Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2021

V poslednom zdaňovacom období roka 2021 treba vykonať ročné zúčtovanie DPH a upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikanie. Poradíme, ako na to.

Dátum publikácie:7. 1. 2022
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_zuctovanie-dph-2021

Koniec kalendárneho roka je už tradične spojený s vyúčtovaním rôznych oblastí a činností, ktoré sa udiali v priebehu roka. U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH.

Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel. Uvedené povinnosti sa však nevzťahujú na všetkých platiteľov.

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je odpočítanie dane predmetom ustanovení § 49, § 49a, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 54a, § 54b, § 54c, § 54d, § 55 zákona o DPH.

1. Zúčtovanie pomerne odpočítanej dane za rok 2021

Zákon o dani z pridanej hodnoty neukladá všetkým platiteľom DPH povinnosť vykonávať ročné zúčtovanie.

Ročné zúčtovanie DPH sa v SR vykonáva v súvislosti s daňou, ktorá sa viaže k nákupom platiteľa (v praxi je zaužívaný pojem „vstupná daň“).

„Výstupná daň“ (neoficiálne označenie dane súvisiacej s dodávanými tovarmi a službami), t. j. daň, ktorá predstavuje daňovú povinnosť platiteľa, zúčtovaniu nepodlieha. Zúčtovanie vstupnej dane sa vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na všetkých platiteľov, ale len na tých, ktorí prijali na účely svojho podnikania plnenia určené čiastočne aj na činnosť oslobodenú od DPH bez nároku na odpočítanie.

U ostatných platiteľov, ktorých sa netýka povinnosť zúčtovania odpočtu dane, sa považuje ich vzťah voči štátnemu rozpočtu za príslušný rok za vyrovnaný.

Prípadné zmeny v dani vzniknuté na základe podania dodatočného daňového priznania alebo vyrubenia dodatočnej dane správcom dane zakladajú novú splatnosť zisteného rozdielu v dani, i keď sa týkajú uplynulých zdaňovacích období.

Pomerné odpočítanie dane má 2 etapy:

  1. Predbežné odpočítanie v jednotlivých zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka
  2. Ročné zúčtovanie predbežne odpočítanej dane

1.2. Ročné zúčtovanie pomerne odpočítanej DPH v roku 2021

Ročné zúčtovanie DPH sa vykonáva v súvislosti s daňou, ktorá sa viaže k prijatým zdaniteľným plneniam, daň, ktorá predstavuje daňovú povinnosť, zúčtovaniu nepodlieha. U ostatných platiteľov, ktorých sa netýka povinnosť zúčtovania odpočítanej dane, sa považuje ich vzťah voči štátnemu rozpočtu za príslušný rok za vyrovnaný.

Ročné zúčtovanie odpočítanej dane sa týka len tých platiteľov DPH, ktorí v priebehu kalendárneho roka boli povinní predbežne odpočítať daň, pričom táto povinnosť im nemusela vzniknúť v každom zdaňovacom období. Aj v prípade, ak platiteľ len v jednom zdaňovacom období roku daň pomerne odpočítaval, je povinný túto daň na konci roku zúčtovať.

Platiteľ, ktorý si predbežne odpočítaval daň v roku 2021 podľa ročného koeficienta z roku 2020 alebo koeficienta vypočítaného odhadom, vypočíta koeficient z príslušných údajov za celý rok 2021 (ročný koeficient KR) podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH.

Výšku ročného koeficientu v roku 2021 platiteľ dane vypočíta z riadkov daňových priznaní jednotlivých zdaňovacích období:

K= r. 01 + r. 03 + r. 16 + r. 17 / r. 01 + r. 03 + r. 15

Do koeficientu sa zahrnie aj hodnota z dodania tovarov a služieb z miesta dodania mimo SR, i keď nie sú uvedené v daňovom priznaní, pretože do daňového priznania v SR sa uvádzajú len tie zdaniteľné plnenia, ktorých miesto dodania sa nachádza v SR. Koeficient sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta nahor.

Osoba, ktorá sa stane platiteľom DPH v priebehu kalendárneho roku, vypočíta koeficient z údajov za obdobie, v ktorom mala postavenie platiteľa dane. Rovnako osoba, ktorá v priebehu kalendárneho roku prestane byť platiteľom dane, vypočíta koeficient z údajov za obdobie, kedy bola platiteľom.

Platiteľ zistí definitívne odpočítanie dane za rok 2021, keď vypočítaným ročným koeficientom vynásobí daň z tovarov a služieb, pri ktorých v rámci roku predbežne odpočítaval daň – teda ročnému vyrovnaniu podrobí faktúry z 3. skupiny. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach (predbežným odpočítaním) a daňou vypočítanou za celý kalendárny rok (definitívnym odpočítaním) vyrovná platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

  • Rozdiel väčší ako 0 je vyrovnaný v prospech ŠR.
  • Rrozdiel menší ako 0 je vyrovnaný na ťarchu ŠR.

Ročné vyrovnanie odpočítanej dane sa uvedie v riadku 21 daňového priznania za posledné zdaňovanie obdobie.

Rovnako postupuje i platiteľ, ktorému v priebehu roku bola zrušená registrácia – vyrovnanie dane vykoná v zdaňovacom období, ktoré bolo správcom dane určené ako posledné zdaňovacie obdobie.

U platiteľov, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok, na účely § 50 ods. 2 až 4 zákona o DPH sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

Vplyv opravy odpočítateľnej dane

Ak platiteľ z faktúry za dodanie tovaru alebo služby odpočítal daň v pomernej výške a následne dôjde k oprave odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH, potom:

  • V prípade, že je oprava vykonaná v roku 2021 (v tom istom kalendárnom roku, v ktorom bola pôvodne daň odpočítaná), použije platiteľ pri oprave odpočítanej dane predbežný koeficient, ktorý použil pri pôvodnom odpočítaní. Pri ročnom vyrovnaní dane platiteľ opravenú odpočítateľnú daň prepočíta ročným koeficientom.
  • V prípade, že je oprava vykonaná po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom platiteľ vykonal odpočítanie (napr. ak daň odpočítaval v roku 2020), použije pri oprave ročný koeficient z príslušného roka (2020, v ktorom bola daň pôvodne odpočítaná). Pri ročnom vyrovnaní potom už platiteľ takto opravenú daň neprepočítava ročným koeficientom aktuálneho roka 2021.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2021

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jaroslava Betáková

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.