Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2017 na 21 % má dosah už aj na vyčíslenie preddavkov platených v roku 2017 do lehoty na podanie DP za rok 2016.

Dátum publikácie:29. 3. 2017
Autor:Ing. Ľubica Sekerková

tt_kalkulacka-peniaze-pero

Preddavok na daň je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Podľa § 51c ods.1 ZDP sa preddavky na daň platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Spôsob a výpočet preddavkov upravuje § 42 ods. 1 až 11 ZDP.

Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 16 600 €, daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca.

Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 2 500 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok má splatnosť štvrťročných preddavkov na daň do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Príklad č. 1

Daňovník – právnická osoba so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017 platí štvrťročné preddavky na daň. Preddavky sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. do 31. 7. 2016, 31. 10. 2016, 31. 1. 2017 a 30. 4. 2017 (posunutie splatnosti na utorok 2. 5. 2017).

Ak splatnosť preddavku pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), posledným dňom lehoty na zaplatenie preddavku je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Príklad č. 2

Posledný deň lehoty na zaplatenie mesačného preddavku za apríl 2017 je dátum 30. 4. 2017 (nedeľa), nasledujúci deň 1. máj je pondelok (sviatok), splatnosť aprílového preddavku sa posúva na najbližší pracovný deň 2. mája (utorok).

 

Novelou ZDP č. 341/2016 Z. z. účinnou od 1. 1. 2017 sa sadzba dane z príjmov právnických osôb znížila na 21 %, čo má dosah aj na vyčíslenie preddavkov platených v roku 2017 do lehoty na podanie DP za rok 2016.

Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie DP za rok 2016

Zákonom stanovená lehota na podanie DP je do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia.

Ak má daňovník – právnická osoba zdaňovacie obdobie kalendárny rok, všeobecná lehota na podanie DP za rok 2016 je do 31. 3. 2017 (piatok), za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie DP.

Do lehoty na podanie DP (do 31. 3. 2017), v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (2016), platí daňovník preddavky na daň vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (2015). Pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa vychádza z DP podaného za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia aktuálnej sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň.

Pri platení preddavkov na daň počnúc 1. 1. 2017 do lehoty na podanie DP za zdaňovacie obdobie roka 2016 (tzn. do 31. 3. 2017, za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie DP) sa vychádza z DP za zdaňovacie obdobie roka 2015, pričom daň na účely určenia výšky platenia preddavkov na daň uvedená na r. 1110 tlačiva DP za zdaňovacie obdobie roka 2015 sa prepočíta aktuálnou sadzbou dane 21 % platnou v zdaňovacom období začatom najskôr od 1. 1. 2017.

Príklad

Spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vykázala za rok 2015 základ dane po odpočte daňovej straty 78 000 € (r. 500 tlačiva DP). Riadky 610, 710 a 1030, o ktoré sa znižuje suma dane pre účely určenia výšky preddavkov v r. 2015, nevyplnila.

Spoločnosti vznikla povinnosť platiť v r. 2016 mesačné preddavky na daň splatné vždy do konca kalendárneho mesiaca vo výške 1 430 € (78 000 x 22 % = 17 160 / 12).

Od 1. 1. 2017 až do lehoty na podanie DP za r. 2016 (do 31. 3. 2017) bude platiť štvrťročný preddavok splatný 31. 3. 2017 prepočítaný aktuálnou sadzbou dane z príjmov právnických osôb vo výške 21 % v sume 4 095 € (78 000 x 21 % = 16 380, teda 16 380 / 4). V tomto príklade sa spoločnosť dostala z platby mesačných preddavkov v roku 2016 od 1. 1. 2017 do platenia štvrťročného preddavku splatného 31. 3. 2017.

Výpočet: 78 000 x 21 % = 16 380 / 4 = 4 095 €. Daňovník ušetrí na preddavkoch za 1. štvrťrok 2017 sumu 195 € (3 x 1 430 - 4 095 = 195 €).

Platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania za rok 2016

Po lehote na podanie DP platí daňovník preddavky na daň vypočítané z...

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017

 

Obsah príspevku:

 • Zaokrúhľovanie preddavkov na daň
 • Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie DP za rok 2016
 • Platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania za rok 2016
 • Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň do lehoty na podanie daňového priznania
 • Započítanie preddavkov na daň na úhradu dane uvedenú v DP
 • Preddavky a predĺžená lehota na podanie DP
 • Daňová povinnosť týkajúca sa časti zdaňovacieho obdobia
 • Platenie preddavkov na daň daňovníkmi, ktorí vznikli v r. 2016
 • Kto neplatí preddavky na daň
 • Platenie preddavkov na daň na základe rozhodnutia správcu dane – preddavky na daň inak
 • Platenie preddavkov pri zmene právnej formy
 • Platenie preddavkov pri zrušení daňovníka bez likvidácie s právnym nástupcom
 • Platenie preddavkov na daň pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok a naopak alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok
 • Preddavky a daňová licencia
 • Vrátenie preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň
 • Preddavky a organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie
 • Čísla účtov a variabilné symboly pre platenie preddavkov na daň v r. 2017

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.