PATENT BOX – pravidlá fungovania a súvisiace otázky so zameraním na IT spoločnosti

Daňový režim Patent Box umožňuje využívať viaceré výhody pri zdanení príjmov v nadväznosti na výskum a vývoj, ktorého výsledkom je nehmotný majetok.

Dátum publikácie:23. 12. 2019
Autor:JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

tt_notebook-stol

Medzi ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktoré prinášajú určitú formu daňového zvýhodnenia, patrí okrem iného aj režim „Patent Box“, teda daňové pravidlá umožňujúce využívať viaceré výhody pri zdanení príjmov v nadväznosti na výskum a vývoj, ktorého výsledkom je nehmotný majetok.

Tieto pravidlá dotvárajú celkový slovenský daňový režim a pre viaceré skupiny daňových subjektov môžu predstavovať zaujímavý nástroj regulárneho zníženia svojej daňovej povinnosti.

V tomto príspevku ponúkame náčrt vybraných ustanovení tohto daňového režimu, pričom sa zameriavame na tie daňové zvýhodnenia, ktoré sú v tejto oblasti dostupné v súvislosti s vývojom softvéru a mohli by byť preto zaujímavé pre rôzne druhy IT spoločností, prípadne pre ďalšie obchodné spoločnosti, ktorých súčasťou ich podnikateľskej činnosti je aj vývoj vlastného softvéru.

1. Patent Box v zákone o dani z príjmov – prehľad základných pravidiel

V období posledných rokov môžeme sledovať postupné zahrnovanie do zákona o dani z príjmov takých ustanovení, ktoré sú zamerané okrem iného aj na poskytovanie osobitných daňových výhod pre daňové subjekty uskutočňujúce výskum a vývoj nehmotného majetku.

V zákone o dani z príjmov môžeme rozlíšiť predovšetkým ustanovenia § 13a, § 13b a § 30c ZDP, ktoré akcentujú rôzne stránky vytvárania pridanej hodnoty v podobe nehmotného majetku.

Uvedené tri daňové režimy sa vyznačujú nasledujúcimi charakteristikami:

  • Podľa § 13a ZDP sa od dane z príjmov právnických osôb oslobodzujú výnosy daňového subjektu z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovým subjektom (to sa vzťahuje tiež na vynález, ktorý je predmetom patentovej prihlášky a tiež technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru), a to vo výške 50 % z týchto výnosov.
    Rovnako sú od dane oslobodené aj výnosy za poskytnutie práva za použitie alebo za použitie softvéru, ktorý je výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovým subjektom a podlieha autorskému právu, a to taktiež vo výške 50 % týchto výnosov.

  • Podľa § 13b zákona o dani z príjmov sú od dane v stanovenej výške oslobodené výnosy daňového subjektu z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, pričom tieto výrobky sú a) obstarané od osôb, ktorým daňovník ako vlastník umožnil pri ich výrobe využívať vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo b) vytvorené vlastnou činnosťou daňovníka.

  • Podľa § 30c ZDP je možné odpočítať od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňového subjektu, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu výskumu a vývoja 100 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie.
    Taktiež sa umožňuje (ako to uvádza dôvodová správa) v zdaňovacom období okrem sumy podľa predchádzajúcej vety odpočítať aj 100 % prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v úhrne za všetky projekty výskumu a vývoja. Zároveň sa presne definuje, že prírastok výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj sa nezisťuje len ako medziročný prírastok, ale prostredníctvom priemerných výdavkov (nákladov) sa zohľadňujú až dve bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobia uplatnenia odpočtu výdavkov na výskum a vývoj.
    Sumu odpočtu podľa prvej vety je možné zvýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi a) priemerom súčtu výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období, za ktoré sa odpočet uplatňuje, a výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období a b) priemerom súčtu výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Vyššie uvedené ustanovenia poskytujú pomerne rozsiahle daňové zvýhodnenia, ktoré sú nadviazané na výskum a vývoj a s tým spojený vznik nehmotného majetku.

 

Príklad - Patent Box vs. uplatniteľné výdavky

Spoločnosť TUV vyvíja softvérové riešenia pre svojich zákazníkov, pričom má záujem uplatniť daňové výhody plynúce z režimu Patent Box. Aké výdavky si môže táto spoločnosť uplatniť vo vzťahu k výnosom, ktorých časť podlieha oslobodeniu od dane?

Ako v tejto súvislosti uvádza FR SR, z hľadiska povahy uplatniteľných výdavkov môže ísť napr. o výdavky na obstaranie nehmotného majetku, ktoré sú zahrnované do daňových výdavkov prostredníctvom odpisov, prípadné náklady na sprostredkova­nie na poskytnutie práva na používanie tohto majetku inému daňovníkovi, resp. výdavky na reklamu, zmluvy vyhotovené právnikom a s tým spojené platby za právne služby a iné výdavky vzťahujúce sa priamo k tomuto vlastnému aktivovanému nehmotnému majetku, účtované a vedené analyticky v nadväznosti na § 13a ods. 7 písm. a) až písm. c) zákona o dani z príjmov.

 

Príklad - Daňové náklady v prípade nulových výnosov

Spoločnosť RST vyvíja softvérové riešenia, ktoré plánuje umiestňovať na trhu. V roku 2019 spoločnosť vynaložila náklady na vývoj softvéru, avšak nepodarilo sa jej predať žiadne licencie na tento softvér. V akej výške môže spoločnosť uplatniť odpisy z aktivovaného nehmotného majetku do daňových výdavkov?

Ako uvádza FR SR, v takejto situácii bude odpis softvéru daňovo uznaný vo výške 100 %, pretože oslobodený príjem bude vo výške 0.

Podľa § 17 ods. 42 zákona o dani z príjmov výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane podľa § 13a ZDP nie sú súčasťou základu dane v rovnakom pomere, v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené od dane. V zmysle toho preto aj výška odpisov priradených k oslobodeným príjmom podľa § 17 ods. 42 zákona o dani z príjmov bude 0, a teda celý odpis bude daňovo uznaný.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

PATENT BOX – pravidlá fungovania a súvisiace otázky so zameraním na IT spoločnosti

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner