Riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity

V čase krízového obdobia a stagnujúcej ekonomiky sa dostáva do popredia riadenie cash flow a snaha zabezpečiť vo firme dostatočnú likviditu.

Dátum publikácie:5. 6. 2020
Autor:Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.

tt_koleso-mince

V čase krízového obdobia a stagnujúcej ekonomiky sa dostáva do popredia riadenie cash flow a snaha zabezpečiť vo firme dostatočnú likviditu.

Kríza spôsobená šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 má za následok vznik problémov spojených s likviditou, čo môže v prípade dlhotrvajúceho stavu zapríčiniť slovenským firmám zápas o každodenné prežitie. Čím dlhšie bude kríza trvať, tým viac sa zvyšuje riziko zlej platobnej disciplíny z dôvodu dočasných problémov s cash flow.

Štátna pomoc v súvislosti s koronakrízou sa neustále vyvíja a aktualizujú sa podmienky pre jednotlivé štátne príspevky.

Všetky doteraz schválené opatrenia na Slovensku sa označujú tzv. „Lex korona“. Lex korona zavádza opatrenia vo finančnej oblasti týkajúce sa napr. daňových preplatkov, odpočtu daňovej straty, ako aj odkladu platenia preddavkov na daň z príjmov.

Momentálne ide už o druhú novelu zákona (preto je tento zákon označený ako lex korona 3). Novelou boli prijaté ďalšie mimoriadne opatrenia, ktoré sú súčasťou tzv. balíčka „prvej pomoci zamestnancom, firmám a SZČO“, ktoré majú za cieľ zmierniť negatívne ekonomické dosahy spôsobené koronavírusom. Intenzívne sa pracuje najmä na zavedení inštitútu tzv. kurzarbeit v slovenskej legislatíve a použití špeciálnej pomoci z EÚ. Vďaka prijatým opatreniam majú podnikatelia viacero možností, ako zlepšiť svoju likviditu. Najpodstatnejšie z nich sú v stručnosti popísané nižšie.

1. Finančné dotácie na udržanie pracovných miest

O príspevky sa žiada na identických portáloch pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk. Finančný príspevok je poskytovaný prostredníctvom úradov práce. Každý príspevok je určený pre iný typ žiadateľa. Opatrenie č. 1 a č. 3 patrí zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta. Príspevok podľa opatrenia č. 2 je pre SZČO na náhradu straty ich príjmu. Príspevok podľa opatrenia č. 4 je na podporu vybraných fyzických osôb bez príjmu.

Všetky podmienky, ktoré je potrebné splniť, sú uvedené priamo v žiadosti o konkrétny príspevok, kde musí žiadateľ čestne vyhlásiť, že sú všetky dodržané.

Opatrenie č. 1:
Finančný príspevok od štátu pre zamestnávateľov uzavretých prevádzok na základe rozhodnutia ÚVZ

Tento príspevok je určený zamestnávateľom (vrátane SZČO), ktorí udržia pracovné miesta aj napriek tomu, že ich prevádzky boli uzatvorené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

Zamestnávateľ, ktorý vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, získa refundáciu 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac vo výške 1 100 eur.

Zamestnávateľovi, ktorý vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku (napríklad 60 %), sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880 eur.

Príspevok sa prizná iba na zamestnanca, ktorého pracovný pomer bol uzatvorený do 1. 3. 2020 a poskytuje sa iba za dni existencie prekážok na strane zamestnávateľa (nevzťahuje sa na PN a OČR). Žiadateľom môže byť iba subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1. 2. 2020.

Podmienkou je aj to, že zamestnávateľ nemôže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, na ktorého bol príspevok poskytnutý, a to po dobu 2 mesiacov po mesiaci vyplatenia príspevku.

Opatrenie č. 2:
Príspevok pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (10 % v marci)

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa odvíja od poklesu tržieb, najviac vo výške 540 eur (za marec 270 eur). Za predpokladu, že splnia podmienky nároku.

Opatrenie č. 3:
Finančný príspevok od štátu pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou, ktorí obmedzili alebo zatvorili svoju prevádzku aj bez priameho rozhodnutia ÚVZ

Zamestnávatelia si môžu vybrať jednu z dvoch možností podpory, ktorá je pre nich výhodnejšia, a to na celé obdobie poskytovania príspevku. Za predpokladu, že splnia podmienky nároku.

Prvá možnosť „3A“: ide o preplatenie mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac do výšky 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur. Ide o dočasné zníženie pracovného času, či už z dôvodu obmedzenia alebo úplného zatvorenia prevádzky.

