Rozdiely v účtovaní obchodných spoločností a družstiev

Obchodné spoločnosti a družstvá založené s cieľom podnikania účtujú v PÚ. Vysvetlíme niektoré rozdiely účtovných postupov v jednotlivých typoch obchodných spoločností a v družstve.

Dátum publikácie:2. 8. 2019
Autor:Ing. Anton Kolembus

tt_otaznikova-usmev-pocitac

Obchodný zákonník (ďalej len OZ) v § 35 a nasl. ukladá podnikateľom povinnosť viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom. Podnikatelia zapísaní do obchodného registra účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Základným právnym predpisom upravujúcim vedenie účtovníctva je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ).

Obchodné spoločnosti a družstvá založené s cieľom podnikania účtujú podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Pri účtovaní v jednotlivých obchodných spoločnostiach a družstve sú v postupov účtovania v PÚ niektoré rozdiely.

Tieto sa týkajú najmä:

 1. účtovania pri vzniku spoločnosti – účtovanie základného imania, tvorby rezervného fondu (§ 25 postupov účtovania v PÚ),
 2. účtovania pri uzatváraní účtovných kníh a účtovania výsledku vyrovnania (§ 8 a § 9 postupov účtovania v PÚ),
 3. účtovania zmien základného imania počas trvania spoločnosti (§ 25 postupov účtovania v PÚ),
 4. vyplatenia vkladu počas trvania spoločnosti (§ 25 ods. 4 postupov účtovania v PÚ).

Pri účtovaní o uvedených skutočnostiach je potrebné prihliadať na ich vecnú úpravu v Obchodnom zákonníku.

Obchodnými spoločnosťami podľa OZ sú:

 • verejná obchodná spoločnosť,
 • komanditná spoločnosť,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • akciová spoločnosť,
 • jednoduchá spoločnosť na akcie.

1. Vklady do spoločností

Obchodné spoločnosti sa členia na kapitálové (a. s., j. s. a., s. r. o.), kapitálovo-osobné (komanditná spoločnosť) a osobné (verejná obchodná spoločnosť).

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi.

Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená. V prípadoch, keď zákon pripúšťa založenie spoločnosti jedným zakladateľom, nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

Spoločnosť vzniká (§ 62 OZ) dňom zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57 OZ) alebo od doručenia preukazu živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia.

Vklad spoločníka obchodnej spoločnosti predstavuje majetok, ktorý sa spoločník zaviazal vložiť do spoločnosti a podieľať sa ním na výsledku hospodárenia spoločnosti. OZ v § 59 definuje vklad ako súbor peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a podieľať sa nimi na výsledku hospodárenia spoločnosti.

Podľa jednotlivých foriem obchodných spoločností je:

 1. pri akciovej spoločnosti vklad rozdelený na určitý počet častí (účasti) nazývaných akcie; vydáva sa listina alebo sa vyhotovuje záznam osvedčujúci vklady, ktoré majú povahu cenného papiera. Podiel na akciovej spoločnosti je vyjadrený podielovými cennými papiermi.
 2. pri ostatných obchodných spoločnostiach a družstvách sú vklady vyjadrené jednou sumou (ide o podiel) a listiny alebo záznamy osvedčujúce vklady nemajú povahu cenného papiera.

Správa vkladu (§ 60 OZ)

Pred vznikom spoločnosti nemôžu byť vklady splatené spoločnosti, pretože spoločnosť právne nejestvuje.

Obchodný zákonník v ustanovení § 60 upravuje, že pred vznikom spoločnosti vklady spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve.

Správou vkladov môže byť poverená aj banka, a to aj v prípade, keď nie je spoločníkom vznikajúcej spoločnosti.

Vlastnícke práva ku vkladom alebo ich častiam splateným pred vznikom spoločnosti, prípadne aj iné práva k týmto vkladom prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti však spoločnosť nadobúda až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Vlastnícke práva ku vkladom pri spoločnosti už existujúcej prechádzajú na spoločnosť dňom splatenia vkladu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Druh vkladu

Vklad splatený – investor (vkladateľ)

Nadobudnutie vlastníckeho práva
podľa § 60 OZ

Vklad do novovzniknutej spoločnosti

Vklad do existujúcej
spoločnosti

Peňažný vklad

Prevodom na určený bežný účet (splatenie v hotovosti do pokladnice)

Deň vzniku spoločnosti

Deň splatenia vkladu

Hnuteľné veci

Odovzdaním správcovi vkladu, ak nie je určené v zakladateľských listinách inak

Deň vzniku spoločnosti

Deň splatenia vkladu

Nehnuteľnosti

Fyzické odovzdanie písomného vyhlásenia správcovi vkladu o splatení vkladu nehnuteľnosťou

Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Pohľadávka

Účinnosť zmluvy o postúpení pohľadávky

Deň vzniku spoločnosti

Deň splatenia vkladu

Zaknihované cenné papiere

Registráciou prevodu CP v zákonnej evidencii zaknihovaných CP

Deň prevodu na účet spoločnosti v evidencii zaknihovaných CP depozitára

Deň prevodu na účet spoločnosti v evidencii zaknihovaných CP

Know-how

Uzatvorenie zmluvy o vklade, odovzdanie dokumentácie + záznam spísaný medzi správcom vkladu a investorom

Deň vzniku spoločnosti

Deň splatenia vkladu

Podnik, časť
podniku

Uzatvorenie zmluvy o vklade, odovzdanie podniku správcovi vkladu, zabezpečenie dozoru správcom vkladu + záznam spísaný medzi správcom vkladu a investorom

Deň vzniku spoločnosti

Deň splatenia vkladu

Vklady splácané pred vznikom spoločnosti z pohľadu investora nie sú splácané vznikajúcej spoločnosti, ale správcovi vkladu.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Rozdiely v účtovaní obchodných spoločností a družstiev

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anton Kolembus

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner