Informácia k spôsobu označovania predajného miesta pri používaní ERP alebo VRP na stálom alebo rôznych predajných miestach

Podnikateľ môže na rôznych predajných miestach v odlišnom čase používať jednu ERP. Doteraz ju označoval „ambulantný predaj“ alebo „prenosná pokladnica“, teraz sa pristupuje k zjednoteniu označenia predajného miesta.

Dátum publikácie:19. 8. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_zena-na-trhu

Informácia k spôsobu označovania predajného miesta je určená pre podnikateľov používajúcich elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) na rôznych predajných miestach.

Podnikateľ, ktorému vznikla v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. povinnosť používať ERP alebo VRP, je povinný tržby prijaté v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť na predajnom mieste evidovať v ERP alebo vo VRP a odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad.

Podľa § 8 ods. 1 písm. i) citovaného zákona pokladničný doklad musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania.

Podľa § 2 písm. l) zákona č. 289/2008 Z. z. predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba.

Podnikateľ, ktorý je povinný používať ERP, môže na rôznych predajných miestach v odlišnom čase používať jednu – tú istú ERP. Podľa doterajšieho usmernenia sa v knihe ERP a vo fiskálnej pamäti ako predajné miesto uvádzalo „ambulantný predaj“ alebo „prenosná pokladnica“.

Vzhľadom na to, že zákon č. 289/2008 Z. z. označenie uvedeným spôsobom priamo neupravuje, pristupuje sa k zjednoteniu označenia predajného miesta ako „prenosná pokladnica“.

Poznámka:

Pri označení predajného miesta sa už nebude používať „ambulantný predaj“. Prenosná pokladnica je širší pojem ako pokladnica používaná na ambulantný predaj, ktorá je v podstate tiež prenosnou pokladnicou. 

I. Označenie predajného miesta v prípade používania ERP na rôznych predajných miestach v odlišnom čase

Aby podnikateľ nemusel kupovať dve alebo viac ERP v prípade predaja tovaru alebo poskytovania služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, alebo aby nemusel meniť fiskálnu pamäť v prípade, ak pôjde predávať tovar alebo poskytovať službu mimo stále predajné miesto, môže používať jednu ERP.

1. V prípade používania ERP na rôznych vopred známych (stálych) predajných miestach v odlišnom čase, v knihe ERP (príloha č. 3) v časti - Identifikačné údaje (na riadku, kde sa uvádzajú údaje o predajnom mieste) sa uvedie:

 • miesto podnikania fyzickej osoby,
 • osobitne každé stále predajné miesto (odlišné od miesta podnikania alebo sídla podnikateľa),
 • označenie „prenosná pokladnica“.

2. Pri používaní ERP na rôznych vopred neznámych predajných miestach v odlišnom čase, v knihe ERP v časti - Identifikačné údaje (na riadku, kde sa uvádzajú údaje o predajnom mieste) sa uvedie:

 • miesto podnikania fyzickej osoby,
 • označenie „prenosná pokladnica“.

V oboch prípadoch do fiskálnej pamäti bude zaznamenané a následne na pokladničnom doklade bude uvedené miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby a „prenosná pokladnica“. 

II. Vyznačenie predajného miesta v žiadosti o pridelenie kódu VRP

(ďalej „žiadosť“)

Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb VRP, povinným údajom, ktorý sa uvádza v žiadosti, je aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej osoby.

 1. Pri používaní VRP na stálom predajnom mieste, ktorého adresa je rovnaká s adresou miesta podnikania alebo sídla podnikateľa - v žiadosti sa vyznačí, že predajné miesto je totožné so sídlom, resp. miestom podnikania podnikateľa.
 2. Pri používaní VRP na stálom predajnom mieste, ktorého adresa je odlišná od adresy miesta podnikania alebo sídla podnikateľa - v žiadosti sa uvedie ako predajné miesto adresa stáleho predajného miesta odlišná od sídla alebo miesta podnikania podnikateľa.
 3. Pri používaní VRP na viacerých stálych (známych) predajných miestach v odlišnom čase, t. j. ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. na viacerých stálych predajných miestach v odlišnom čase, môže si zvoliť jeden z týchto postupov:

a) požiada daňový úrad o pridelenie kódu VRP na každé stále predajné miesto osobitne (osobitnou žiadosťou) - pri vyznačení predajného miesta v žiadosti sa postupuje podľa vyššie uvedeného bodu 1. alebo 2. (v závislosti od adresy predajného miesta); 