Druhá možnosť „3B“: zamestnávateľ požiada o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov v závislosti od poklesu jeho tržieb. Zamestnávateľ môže príspevok využiť na mzdy zamestnancov, ktorým prideľuje prácu, ako aj na zamestnancov, ktorým nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Podmienkou pri tejto možnosti je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % pracovného času prekážku na strane zamestnanca (PN, OČR) alebo nečerpal dovolenku.

Podmienka poklesu tržieb je minimálne o 20 % (pre marec platí 10 % pokles). Pokles sa porovnáva oproti tržbám v predošlých obdobiach, a to nasledovne:

 • tržby za vykazovaný mesiac a tržby za rovnaký mesiac minulého roka (napr. marec 2020 a marec 2019) alebo
 • priemernú mesačnú tržbu (za celý rok 2019) a tržby za vykazovaný mesiac (napr. marec 2020) alebo
 • ak začal zamestnávateľ vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr 1. 2. 2020, porovnáva tržby za február 2020 s tržbou za marec 2020.

Výška príspevku je stanovená podľa % poklesu tržieb do 4 pásiem.

Výška príspevku za apríl a máj podľa poklesu tržieb:

 • pokles tržieb od 20 % do 39,99 % predstavuje príspevok 180 €,
 • pokles tržieb od 40 % do 59,99 % predstavuje príspevok 300 €,
 • pokles tržieb od 60 % do 79,99 % predstavuje príspevok 420 €,
 • pokles tržieb od 80 % a viac predstavuje príspevok 540 €.

Za mesiac marec je to 50 % z týchto hodnôt.

Opatrenie č. 4:
Príspevok SZČO a jednoosobovým s. r. o., ktoré od 13. 3. 2020 nemajú žiaden iný príjem

O príspevok podľa opatrenia č. 4 môže žiadať SZČO, ktorá od 13. 3. 2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je vo výške 105 eur za mesiac marec a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020, za predpokladu, že žiadateľ splní podmienky nároku.

2. Odklady termínov priznaní, splatnosti dane z príjmov a vrátenie daňových preplatkov za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, sa predlžuje, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Subjekty, ktoré už daňové priznanie podali, môžu platbu zrealizovať do tohto termínu.

Hlásenie a ročné zúčtovanie zamestnávateľa za zamestnanca sa predlžuje, a to do konca 2. mesiaca po skončení pandémie. V tomto období bude aj daň splatná alebo v tomto období zamestnávateľ vráti preplatok na dani.

Preplatky na dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa správca dane vráti do 40 dní od konca mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania.

Ak daňový subjekt:

 • podal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 v čase od 1. 1. 2020 do začatia obdobia pandémie, t. j. do 12. 3. 2020 (vrátane), správca dane vráti daňový preplatok do 40 dní od 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10. 5. 2020,
 • podá daňové priznanie k dani z príjmov počas obdobia pandémie, v ktorom si uplatní daňový preplatok, správca dane vráti tento daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov (napr. ak daňový subjekt podá daňové priznanie 25. 4. 2020, preplatok mu správca dane vráti najneskôr do 10. 6. 2020). Z uvedeného tiež vyplýva, že ak daňový subjekt podal daňové priznanie do 31. 3. 2020, správca dane mu vráti daňový preplatok najneskôr do 10. 5. 2020.

Preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie nebudú povinné fyzické osoby a právnické osoby platiť, a to za obdobie, ktoré bezprostredne bude nasledovať po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 %. Pokles tržieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku bude počítať porovnaním rovnakého obdobia roka 2019. Preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník neuhradí počas obdobia pandémie, vyrovná až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020. Daňovník bude povinný ohlásiť správcovi dane neplatenie preddavkov na daň, a to na základe vyhlásenia, ktoré zašle elektronicky, pričom prvýkrát sa neplatenie preddavkov na daň z príjmov uplatní na preddavky splatné v mesiaci máj 2020.

Počas obdobia pandémie sa považujú lehoty podľa zákona o účtovníctve za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Ide napríklad o lehoty, ktoré sa týkajú zostavenia účtovnej závierky, výročnej správy, overenia účtovnej závierky audítorom či uloženia týchto účtovných dokumentov do registra účtovných závierok.

 

Článok je skrátený. Celý článok: Riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity

1. Finančné dotácie na udržanie pracovných miest

2. Odklady termínov priznaní, splatnosti dane z príjmov a vrátenie daňových preplatkov za rok 2019

3. Odklad platenia odvodov

4. Úvery a záruky

5. Možnosť odpočtu daňovej straty z minulých období

6. Odklad platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel

7. Ďalšie možnosti na zlepšenie cash flow

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Funkcie

Partner