obojstranný záujem o tovar alebo vec druhej strany. V prípade predaja by sme museli vychádzať z dvoch kúpnych zmlúv a pri zámene vychádzame práve z jednej zmluvy (zámennej zmluvy), ktorou sú vopred dohodnuté podmienky, za akých sa výmena medzi dvoma subjektmi uskutoční.

Zámenou medzi podnikateľskými subjektmi dochádza k rozdielu, z ktorého vychádzame a vzniká medzi reálnou hodnotou nadobúdaného majetku a zostatkovou cenou (daňovou) odovzdávaného hmotného majetku na základe účtovných predpisov a z pohľadu zákona o dani z príjmov. Táto skutočnosť je podstatná pri zámene vecí bez doplatku, pri ktorom nevzniká rozdiel v cene zámenou. Naopak, pri úhrade finančného doplatku z dôvodu zámeny dochádza ku kúpe a predaju vecí za dohodnuté ceny, ktoré sa z účtovného hľadiska premietnu na príslušné nákladové a výnosové účty u jednotlivých subjektov.

Z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty sa zámena vecí považuje za dodanie tovaru, nesúvisí s bezodplatným dodaním.

V uvedenom článku si priblížime dlhodobý majetok a rozoberieme prípady, ako postupovať práve pri majetku nadobudnutom na základe zámennej zmluvy.

Zámenná zmluva

Občiansky zákonník („ďalej len OZ“) č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov rozdeľuje zmluvy na odplatné a bezodplatné. Medzi odplatné zmluvy zaraďujeme kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, nájomné zmluvy. Naopak, príkladom bezodplatnej zmluvy je darovacia zmluva a medzi tieto zmluvy radíme aj zámennú zmluvu v § 611 OZ, tzv. zmluvu svojho druhu alebo osobitný zmluvný typ aj napriek znakom týkajúcim sa odplatnej zmluvy. V uvedenom ustanovení vychádzame z kúpnej zmluvy, ktorá sa primerane použije na zámennú zmluvu, podľa nej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva – za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma – za kupujúcu stranu.

V podstate ide o právny úkon, ktorým si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, ktorého účelom je prevod vlastníckeho práva a vychádzame zo zásady, ktorá hovorí, že zámena je inštitútom blízkym kúpnej zmluve. Na základe zámennej zmluvy sa účastníci navzájom zaväzujú, že odovzdávajú do vlastníctva druhej strane predmet výmeny a že prevezmú od neho do vlastníctva predmet výmeny. Rozdiel medzi kúpnou zmluvou a zámennou zmluvou spočíva v protiplnení, ktorým poskytujeme vec za inú vec a nie za finančné prostriedky.

V praxi sa stretávame s názorom, že vecou môžeme chápať aj službu. Čo rozumieme pod pojmom „vec“ podľa OZ? V § 118 OZ vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila za predpokladu, že slúžia ľudským potrebám s prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých sa dá zaujať stanovisko k tomu, či určitý hmotný predmet alebo prírodnú silu možno alebo nemožno považovať za vec v právnom zmysle. Vec v právnom zmysle možno modifikovať podľa rôznych kritérií. Medzi základné kritériá, ktorými je vec možné deliť, patria veci hnuteľné a nehnuteľné, individuálne a druhovo určené, hromadné, deliteľné a nedeliteľné, zastupiteľné a nezastupiteľné. Predmetom právnych vzťahov môže byť nedokončená (neskolaudovaná), resp. rozostavaná stavba (katastrálny zákon č. 173/2004 Z. z.). Rozostavaná stavba alebo rozostavaný byt a nebytový priestor môžu byť predmetom prevodu právnych vzťahov, t. j. nehnuteľnosti, ak spĺňajú kritériá vymedzené v zákone.

Najčastejším predmetom občianskoprávnych vzťahov je pohľadávka, ktorú možno postúpiť, započítať, založiť a pod., alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Z občianskoprávnych vzťahov medzi nehmotné statky zaraďujeme duševné vlastníctvo, t. j. výsledky duševnej činnosti, napríklad vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory, nové odrody atď., ktoré sú upravené osobitnými zákonmi a predpismi, ale právna úprava je zastúpená práve v OZ. Zastávam názor, že zámennou zmluvou v zmysle § 611 OZ môže dochádzať k zámene len hmotných vecí. V prípade služieb je potrebné vychádzať z iných obchodných zmlúv.

