Podanie daňového priznania fyzických osôb z príjmov zo zahraničia

Do 30. septembra musia daňovníci podať odložené daňové priznanie, ak za minulý rok dosiahli aj zdaniteľné príjmy v zahraničí. Rekapitulujeme najčastejšie riešené situácie príjmov dosahovaných v zahraničí.

Dátum publikácie:26. 9. 2019
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_dp-bankovky

Najčastejšie riešené situácie príjmov dosahovaných v zahraničí v príkladoch

Ak daňovník s neobmedźenou daňovou povinnosťou na území SR (rezident SR) v zdaňovacom období poberal príjmy zo zamestnania vykonávaného v zahraničí, nemôže si sám vybrať štát, v ktorom bude tieto príjmy zdaňovať.

Ak daňovník pracoval v štáte, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ZDZ), ktorá na zamedzenie dvojitého zdanenia určuje metódu vyňatia príjmov, uplatní si túto metódu.

Ak v zmluve o ZDZ je určená metóda zápočtu dane a príjmy daňovníka boli v zahraničí preukázateľne zdanené a je to preňho výhodnejšie, môže ich napriek tomu vyňať, a to podľa § 45 ods. 3 ZDP.

Rovnako daňovník s NDP môže vyňať svoje príjmy zo závislej činnosti zo zdanenia, aj ak mu plynú príjmy zo závislej činnosti:

  1. za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo
  2. zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o ZDZ, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené,
  3. zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu o ZDZ, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.

Príklad:

Daňovník s NDP pracoval v mesiacoch marec až august roku 2018 v Čechách u českého zamestnávateľa. Zamestnávateľ mu mesačne zrážal zo mzdy preddavky na daň. Je daňovník povinný po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie v SR a uviesť tam tieto príjmy?

Odpoveď:

Daňovník s NDP v SR je povinný na území SR vyrovnať si svoju tzv. celosvetovú povinnosť. To znamená, že daňovník s NDP na území SR (rezident SR), ktorý v zdaňovacom období poberal príjmy plynúce zo zdrojov v ČR a vyplynie mu povinnosť na podanie daňového priznania podľa § 32 ZDP (ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2018 sú vyššie ako suma 1 915,01 eura), má povinnosť uviesť tieto príjmy v daňovom priznaní podanom v SR.

Podľa § 45 ods. 1 ZDP a článku 22 zmluvy o ZDZ by mal daňovník použiť na zamedzenie dvojitého zdanenia metódu zápočtu dane. Ak však boli predmetné príjmy v ČR preukázateľne zdanené a pre daňovníka je to výhodnejšie, v súlade s § 45 ods. 3 písm. c) ZDP môže na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov v ČR uplatniť metódu vyňatia príjmov.

Ako prílohu k daňovému priznaniu daňovník priloží potvrdenie o príjme od českého zamestnávateľa.

Príjem z podnikania vykonávaného v zahraničí

V prípade, že rezident SR vykonáva podnikateľskú činnosť v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o ZDZ, pri zdaňovaní jeho príjmov je rozhodujúci vznik stálej prevádzkarne. Právo na zdanenie jeho príjmov má zahraničný štát v prípade, ak daňovníkovi na jeho území vznikne stála prevádzkareň, prostredníctvom ktorej tam vykonáva svoju činnosť.

Ak daňovníkovi stála prevádzkareň v zahraničí nevznikne, svoje príjmy zdaní len v SR.

Príklad:

Slovenský rezident má slovenské oprávnenie na podnikanie vydané na predaj kozmetických výrobkov. Na základe zmluvy o výhradnom zastúpení pre trh vo Veľkej Británii bude kozmetické výrobky istej značky predávať do Veľkej Británie, a to na základe objednávok od zákazníkov cez internet. Tovar bude expedovaný zo Slovenska priamo anglickému zákazníkovi. V ktorom štáte bude daňovník (rezident SR) zdaňovať svoje príjmy z tohto predaja?

Odpoveď:

Pri zdanení predmetných príjmov je potrebné postupovať v súlade so Zmluvou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku (publikovaná v Z. z. pod č. 89/1992 Zb., ďalej len „zmluva“) a v súlade s vnútroštátnymi daňovými predpismi SR a Veľkej Británie.

Podľa článku 7 tejto zmluvy sú príjmy slovenského daňovníka zdaniteľné vo Veľkej Británii len vtedy, ak tam daňovník vykonáva svoju činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne. Výraz stála prevádzkareň je definovaný v článku 5 ods. 1 zmluvy o ZDZ ako trvalé zariadenie pre podnikanie, v ktorom podnik vykonáva úplne alebo sčasti svoju činnosť.

Ak daňovník svoju činnosť na území Veľkej Británie nevykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne tam umiestnenej (resp. svoju činnosť vykonáva len na území SR), sú jeho príjmy zdaniteľné v SR, a to prostredníctvom podaného daňového priznania v SR po skončení zdaňovacieho obdobia. V takomto prípade nemá právo odloženia si lehoty na podanie daňového priznania až o šesť kalendárnych mesiacov, ale len o tri kalendárne mesiace.

Ak však daňovníkovi v zmysle zmluvy a lokálnej legislatívy Veľkej Británie vznikne na území Veľkej Británie stála prevádzkareň (ak napr. daňovník má vo Veľkej Británii zriadenú predajňu, prostredníctvom ktorej tam predáva tovar), príjmy prisúdené tejto stálej prevádzkarni sa zdania podľa vnútroštátnych predpisov Veľkej Británie vo Veľkej Británii. Daňový rezident SR je podľa § 2 písm. f) ZDP povinný vyrovnať si na území SR svoje celosvetové príjmy, tzn., že v daňovom priznaní v SR je povinný uviesť aj príjmy dosahované stálou prevádzkarňou na území Veľkej Británie. Na zamedzenie dvojitého zdanenia týchto príjmov sa podľa článku 22 zmluvy o ZDZ použije metóda vyňatia príjmov. V takomto prípade má aj právo odloženia si lehoty na podanie daňového priznania až o šesť kalendárnych mesiacov.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 89/1992 Zb. Oznámenie o Zmluve medzi ČSFR a Veľkou Britániou o zamedzení dvojakého zdanenia
  • 238/2003 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov

Funkcie

Partner