Sadzba dane z motorových vozidiel pri návesových jazdných súpravách

FR SR vydalo metodický pokyn k určeniu ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v prípade ťahača a návesu, ktoré tvoria návesovú jazdnú súpravu.

Dátum publikácie:1. 7. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

Sadzba dane z motorových vozidiel pri návesových jazdných súpravách

Metodický pokyn k § 5 a § 6 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov – k určeniu základu dane a sadzby dane pri návesových jazdných súpravách

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje základ dane v § 5. Podľa § 5 ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu. Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.

Zákon o dani z motorových vozidiel v § 5 ods. 4 vymedzuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, ktorá je uvedená v doklade vozidla. Najväčšia prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade, ktorým je osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II.

Návesovú jazdnú súpravu tvorí ťahač a náves. Na účely určenia základu dane sa pri vozidle ťahač alebo náves vychádza z údaja na riadku 33 - najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu, pretože iba ťahač a náves sú vozidlami návesovej jazdnej súpravy. Tento údaj slúži na určenie základu dane za každý ťahač a každý náves aj napriek tomu, že netvoria pár (to isté platí pri určení základu dane, ak je viac ťahačov alebo návesov).

Celkovou hmotnosťou podľa § 5 ods. 5 zákona o dani z motorových vozidiel je súčet pohotovostnej hmotnosti a užitočnej hmotnosti. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu sa použije vždy pri vozidlách ťahača a návesu, pretože ťahač a náves sú vozidlami návesovej jazdnej súpravy. Tento údaj slúži na určenie základu dane za každý ťahač a každý náves aj napriek tomu, že netvoria pár (to isté platí pri určení základu dane, ak je viac ťahačov alebo návesov).

Určenie ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách

Ročné sadzby dane z motorových vozidiel sú upravené v § 6 zákona o dani z motorových vozidiel.

Pri vozidlách ťahač a náves sa ročná sadzba dane, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 určuje zo základu dane, ktorý v prípade vozidiel tvoriacich návesovú jazdnú súpravu je upravený v § 5 ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel v nadväznosti na ods. 4 a 5 podľa toho, aký doklad má vozidlo vydaný.

Zákon o dani z motorových vozidiel pri určení ročnej sadzby dane určil iba jednu výnimku v prípade daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a v daňovom priznaní uvedie ťahač a náves, ktoré tvoria návesovú jazdnú súpravu. V prípade ťahača a návesu sa ťahač a osobitne náves zaradí do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade.

Ťahač a náves sa zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách - na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Ak ťahač a náves v daňovom priznaní nebudú tvoriť návesovú jazdnú súpravu, v takomto prípade sa nemôžu zaradiť do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

 

Celé znenie metodického pokynu

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.