Schválená novela zákona o dani z príjmov 2016

Pozrite si vybrané témy novely zákona o dani z príjmov č. 253/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016. Viaceré pravidlá platia už pri podaní daňového priznania za rok 2015.

Dátum publikácie:20. 10. 2015
Autor:Ing. Vladimír Pastierik

tt_panacik-s-lupou-nad-paragrafom

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2016. Novela už vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 253/2015 Z. z. 

Viaceré pravidlá platia cez prechodné ustanovenia už pri podaní daňového priznania za rok 2015.

Uvádzame vybrané témy tejto novely:

  • Od dane je oslobodený príjem vo forme sociálnej výpomoci z prostriedkov sociálneho fondu zo zákonného dôvodu (úmrtie blízkej osoby, živelná udalosť, pracovná neschopnosť) do výšky 2 000 eur za zdaňovacie obdobie od jedného zamestnávateľa. Toto pravidlo sa prvýkrát použije na sociálnu výpomoc poskytnutú zamestnancovi po 31. decembri 2015.
  • Príjmy podľa autorského zákona (napríklad vytvorenie diela, podanie umeleckého výkonu, použitie diela) sa budú zdaňovať zrážkovou daňou, ak sa daňovník vopred písomne nedohodne s platiteľom dane o výplate brutto príjmu bez zdanenia, čím preberá zodpovednosť, že si príjem zdaní samostatne.
  • Príjmy z kapitálového majetku sa zdania rovnakou 19 % sadzbou dane bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí. Z tohto dôvodu sa mení aj názov § 7 – Osobitný základ dane z kapitálového majetku.
  • Predmetom dane nie je podiel na zisku v rozsahu, v akom nie je daňovým nákladom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku. V SR sa vyplácaný podiel na zisku účtuje súvahovo (431/364, 364/221), a preto nie je daňovým nákladom. Novela sa týka podielov na zisku prijatých zo zahraničia, ak by tam boli daňovým nákladom, potom sú v SR predmetom dane. Ide o implementáciu Smernice Rady 2011/96/EÚ a má zabrániť cezhraničným daňovým únikom a erózii základov dane.
  • Súčasťou základu dane len po zaplatení sú náklady na poradenské a právne služby – zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 – Právne služby a 69.2 – Služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby, daňové poradenstvo. Uvedené platí už za rok 2015.
  • Náklady na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 € sa zahrnú do základu dane jednorazovo, teda bez daňového rozloženia na dobu 36 mesiacov. Ustanovenie sa uplatní už za rok 2015. Časové rozlíšenie nákladov na získanie noriem a certifikátov v obstarávacej cene nad 2 400 € platí len pre dane, lebo v účtovníctve ide o okamžitý náklad, ak nie je platený vopred.
  • V minulosti už zdanený tzv. trojročný záväzok (§ 17 ods. 27) sa následne oddaní, ak je súčasťou reštrukturalizačného plánu potvrdeného súdom alebo bol na predmetného daňovníka vyhlásený konkurz. Pravidlo sa môže použiť už za rok 2015.
  • zákone o účtovníctve (novela č. 130/2015 Z. z.) sa ruší možnosť ocenenia reprodukčnou obstarávacou cenou a nahrádza sa ocenením reálnou hodnotou. Preto sa tieto pojmy nahrádzajú aj v zákone o dani z príjmov v ustanoveniach o vstupnej cene a tiež v ustanoveniach o tzv. podnikových kombináciách v špecifickom prípade – u neodpisovaného majetku nadobudnutého darom.
  • Cestovné náhrady, ktoré poskytne zamestnávateľ zamestnancovi nad rámec nárokov zákona o cestovných náhradách, sú u zamestnávateľa daňovým nákladom za predpokladu, že u zamestnanca sú zdaniteľným príjmom. Toto pravidlo platí už za rok 2015.

 

Prehľad ostatných zmien novely zákona o dani z príjmov účinných od 1. januára 2016 nájdete v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.