Priebežná účtovná závierka cestovných kancelárií

Od 1. 1. 2019 platí pre cestovné kancelárie novozavedená povinnosť – zostaviť priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroku, najbližšie k 30. septembru 2019.

Dátum publikácie:12. 9. 2019
Autor:Ing. Monika Adamíková

tt_mlada-zena

Novozavedenou povinnosťou pre cestovné kancelárie je zostavovanie priebežnej účtovnej závierky k poslednému dňu kalendárneho štvrťroku. Dôvodom je posudzovanie, či v cestovnej kancelárii nedôjde počas roka k tzv. podpoisteniu a s tým súvisiacemu riziku pre jej klientov.

 

Od 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zájazdoch“).

Zákon o zájazdoch okrem iného upravuje podmienky podnikania v oblasti cestovného ruchu a tiež zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Príspevok je zameraný na zostavenie priebežnej účtovnej závierky, pričom táto povinnosť cestovnej kancelárii vyplýva z § 12 ods. 4 zákona o zájazdoch.

Priebežná účtovná závierka cestovných kancelárií

Novozavedenou povinnosťou pre cestovné kancelárie je zostavovanie priebežnej účtovnej závierky k poslednému dňu kalendárneho štvrťroku (§ 12 ods. 4 zákona o zájazdoch).

Priebežnú účtovnú závierku upravuje § 18 zákona o účtovníctve. Podľa cit. ustanovenia sa priebežná účtovná závierka zostavuje v priebehu účtovného obdobia, ak to vyžaduje osobitný predpis.

NEPREHLIADNITE!

Keďže zákon o zájazdoch ustanovuje pre cestovnú kanceláriu povinnosť zostaviť účtovnú závierku v priebehu účtovného obdobia, ide v zmysle zákona o účtovníctve, ako aj v zmysle zákona o zájazdoch o priebežnú účtovnú závierku. Takáto účtovná závierka musí byť zostavená v rozsahu riadnej účtovnej závierky. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa účtovné knihy neuzavrú a inventarizácia sa vykonáva len na účely vyjadrenia ocenenia podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, tzn. na účely zaúčtovania odpisov, opravných položiek a rezerv.

V priebežnej účtovnej závierke sa vykazujú:

 • informácie o majetku a záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkoch účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú informácie o majetku a záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkoch účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovná závierka – tieto informácie sa uvádzajú v súvahe,
 • náklady, výnosy a výsledok hospodárenia od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, ako aj informácie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – tieto informácie sa uvádzajú vo výkaze ziskov a strát,
 • informácie podľa obsahovej náplne poznámok, pričom sa uvedú aj informácie podľa § 12 ods. 2 zákona o zájazdoch, tzn. cestovná kancelária uvedie:
  • sumu tržieb z predaja zájazdov – suma účtovaná na príslušnom analytickom účte k účtu 602 – Tržby z predaja služieb za príslušný kalendárny štvrťrok;
  • suma tržieb zo sprostredkovania a predaja spojených služieb cestovného ruchu – suma účtovná na príslušnom analytickom účte k účtu 602 – Tržby z predaja služieb za príslušný kalendárny štvrťrok;
  • suma tržieb z predaja služieb cestovného ruchu – suma účtovaná na príslušnom analytickom účte k účtu 602 – Tržby z predaja služieb za príslušný kalendárny štvrťrok;
  • suma záloh zaplatených za zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu cestujúcimi – suma účtovaná na príslušnom analytickom účte k účtu 324 – Prijaté preddavky, prípadne iný účet, na ktorom sú prijaté zálohy (preddavky) od cestujúcich účtované;
  • údaje o počte zájazdov a služieb cestovného ruchu predaných ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu.

POZNÁMKA:

Priebežná účtovná závierka sa zostavuje na vzoroch ustanovených opatreniami MF SR, a to v závislosti od toho, v akej veľkostnej skupine sú cestovné kancelárie ako účtovné jednotky zatriedené.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Monika Adamíková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Funkcie

Partner