Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní

Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie:6. 6. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_dp-po-2016a

Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní do lehoty na podanie daňového priznania, podá opravné daňové priznanie a na pôvodné daňové priznanie sa neprihliada.

Ak zistí chybu až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník odviedol nižšiu daň, ako mal, je povinný podať dodatočné daňové priznanie a opraviť daň. Ak daň, ktorú odviedol, je vyššia, má právo podať dodatočné daňové priznanie.

Dodatočné daňové priznania k všetkým daniam sa podávajú na rovnakom tlačive ako riadne daňové priznanie, avšak s označením, že ide o dodatočné daňové priznanie.

V závislosti od typu dane sa vypĺňajú aj špecifické riadky, ktoré sa týkajú len dodatočného daňového priznania a slúžia na identifikáciu výšky dane, ktorá vyplýva z dodatočného daňového priznania.

Daňovú povinnosť k jednotlivým druhom daní daňovník priznáva prostredníctvom daňového priznania. Lehotu na podanie daňového priznania, zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, a osobu povinnú podať daňové priznanie upravujú osobitné predpisy.

Zároveň sú pre podanie daňového priznania, opravného daňového priznania a dodatočného daňového priznania platné aj všeobecné pravidlá vymedzené v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktoré sa uplatňujú pri všetkých druhoch daní.

Právna úprava podávania opravných a dodatočných daňových priznaní je v § 16 zákona o správe daní (daňový poriadok). Opravné daňové priznanie môže daňovník podať do lehoty na podanie daňového priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a ani na predchádzajúce opravné daňové priznania sa neprihliada. S podaním opravného daňového priznania nie sú spojené žiadne sankcie.

Daňový poriadok v § 16 ods. 2 až 9 upravuje prípady, v ktorých daňovník:

 • je povinný podať dodatočné daňové priznanie,
 • je oprávnený (má možnosť, nie povinnosť) podať dodatočné daňové priznanie,
 • nemôže podať dodatočné daňové priznanie.

Dodatočné daňové priznanie v súlade s § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku je daňovník povinný podať, ak po lehote na podanie daňového priznania zistí, že:

 • daň má byť vyššia alebo nadmerný odpočet nižší, alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní,
 • daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená,
 • nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný,
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie,
 • daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní,

a to do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil, s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.

Dodatočné daňové priznanie v súlade s § 16 ods. 4 daňového poriadku daňovník môže podať, ak po lehote na podanie daňového priznania zistí, že:

 • daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší alebo nárok na vrátenie dane vyšší,
 • daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,
 • daňové priznanie neobsahuje správne údaje,
 • daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní,

pričom:

 • podľa § 16 ods. 8 daňového poriadku znížiť daň, zvýšiť daňovú stratu alebo nadmerný odpočet alebo zvýšiť nárok na vrátenie dane prostredníctvom dodatočného daňového priznania možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly,
 • podľa § 16 ods. 5 daňového poriadku pri podaní dodatočného daňového priznania z uvedených dôvodov v posledný rok lehoty na vyrubenie dane podľa § 69 ods. 1, 2 a 5 daňového poriadku sa táto lehota predlžuje a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie. V tejto predĺženej lehote už nie je možné podať dodatočné daňové priznanie.

Na lehoty, v ktorých možno podať dodatočné daňové priznanie, majú vplyv lehoty, v ktorých zaniká právo vyrubiť daň. V súlade s § 69 ods. 1, 2 a 5 daňového poriadku nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. Lehota piatich rokov však môže plynúť znova, ak správca dane pred uplynutím pôvodnej päťročnej lehoty vykoná úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane. Za taký úkon sa považuje doručenie protokolu z daňovej kontroly a protokolu o určení dane podľa pomôcok. Lehota začne znovu plynúť od konca roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone vyrozumený.

Vyrubiť daň alebo rozdiel dane možno najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Ak ide o daňovníka, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť dať ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.

