Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia – účtovný pohľad

V roku 2021 musí účtovná jednotka rozhodnúť o výsledku hospodárenia, ktorý dosiahla za rok 2020. Akým spôsobom sa schvaľuje, rozdeľuje alebo vyrovná, je obsahom príspevku.

Dátum publikácie:2. 9. 2021
Autor:Ing. Ľudmila Novotná

tt_graf-tabula-okuliare-ceruzka

Príspevok je zameraný na účtovné obdobie kalendárny rok, preto uvádzame dátumy, ktoré sa k tomuto účtovnému obdobiu vzťahujú. Rovnaké zásady platia aj pri účtovnom období hospodársky rok, len pôjde o iné dátumy než k 1. 1. a k 31. 12. kalendárneho roka (účtovné obdobie hospodársky rok je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom).

Úvod

Práce, ktoré musí účtovná jednotka zabezpečiť po zostavení účtovnej závierky, sú: schváliť výsledok hospodárenia a rozhodnúť o jeho vyrovnaní. Teda napr. v roku 2021 musí účtovná jednotka rozhodnúť o výsledku hospodárenia, ktorý dosiahla za rok 2020. Účtovný výsledok hospodárenia sa účtuje na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Akým spôsobom sa schvaľuje, rozdeľuje alebo vyrovná, je obsahom tohto príspevku.

1. Otvorenie účtovných kníh a účtovný výsledok hospodárenia

Výsledkom hospodárenia za bežné účtovné obdobie, je účtovný výsledok hospodárenia, ktorý sa zisťuje pri ročnej účtovnej závierke zostavenej za rok a predstavuje rozdiel medzi nákladmi a výnosmi účtovanými na účte 710 – Účet ziskov a strát a rozdiel medzi aktívami a pasívami účtovanými na účte 702 – Konečný účet súvahový.

Do nasledujúceho účtovného obdobia sa prevádzajú len účty súvahy. Podľa § 7 ods. 1 a 2 postupov účtovania v PÚ pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve vydané opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení n. p. (ďalej len „postupy účtovania“) sa účty hlavnej knihy otvoria účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania vykázané napr. k 31. 12. sa zaúčtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, t. j. k 1. 1.

Začiatočné stavy súvahových účtov sa pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi:

  • na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a
  • účtovnými zápismi v prospech účtu 701 a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku.

701 – Začiatočný účet súvahový

Obsah účtovného prípadu

Má dať

Dal

Zaúčtovanie pasívnych začiatočných stavov súvahových účtov pri otvorení účtovných kníh

Účet 701

Účty pasívne:

015, 07x, 08x, 09x, 19x, 221, 261,

Zaúčtovanie pasívnych začiatočných stavov súvahových účtov pri otvorení účtovných kníh

Účet 701

23x, 24x, 316, 32x, 36x, 331, 336, 34x, 36x, 372, 379, 383, 384, 391, 411, 41x, 428, 42x, 431, 45x, 461, 47x, 481, 491...

Zaúčtovanie aktívnych začiatočných stavov súvahových účtov pri otvorení účtovných kníh

Účty aktívne:

01x, 02x, 03x, 04x, 05x, 06x, 11x, 12x, 13x, 21x, 22x, 261, 31x, 335,

336, 34x, 35x, 37x, 381, 382, 385, 414, 416, 419, 431, 481, 491....

Účet 701

Upozornenie!

Podľa § 16 ods. 12 zákona o účtovníctve sa v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva musí dodržať zásada, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe k poslednému dňu účtovného obdobia, musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. To platí aj pre účty vedené v knihe podsúvahových účtov (zásada bilančnej kontinuity). Účtovanie začiatočných stavov sa vykoná na základe interného účtovného dokladu.

1.1. Prevedenie výsledku hospodárenia k 1. 1. nasledujúceho účtovného obdobia

Podľa § 7 ods. 3 postupov účtovania v PÚ sa pri otvorení účtov výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia zaúčtuje na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu

701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia vo schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Prevedenie výsledku hospodárenia do nasledujúceho účtovného obdobia

Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

a) v prípade účtovného zisku

701

431

b) v prípade účtovnej straty

431

701

Z uvedeného vyplýva, že výsledok hospodárenia, ktorý účtovná jednotka dosiahla napr. za účtovné obdobie roka 2020, musí k 1. 1. 2021 previesť do účtovníctva vedeného v roku 2021 (ide o hospodársky výsledok vykázaný v súvahe, pretože účty výkazu ziskov a strát sa do nasledujúceho účtovného obdobia neprevádzajú).

1.2. Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Podľa § 59 ods. 15 postupov účtovania v PÚ sa na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty. Na ťarchu účtu 431 sa účtujú aj tantiémy a dividendy na výplatu podľa rozhodnutia účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku, ak sa netvoria osobitné fondy zo zisku.

Účet 431 nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh (ku dňu zostavenia účtovnej závierky) zostatok.

2. Rozhodnutie o výsledku hospodárenia

V spoločnosti s ručením obmedzeným o vyrovnaní účtovného výsledku hospodárenia rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré je podľa § 125 Obchodného zákonníka najvyšším orgánom spoločnosti. V akciovej spoločnosti podľa § 187 Obchodného zákonníka je to tiež valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločnosti a v družstve členská schôdza podľa § 239 Obchodného zákonníka.

Pri rozdeľovaní zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti sa na prvé miesto kladie povinnosť prídelu do rezervného fondu a v družstve do nedeliteľného fondu v zákonom stanovenej výške. Zvyšnú časť zisku rozdeľuje obchodná spoločnosť a družstvo podľa vlastného rozhodnutia.

Napr. valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že dosiahnutý zisk sa rozdelí medzi spoločníkov alebo sa zvýši základné imanie, prípadne sa vytvoria ostatné fondy zo zisku a pod.

Stratu možno vykryť z rezervného fondu, ktorý sa tvorí na tento účel (§ 67 Obchodného zákonníka), a ostatné vykrytie straty je v kompetencii valného zhromaždenia alebo členskej schôdze.

Stratu možno odložiť do budúcich účtovných období, v spoločnosti s ručením obmedzeným možno vykrytie straty požadovať od spoločníkov, stratu možno vykryť znížením základného imania, prípadne z iných zdrojov vlastného imania, napr. z fondov tvorených zo zisku.

3. Účtovanie o vyrovnaní výsledku hospodárenia

Stav účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje (§ 7 ods. 4 postupov účtovania v PÚ):

a) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovný zisk, zaúčtovaním v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu alebo v prospech ďalších účtov v súlade s osobitnými predpismi alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku, možno tento zisk alebo jeho časť účtovať na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov,

b) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovnú stratu, zaúčtovaním na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 35 – Pohľadávky voči spoločníkom a zdru­ženiu alebo na ťarchu ďalších účtov na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o vyrovnaní straty, možno túto stratu alebo jej časť účtovať na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov,

c) v účtovných jednotkách, ktorými sú fyzické osoby – podnikatelia, účtovnými zápismi v prospech alebo na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

 

Prehľad účtovania na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

X

MD

Dal

Účtovný zisk

431

41 – ZI a kapitálové fondy

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené VH

364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

Účtovná strata

41 – ZI a kapitálové fondy

431

 

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené VH

354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

429 – Neuhradená strata minulých rokov

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia – účtovný pohľad:

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.