Pripravovaná novela zákona o účtovníctve 2015 - zmeny účinné od 1. júla 2015

Aké zmeny čakajú účtovné jednotky už od 1. júla 2015? Prečítajte si vybrané témy pripravovanej novely zákona o účtovníctve.

Dátum publikácie:25. 5. 2015
Autor:Ing. Vladimír Pastierik

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve 2015

Národná rada SR rokuje o novele zákona o účtovníctve, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2015. Niektoré ustanovenia budú účinné od 1. 1. 2016.

Uvádzame vybrané témy tejto pripravovanej novely.

Upozorňujeme, že v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona až po jeho schválení.

Ustanovenia účinné od 1. júla 2015

 • Zámerom pripravovanej novely zákona o účtovníctve je implementácia smernice Rady 2013/34/EÚ o ročnej účtovnej závierke (najmä prevzatie definícií a oceňovania).
 • Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka.
  Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.
 • Všetky subjekty verejnej správy musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva, aby bola možná centralizácia homogénnych účtovných údajov pri konsolidácii v oblasti verejnej správy.
 • Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.
  Porušenie tohto ustanovenia je správnym deliktom a podlieha pokute. Podľa dôvodovej správy ide o zmeny odporúčané pracovnou skupinou OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov.
 • Účtovná závierka sa považuje za zostavenú v deň, keď ju fyzicky alebo elektronicky podpíše štatutárny orgán účtovnej jednotky. Tento dátum je dôležitý napríklad z toho dôvodu, že všetky významné informácie do tohto dňa podpisu by sa mali premietnuť do účtovných výkazov ako upravujúci závierkový účtovný prípad alebo uviesť v poznámkach k účtovnej závierke ako tzv. následná udalosť.
  Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama.
 • Subjekt verejného záujmu, ktorého prie­merný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie prekročil 500 zamestnancov, uvádza vo svojej výročnej správe aj ďalšie nefinančné informácie z oblasti spoločenskej zodpovednosti – o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálne, sociálne a zamestnanecké oblasti, informácie o dodržiavaní ľudských práv a in­formácie o boji proti korupcii a úplatkárstvu.
  Obsahová náplň týchto informácií je prevzatá zo smernice EÚ.
 • Ak účtovná jednotka obchoduje svoje cenné papiere na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu a k závierkovému dňu prekročila aspoň dve z troch veľkostných podmienok (brutto aktíva nad 20 000 000 €, čistý obrat nad 40 000 000 €, priemerný prepočítaný počet zamestnancov nad 250), potom má povinnosť vo svojej výročnej správe uvádzať okrem iného aj opis politiky rozmanitosti.
 • Opis politiky rozmanitosti – je to politika, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v správnych orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takejto politiky, spôsob, akým sa vykonáva a dosiahnuté výsledky.

 

Navrhované ustanovenia novely účinné od 1. januára 2016 nájdete v pokračovaní článku v súvisiacich odborných článkoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.