Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roku 2021

Kto, za akých podmienok a v akej výške platí preddavky na daň z príjmov v roku 2021? Prostredníctvom príkladov odpovieme na túto otázku z pohľadu právnickej osoby i fyzickej osoby podnikateľa.

Dátum publikácie:18. 2. 2021
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_zena-s-prasiatkom (1)

V ustanovení § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) je pojem preddavok na daň definovaný ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Platenie preddavkov na daň je ďalej upravené:

 • pre fyzické osoby v
  • § 34 ZDP pre daňovníkov s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • § 35 ZDP pre daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti,

 • pre právnické osoby v § 42 ZDP.

Niektoré súvisiace úpravy týkajúce sa preddavkov sú uvedené aj v § 51c ZDP a v prechodných ustanoveniach ZDP. Podľa § 51c ZDP preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Z ustanovenia § 34 ods. 7 a § 42 ods. 12 ZDP vyplýva, že správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa ZDP, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa ZDP. Na postup správcu dane pri vrátení takto zaplatených preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň sa použijú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

NEPREHLIADNITE!

Preddavky na daň sa tak u fyzických osôb, okrem daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti, ako aj právnických osôb platia štvrťročne a mesačne, ale len v prípade, ak:

 • posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, kedy je daňovník povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak.
  Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka;

 • posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eur, kedy je daňovník povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak.
  Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 daňového poriadku považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

V odôvodnených prípadoch môže na žiadosť daňovníka správca dane určiť platenie preddavkov inak.

Príklad č. 1:

Daňovník popri zamestnaní podniká na základe živnostenského oprávnenia a v roku 2020 dosiahol aj iné druhy príjmov, preto podáva daňové priznanie typu B. Dcéra študovala na vysokej škole dennou formou, v máji 2020 štúdium ukončila vykonaním štátnej záverečnej skúšky. Daňovník si dodatočne v daňovom priznaní uplatňuje za mesiace január až máj nárok na daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 33 ZDP vo výške 113,60 eura (22,72 eura x 5 mesiacov), lebo splnil aj ďalšie podmienky na jeho uplatnenie.

V daňovom priznaní typu B má v príslušných riadkoch vyplnené nasledovné údaje:

r. 40

Základ dane (ČZD) (r. 38 – r. 39)

 9 352,80

r. 55

Znížený ČZD z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období maximálne do sumy v r. 47 (r. 47 – r. 54)

30 600,55

r. 65

Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP

 2 500,00

r. 93

Suma príspevkov alebo ich častí, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 11 a § 52zza ods. 2 ZDP

-

r. 97

Úhrn vyňatých príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP [základov dane (+) a daňových strát (-)]

-

r. 117

Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) podľa § 33 ZDP

  113,60

V rámci údajov uvedených v daňovom priznaní typu B za rok 2020 ovplyvňuje výpočet poslednej známej daňovej povinnosti len suma uvedená v riadku 55 tohto typu daňového priznania:

Poslednou známou daňovou povinnosťou je daň vypočítaná sadzbou dane vo výške 19 % zo sumy 30 600,55 eura (5 814,1045 eura), čo po zaokrúhlení podľa § 47 písm. a) ZDP predstavuje 5 814,10 eura.

 

Príklad č. 2:

Daňovník (právnická osoba) so zdaňovacím obdobím kalendárny rok platil mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške 2 500 eur. Na základe rozhodnutia správcu dane o určení preddavkov inak nemusel platiť preddavky za december 2020 a január a február 2021.

V rozhodnutí o platení preddavkov inak správca dane uviedol, že preddavky za január a február 2021 podliehajú vyrovnaniu.

Je daňovník povinný vyrovnať tieto preddavky po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania? V akej výške sa daňovníkovi započítajú preddavky na daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie 2021, ak po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 vyšli daňovníkovi platiť mesačné preddavky vo výške 3 000 eur?

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa povinnosť vyrovnania preddavkov platených na dani z príjmov právnickej osoby zo ZDP vypustila. Bez ohľadu nato, či rozhodnutie o platení preddavkov bude alebo nebude obsahovať výrok o podliehaní preddavkov vyrovnaniu, daňovník od 1. 1. 2021 nie je povinný preddavky vyrovnať. Daňovníkovi sa tak na daňovú povinnosť 2021 započíta daň vo výške 29 500 eur [2 500 + (9 x 3 000)].

 

Príklad č. 3:

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok si v súlade s § 49 ods. 3 predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31. 5. 2021. Do lehoty na podanie daňového priznania platil štvrťročné preddavky vo výške 5 000 eur. Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 vyšlo daňovníkovi platiť mesačne preddavky vo výške 3 000 eur. Je daňovník povinný vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch? V akej výške sa budú započítavať preddavky na daňovú povinnosť vyčíslenú za zdaňovacie obdobie 2020?

Do lehoty na podanie daňového priznania platil daňovník štvrťročné preddavky vo výške 5 000 eur. Keďže v oznámení podanom správcovi dane o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania uviedol lehotu na podanie daňového priznania 31. 5. 2020, do tejto lehoty zaplatil na preddavkoch iba 1 štvrťročný preddavok vo výške 5 000 eur.

Ak by bola povinnosť vyrovnania preddavkov platených do lehoty na podanie daňového priznania, daňovník by bol povinný vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch vo výške 10 000 eur [(3 000 x 5) – 5 000]. Keďže táto povinnosť bola zo ZDP vypustená s účinnosťou od 1. 1. 2021, daňovník nie je povinný vyrovnať rozdiel na preddavkoch zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania.

Mesačné preddavky je daňovník povinný začať platiť počnúc júnom 2021. Na daňovú povinnosť 2021 sa daňovníkovi budú započítavať zaplatené preddavky vo výške 26 000 eur [5 000 + (7 x 3 000)].

 

V nasledujúcom príspevku bude rozobraté platenie preddavkov len fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roku 2021

1. Platenie preddavkov fyzickými osobami podľa § 34 ZDP v roku 2021

2. Platenie preddavkov právnickými osobami podľa § 42 ZDP v roku 2021

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.