Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia má dôsledky aj na daň z príjmov. Pri vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania je potrebné zabezpečiť zdanenie preplatkov a zahrnutie nedoplatkov do základu dane z príjmov fy­zických osôb.

Dátum publikácie:26. 9. 2017
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_doktor-premysla

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 do 30. septembra 2017, resp. do 31. októbra 2017, ak mal platiteľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

V rámci ročného zúčtovania poistného vykoná výpočet sumy poistného z ročného vymeriavacieho základu za všetkých platiteľov poistného.

Preplatok a nedoplatok

Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, túto skutočnosť oznámi platiteľom poistného prostredníctvom „Oznámenia o výsledku ročného zúčtovania“. Pri vrátení preplatku poistencovi je povinná z preplatku zraziť daň. Ak preplatok za zamestnanca vráti zamestnávateľovi, zamestnávateľ je povinný preplatok zúčtovať so zamestnancom.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, túto skutočnosť oznámi zdravotná poisťovňa platiteľom poistného prostredníctvom „Výkazu nedoplatkov“. Poistenec môže preukázateľne zaplatený nedoplatok uplatniť do výdavkov znížením základu dane z tých príjmov, v súvislosti s ktorými nedoplatok vznikol, a to v roku zaplatenia nedoplatku, t. j. v roku 2017, alebo podaním dodatočného daňového priznania za rok, ktorého sa nedoplatok týka, t. j. za rok 2016. Netýka sa to však zaplateného nedoplatku, ktorý vznikol v súvislosti s príjmami z dividend, ktoré za rok 2016 nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené. Ak platiteľ poistného je podnikateľský subjekt, preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania musí vyrovnať aj účtovne v závislosti od spôsobu uplatňovania daňových výdavkov.

V priebehu kalendárneho roka sa poistné na zdravotné poistenie platí formou preddavkov. Cieľom ročného zúčtovania poistného je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Takto vypočítané poistné sa porovnáva so zaplatenými preddavkami.

Výsledkom porovnania môže byť:

  • preplatok na poistnom – ak sú preddavky vyššie ako poistné alebo
  • nedoplatok na poistnom – ak je poistné vyššie ako zaplatené preddavky.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2016 vykoná tá zdravotná poisťovňa, v ktorej bol poistenec poistený v čase od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Daňové vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania 

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie má u platiteľov poistného dôsledky aj na daň z príjmov. Pri vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania je potrebné zabezpečiť zdanenie preplatkov a zahrnutie nedoplatkov do základu dane z príjmov fy­zických osôb.

Pri daňovom vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania poistného sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v závislosti od toho, či ide o zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, inú fyzickú osobu alebo zamestnávateľa, a v závislosti od toho, v súvislosti s akými príjmami rozdiely pri ročnom zúčtovaní poistného vznikli.

Pri zdanení preplatkov z ročného zúčtovania poistného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby sa aplikuje:

  • § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého sa z poistného, o ktoré si daňovník znížil v predchádza­júcich zdaňovacích obdobiach príjem zo závislej činnosti podľa § 5 alebo príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a ktoré vracia zdravotná poisťovňa tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného, daň vyberá zrážkou vo výške 19 % – povinnosť zraziť daň je uložená zdravotným poisťovniam, a to v prípadoch, ak preplatok z ročného zúčtovania poistného vracajú priamo po­istencom (daňovníkom), bez ohľadu na to, či preplatok vznikol v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 alebo s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov,
  • § 43 ods. 3 písm. p) zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého sa z poistného zaplateného na verejné zdravotné poistenie, ktoré vracia zdravotná poisťovňa z ročného zúčtovania z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky podľa § 13a zákona o zdravotnom poistení, daň vyberá zrážkou vo výške 19 % – povinnosť zraziť daň je uložená zdravotným poisťovniam, a to v prípadoch, ak preplatok z ročného zúčtovania, ktorý vznikol v súvislosti s uplatnením odpočítateľnej položky, vracajú priamo po­istencom,
  • § 5 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti je aj vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil príjmy zo závislej činnosti – povinnosť zdaniť preplatok preddavkovým spôsobom v súlade s § 35 zákona je uložená zamestnávateľovi, a to v prípadoch, ak preplatok z ročného zúčtova­nia poistného za za­mestnanca vracajú zdravotné poisťovne zamestnávateľovi v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti jeho zamestnancov podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Zdravotná poisťovňa vykoná zrážku a odvod dane vo výške 19 % z preplatku vzniknutého pri ročnom zúčtovaní a ktorý vracia platiteľovi poistného, ak:

  • platiteľ poistného podal daňové priznanie za rok 2016 a zároveň je suma daňových výdavkov nenulová,
  • ide o zamestnanca, ktorý poberal príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov.
Príklad:

Zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2016 vo výške 48 € vo vyúčtovaní mzdy za september 2017.

Zamestnanec dosiahol hrubú mzdu 890 €. Vrátený preplatok nie je súčasťou vymeriavacieho základu pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie. Vrátený preplatok je len súčasťou zdaniteľného príjmu zamestnanca: mesačná mzda 890,00 € – poistné 119,26 € + vrátený preplatok 48,00 € = zdaniteľný príjem 818,74 €, z ktorého zamestnávateľ vyberie preddavok na daň v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov.

 

Príklad

Živnostníkovi v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2016 v súvislosti s príjmami z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov vznikol nedoplatok vo výške 128,30 €, ktorý uhradil v auguste 2017. 

Živnostník na účely vyčíslenia základu dane z príjmov uplatňuje paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000 €. Za zdaňovacie obdobie roku 2017 vykáže zdaniteľný príjem vo výške 15 492 €. Paušálne výdavky uplatní vo výške 9 295,20 €, ku ktorým pripočíta preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie v roku 2017 vo výške 3 042,20 € a zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania poistného vo výške 128,30 €, t. j. výdavky spolu 12 465,70 €. Čiastkový základ dane z príjmov bude vo výške 3 026,30 €.

Ak daňovník, ktorý v roku, ktorého sa nedoplatok na poistnom v súvislosti s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti týka, skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, preukázateľne zaplatený nedoplatok môže uplatniť len podaním dodatočného daňového priznania podľa § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov, ak je pre neho podanie dodatočného daňového priznania výhodné, a pri dodrža­ní podmienky, že pri skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti základ dane v súlace s § 17 ods. 8 zákona ne­upravil o výšku záväz­kov voči zdravotnej po­isťovni z dôvodu ne­do­platku vyplývajúceho z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie, ktorého úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016

1. Postup zdravotnej poisťovne pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného

2. Preplatky z ročného zúčtovania poistného

3. Nedoplatky z ročného zúčtovania poistného

4. Daňové vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania

5. Preplatky a nedoplatky v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov

6. Preplatky a nedoplatky v súvislosti s príjmami z podnikania a inej SZČ podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP

7. Nedoplatky v súvislosti s príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 a v súvislosti s ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmov

8. Rozdiely z ročného zúčtovania poistného, ktoré vznikli v súvislosti s viacerými druhmi príjmov

6. Roztriedenie príjmov príjmov fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Eva Gášpárová Ing.

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.