Odpisy dlhodobého hmotného majetku od januára 2020

Veľká novelizácia zákona o dani z príjmov sa dotkla aj oblasti odpisovania hmotného majetku. Zmeny súvisia aj so zavedením samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily.

Dátum publikácie:12. 6. 2020
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_zena-v-kancelarii-za-stolom

Majetok podnikateľa sa nespotrebuje naraz, ale postupne, čiže vo forme odpisov. Odpis je peňažným vyjadrením opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie.

Odpisy sú nákladom účtovnej jednotky. Náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku nemôžu jednorazovo ovplyvniť výsledok hospodárenia v období obstarania majetku, ale postupne počas doby jeho používania. Na to sú určené odpisy dlhodobého majetku, ktoré postupne znižujú hodnotu majetku a ovplyvňujú výsledok hospodárenia v závislosti od miery opotrebenia majetku.

Pri výpočte odpisov účtovná jednotka vychádza z dvoch základných úprav:

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý upravuje účtovné odpisy. ÚJ odpisuje majetok v súlade s účtovnými zásadami a s účtovnými metódami. ÚJ pritom zostaví odpisový plán, na základe ktorého bude vykonávať odpisovanie DHM (§ 28 ods. 1 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý upravuje daňové odpisy.

Účtovné odpisy vyjadrujú reálne opotrebenie majetku a vypočítajú sa pri každom druhu majetku individuálne na základe odpisového plánu. Daňové odpisy sú zákonne stanovené a účtovná jednotka si ich nemôže určiť sama. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi sa prejavuje pri transformácii účtovného výsledku hospodárenia na základ dane. Daňové odpisy ovplyvňujú základ dane.

Daňové odpisy: V prvom roku odpisovania zaradí účtovná jednotka hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín, ktoré sú znázornené v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1 – Odpisové skupiny od 1. 1. 2020

Odpisová skupina

Doba odpisovania

0

2 roky

1

4 roky

2

6 rokov

3

8 rokov

4

12 rokov

5

20 rokov

6

40 rokov

Zdroj: spracované podľa ZDP § 26 ods. 1

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým bol od 1. januára 2020 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), došlo k zmene v odpisovaní elektromobilov. V § 26 ods. 1 ZDP a v § 27 ods. 1 ZDP sa doplnila nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky.

Podľa prílohy č. 1 k tomuto zákonu do odpisovej skupiny 0 patria len osobné automobily s kódom KP 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroje energie“ uvedené:

  • BEV (Baterry Electric Vehicle), batériové elektrické vozidlá – ide o vozidlo výlučne na elektrický pohon, ktoré je poháňané elektromotorom a ako zdroj energie mu slúži akumulátor, ktorého kapacita najviac určuje jeho dojazd. BEV nemá spaľovací motor ani žiadnu inú možnosť, ako si elektrickú energiu vyrobiť.
  • PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), plug-in hybridné elektrické vozidlá – ide o hybridné elektrické vozidlo, ktorého batériu je možné dobiť zapojením do externého zdroja elektrickej energie, ale aj pomocou zabudovaného motora a generátora.

Zvýhodnený spôsob odpisovania možno uplatniť na PHEV, ktoré má akúkoľvek kombináciu s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Zároveň sa vykonala aj úprava v polož­ke 1-24, KP 29.10.2 Osobné automobily v odpisovej skupine 1 prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov, v ktorej sa vylúčili BEV a PHEV vozidlá patriace do odpisovej skupiny 0.

Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny (obstarávacej ceny) hmotného majetku a doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu.

Ročný odpis = Obstarávacia cena/Doba odpisovania

Tab. č. 2 – Ročný odpis od 1. 1. 2020

Odpisová skupina

Ročný odpis

0

1/2

1

1/4

2

1/6

3

1/8

4

1/12

5

1/20

6

1/40

Zdroj: spracované podľa § 27 ods. 1 ZDP

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného ako vstupná cena/počet rokov odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia.

Ak počas doby odpisovania HM:

  • nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP;
  • bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní podľa § 26 ods. 5 zákona o dani z príjmov (ZDP § 27 ods. 2).

Podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 15 ZDP zmeny týkajúce sa novej odpisovej skupiny sa prvýkrát použijú už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2019.

Pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je účtovná jednotka povinná vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisovala podľa pravidiel účinných do 31.12. 2018, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú. To znamená, ak účtovná jednotka obstarala elektromobil ešte v období do 31.12. 2018, je povinná elektromobil preradiť z odpisovej skupiny 1 do odpisovej skupiny 0, ale odpisy z predchádzajúcich období sa už spätne neupravia

 

Článok je skrátený. Celý článok: Odpisy dlhodobého hmotného majetku od januára 2020

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Funkcie

Partner