Účtovné hľadisko

Z účtovného hľadiska zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre podnikateľov neupravujú osobitným spôsobom účtovanie zámenného (výmenného, barterového) obchodu.

Z uvedeného dôvodu je potrebné vychádzať zo všeobecných zásad stanovených v účtovných predpisoch. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve („ďalej len ZoÚ“) v znení neskorších predpisov definuje oceňovanie majetku a záväzkov v ustanovení § 25 ods. 1 písm. e) bod 2 ZoÚ a stanovuje, že majetok a záväzky nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou hodnotou s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva.

Reálnou hodnotou pre účely účtovníctva rozumieme reálnu cenu, ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca a ocenenie ustanovené podľa zákona o kolektívnom investovaní. Uvedené ocenenie sa používa pri zámene na účely oceňovania a účtovania, ak ide o jednoznačnú zámenu, ktorá sa uskutočňuje bez doplatku. Princíp účtovania zodpovedá účtovným prípadom pri predaji a kúpe majetku.

NEPREHLIADNITE!

Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého majetku a jeho účtovnou hodnotou sa účtuje výsledkovo podľa charakteru rozdielu. Zámenu majetku, ktorou nevzniká doplatok pri kúpe a predaji, posudzujeme z účtovného hľadiska v súlade s § 21 ods. 7 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve a oceníme takúto obchodnú transakciu reálnou hodnotou podľa § 27 zákona o účtovníctve.

Príklad č. 1:

Zámena nehnuteľnosti bez doplatku
Spoločnosť ALFA, s. r. o., na základe zámennej zmluvy prejavila záujem o výmenu za inú nehnuteľnosť. Svoju malú nehnuteľnosť v zostatkovej cene 4 000 eur a reálnej hodnote 11 000 eur vo svojom vlastníctve sa rozhodla vymeniť za nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti BETA, s.r.o., ktorej reálna hodnota bola znalcom stanovená na hodnotu 11 000 eur. Ako budú obe spoločnosti postupovať pri zámene? Ocenenie majetku je uvedené zo strany kupujúceho a rovnako zo strany predávajúceho v nasledovnej tabuľke:

Ocenenie

ALFA, s. r. o.

BETA, s. r. o.

Obstarávacia cena

12 000 €

10 000 €

Kumulované oprávky

 8 000 €

 3 000 €

Zostatková cena

 4 000 €

 7 000 €

Reálna hodnota

11 000 €

11 000 €

Riešenie:
Podľa § 21 ods. 7 postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo pri dlhodobom majetku nadobudnutom formou zámennej zmluvy sa majetok ocení reálnou hodnotou v zmysle § 27 zákona o účtovníctve. Pri účtovaní zámeny účtovná jednotka ALFA, s. r. o., a BETA, s. r. o., postupuje ako pri zaúčtovaní kúpy a predaji majetku.

P. č.

Text účtovného prípadu

ALFA, s. r. o.

BETA, s. r. o.

MD

D

SPOLU

MD

D

SPOLU

1

Zúčtovanie zostatkovej ceny u oboch spoločností

541

081

4 000 €

541

081

7 000 €

2

Vyradenie majetku z po­užívania v obstarávacej cene

081

021

12 000 €

081

021

10 000 €

3

Zaúčtovanie zámeny:

 

 

 

 

 

 

a)

Obstaranie majetku v reálnej hodnote

021

 

11 000 €

021

 

11 000 €

b)

Zúčtovanie zámeny v zostatkových cenách

 

641

4 000 €

 

641

7 000 €

c)

Zúčtovanie rozdielu reálnej hodnoty a zostatkovej ceny (výsledkovo)

 

641

7 000 €

 

641

4 000 €

Na základe zámeny majetku môžeme konštatovať, že spoločnosť ALFA, s. r. o., vyradila majetok v hodnote 4 000 eur a získala majetok v hodnote 11 000 eur. Naopak, spoločnosť BETA, s. r. o. vyradila majetok v zostatkovej cene 6 000 eur a získala majetok v hodnote 11 000 eur.

 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Prístup k celému článku Obstaranie dlhodobého majetku zámenou majú len UŽÍVATELIA PORTÁLU S PREDPLATENÝM PRÍSTUPOM.

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.