Odpisovanie hmotného majetku s obstarávacou cenou 1 700 eur a menej

Táto kategória majetku nespĺňa podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov pre posúdenie hmotného majetku ako majetku odpisovaného, pričom problematiku tohto majetku zákon osobitne ani neupravuje. Ako teda postupovať?

Dátum publikácie:16. 11. 2015
Autor:Ing. Iveta Petrovická

tt_mlada-uctovnicka

Hmotný majetok s obstarávacou cenou 1 700 eur a menej a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok možno podľa § 13 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve zaradiť do dlhodobého hmotného majetku.

Táto kategória majetku nespĺňa podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov pre posúdenie hmotného majetku ako majetku odpisovaného, pričom problematiku tohto majetku zákon o dani z príjmov osobitne ani neupravuje. 

Preto sa pri daňovom zaobchádzaní s týmto majetkom vychádza zo základných ustanovení zákona o dani z príjmov, t. j. z:

  • § 2 písm. i), ktorý definuje daňový výdavok ako „výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka“ a z
  • § 17 ods. 1 písm. b), ktorý hovorí, že základom dane je výsledok hospodárenia zistený z riadne vedeného účtovníctva.

Ak sa účtovná jednotka rozhodne o hmotnom majetku s obstarávacou cenou 1 700 eur a menej a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok účtovať na účte 022 v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok, potom platí na účely dane z príjmov zásada, že odpisy uplatnené v účtovníctve sú daňovo uznaným výdavkom v súlade s ustanoveniami § 2 písm. i)§ 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Od 1. 1. 2015 sa podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom zahŕňajú do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na odpisy hmotného majetku vypočítané podľa § 22 až § 29 zákona o dani z príjmov.

Ak by teda daňovník prenajímal hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur, čiže hmotný majetok, ktorý nie je hmotným majetkom odpisovaným na účely zákona o dani z príjmov, potom účtovné odpisy sú daňovým výdavkom v plnej výške bez ohľadu na príjem z prenájmu tohto majetku.

Príklad:

Spoločnosť v januári 2015 kúpila kopírovací stroj v obstarávacej cene 1 680 €.

Ide síce o majetok s hodnotou nižšou, ako je hranica pre zaradenie do dlhodobého hmotného majetku, jeho doba použiteľnosti je však dlhšia ako jeden rok, preto sa spoločnosť rozhodla účtovať o tomto majetku na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a odpisovať ho. Kopírovací stroj však nespĺňa podmienky pre zaradenie do hmotného majetku odpisovaného podľa § 22 ods. 2 zákona o dani z príjmov, preto ho nemožno daňovo odpisovať.

Daňovým výdavkom v tomto prípade budú účtovné odpisy, a to v súlade s § 2 písm. i) a § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Dobu odpisovania kopírovacieho stroja spoločnosť určila v odpisovom pláne na 4 roky, t. j. mesačný odpis predstavuje sumu 35 € (1 680 : 48 mesiacov). Do daňových výdavkov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach (v rokoch 2015 až 2018) uplatní spoločnosť ako daňový výdavok účtovné odpisy vo výške 420 € (35 x 12 mesiacov). 

Uvedená suma sa pri zistení základu dane nezahrnie do rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi na riadku 150, resp. na riadku 250 daňového priznania, pretože nejde o odpisy vypočítané podľa § 22 až § 29 zákona o dani z príjmov. Rovnako sa táto suma neuvedie ani na riadku 1 a 2 tabuľky B daňového priznania.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Viac informácií k rôznym daňovým špecifikám v hmotnom majetku nájdete v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Petrovická

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.