Poznámka:

Takýmto postupom sa zabezpečí, že napr. na pokladničných dokladoch, na uzávierkach, bude uvedená adresa predajného miesta, na ktorom podnikateľ prijal tržbu v hotovosti.

b) podnikateľ vypíše iba jednu žiadosť, v ktorej ako predajné miesto odlišné od sídla alebo miesta podnikania vyznačí „prenosná pokladnica“;

Poznámka:

Ani jeden z vyššie uvedených postupov nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., avšak pri rozhodovaní pre použitie postupu v písmene a) alebo b) je potrebné zvážiť technické možnosti prístupu do prostredia VRP ako aj tlače [napr. ak nie je účelné koncové zariadenie (PC, tablet alebo mobil a tlačiareň) vzhľadom na jeho rozmery, príp. hmotnosť premiestňovať z jedného stáleho predajného miesta na iné, je potrebné zvoliť postup podľa písmena a)].

Príklad

Podnikateľ – lekár poskytuje zdravotnícke služby v odlišnom čase v dvoch ordináciách, a to v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Podnikateľ môže požiadať o pridelenie kódu VRP na každé stále predajné miesto osobitne, alebo v žiadosti vyznačí ako predajné miesto odlišné od sídla alebo miesta podnikania „prenosná pokladnica“.

 

 1. Pri používaní VRP na vopred neznámych predajných miestach, t. j. ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. vždy na vopred neznámych predajných miestach v odlišnom čase (napr. jednorázovo organizované predajné trhy, masérske služby, taxislužba a pod.) podnikateľ v žiadosti ako predajné miesto odlišné od sídla alebo od miesta podnikania vyznačí „prenosná pokladnica“. 
 2. Pri používaní VRP na viacerých stálych (známych) predajných miestach v rámci jednej adresy, t. j. ak podnikateľ bude evidovať tržbu za predaný tovar alebo poskytnutú službu podľa prílohy č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v rámci jednej adresy na viacerých stálych predajných miestach (napr. podnikateľ má predajne na viacerých miestach obchodného centra, dlhodobo prenajatých viac stánkov na trhu, podnikateľ má na jednej adrese viac kancelárií, v jednej kancelárii používajú VRP viacerí zamestnanci), v žiadosti vyplní špecifikáciu predajného miesta.
Príklad

Notárska kancelária má štyroch zamestnancov v dvoch kanceláriách. Na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do VRP. Keďže predajným miestom je miesto, na ktorom sa prijíma tržba, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak podnikateľ bude na jednej adrese používať viacero VRP.

Podmienkou je, aby každý zamestnanec postupoval pri používaní VRP podľa zákona č. 289/2008 Z. z., napr. každá VRP musí mať vyhradený priestor na odkladanie prijatej hotovosti, vo VRP musí byť evidovaná tržba prijatá v hotovosti alebo vklad hotovosti, zamestnanec musí vyhotoviť paragón, ak nemôže zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad z VRP, atď.

Notárska kancelária v žiadosti na štyri VRP uvedie špecifikáciu predajného miesta skladajúcu sa z ľubovoľných alfanumerických znakov, napr. meno zamestnanca, zamestnanec č. 1 až 4. 

 1. Pri používaní viacerých VRP na vopred neznámych (meniacich sa) predajných miestach, napr. podnikateľ má viacero pojazdných predajní, taxíkov alebo zamestnancov, ktorí vykonávajú opravu spotrebnej elektroniky, geodetické činnosti výlučne u zákazníka, aj v tomto prípade v žiadosti vyplní špecifikáciu predajného miesta. 
Príklad

Podnikateľ prevádzkuje taxislužbu so šiestimi zamestnancami, t. j. používa viacero VRP na vopred neznámych predajných miestach.

Podnikateľ v každej žiadosti ako špecifikáciu predajného miesta skladajúcu sa z ľubovoľných alfanumerických znakov uvedie napr. meno zamestnanca, taxík (zamestnanec) č. 1 až 6 a pod.

 

Poznámka:
Usmernenie k spôsobu označovania predajného miesta pri používaní ERP alebo VRP vydalo Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica v auguste 2015.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.