Príklad č. 1:

V závislosti od plynutia 5-ročnej lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane môže daňovník do konca roka 2019 podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie rokov 2013 až 2018. Ak v roku 2019 podá dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2013 v ktorom zníži daňovú povinnosť alebo zvýši nadmerný odpočet alebo zvýši daňovú stratu, 5-ročná lehota sa predĺži o ďalší rok, v ktorom správca dane vykoná kontrolu oprávnenosti vrátenia preplatku na dani alebo oprávnenosti uplatnenia nároku na nadmerný odpočet. Daňovník v tejto predĺženej lehote už dodatočné daňové priznanie za rok 2013 podať nemôže.

Príklad č. 2:

Za zdaňovacie obdobie roka 2018 bola povinnosť podať daňové priznanie do 31. 3. 2019. Vyrubiť daň alebo rozdiel dane za toto zdaňovacie obdobie možno do piatich rokov od konca roku 2019, t. j. do 31. 12. 2024. Od 1. 1. 2025 bude daň premlčaná, ak do tohto termínu správca dane neurobí úkon smerujúci k vyrubeniu dane alebo rozdielu dane. Ak správca dane doručí daňovníkovi protokol o daňovej kontrole alebo protokol o určení dane podľa pomôcok, začne plynúť nová 5-ročná lehota, t. j. za zdaňovacie obdobie roka 2018 do konca roku 2029.

Podanie dodatočného daňového priznania má za následok uplatnenie sankcií správcom dane podľa § 155 a § 156 daňového poriadku, okrem zákonom vymedzených výnimiek, napr. pri podaní dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby z dôvodov uvedených v § 32 ods. 8, 11, 12 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 16 ods. 9 daňového poriadku dodatočné daňové priznanie nie je možné podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa:

 • určuje daň podľa pomôcok po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok alebo bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok alebo po dni vydania vyrubovacieho rozkazu podľa § 68a daňového poriadku,
 • vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa:
  • spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
  • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,
  • doručenia oznámenia o rozšírení kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,

až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní. Ak vyrubovacie konanie nezačne, dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.

Príklad č. 3:

Lehoty na podanie dodatočného daňového priznania s ohľadom na § 16 ods. 9 daňového poriadku:

 • správca dane zaslal daňovníkovi oznámenie o vykonaní daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie rokov 2014 a 2015 s určením začatia kontroly 15. 6. 2019, daňovník oznámenie prevzal 9. 5. 2019 – daňovník má možnosť podať dodatočné daňové priznanie za roky 2014 a 2015 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o vykonaní daňovej kontroly, t. j. do 24. 5. 2019,
 • správca dane začal daňovú kontrolu za zdaňovacie obdobie rokov 2014 a 2015 na základe spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly 16. 5. 2019 – daňovník má možnosť v priebehu vykonávania daňovej kontroly podať dodatočné daňové priznanie za roky 2014 a 2015 v lehote do 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, t. j. do 31. 5. 2019,
 • v obidvoch vyššie uvedených prípadoch môže daňovník počas vykonávania daňovej kontroly podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré nie sú predmetom daňovej kontroly, t. j. za roky 2013, 2016, 2017 a 2018.

Vo všeobecnosti platí, že podaniu dodatočného daňového priznania musí predchádzať podanie daňového priznania. Ak daňovník nepodal daňové priznanie a podá ho po lehote na jeho podanie, nejde o dodatočné daňové priznanie, ale o daňové priznanie podané po ustanovenej lehote na jeho podanie.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive daňového priznania platnom pre zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva. Zároveň sa v ňom:

 • vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie,
 • uvedie dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania, od ktorého sa následne odvíja lehota na podanie dodatočného daňového priznania a lehota na zaplatenie dodatočnej dane,
 • uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka,
 • vyčísli rozdiel dodatočného daňového priznania v porovnaní s podaným daňovým priznaním alebo opravným daňovým priznaním alebo bezprostredne predchádzajúcim dodatočným daňovým priznaním (v samostatnom oddiele/časti daňového priznania).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner