Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky

Prinášame vzor internej smernice, ktorá určuje povinnosti pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky. Popisuje a záväzným spôsobom stanovuje základné zásady, princípy, metódy a postupy pre vedenie účtovníctva.

Dátum publikácie:13. 10. 2021
Autor:Ing. Martin Mikláš

tt_sanony-smernica (1)

Smernica je doplnená aj o novelu zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022, a to k vedeniu elektronických záznamov účtovníctva. Aj keď novela ešte nie je schválená, autor predpokladá, že schválená bude v takejto podobe.

Smernica je zostavená tak, že môže zastávať prístup jednej komplexnej smernice pre vedenie účtovníctva, ale kvôli jej rozsahu je vypracovaná na systém čiastkovej smernice, pričom je hlavnou smernicou účtovnej jednotky, ktorá zaväzuje na použitie ostatných účtovných smerníc.

Potom je na účtovnej jednotke, či bude mať samostatné smernice, alebo si bude dopĺňať bod 10 v tejto smernici.

Údaje účtovnej jednotky:

Obchodné meno:

XXX., spol. s r. o.

Sídlo:

XXXXXX

Právna forma:

XXXXXX

IČO:

XXXXXX

DIČ:

XXXXXX

IČ DPH:

XXXXXX

Zapísaná v obchodnom registri:

XXXX, vložka XXX, číslo: XXXXXX

Konateľ:

XXXXXX

Informácie o obsahu a vypracovaní smernice:

Interné číslo smernice:

XX/2021

Účinnosť smernice:

XX. XX. 2021

Obsah smernice:

1. Cieľ smernice

2. Systém spracovania účtovníctva

3. Deň uskutočnenia účtovného prípadu

4. Účtovné obdobie

5. Účtový rozvrh

6. Účtovné doklady

7. Obeh účtovných dokladov

8. Účtovné zápisy

9. Účtovné knihy

10. Zásady pre vedenie účtovníctva

11. Uchovanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Prílohy

Použité právne predpisy:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnos­ti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach

Dátum spracovania smernice:

XX. XX. 2021

Aktualizácia smernice (periodicita):

Ročne k otvoreniu účtovných kníh, alebo pri zmene použití právnych predpisov a potreby ich aktualizácie a transponovanie do smernice.

Počet príloh:

XX

Vypracoval:

XXXXXX

Podpis:

 

 

Dátum schválenia smernice:

XX. XX. 2021

Schválil:

XXXXXX

Podpis:

 

 

1. Cieľ smernice

Cieľom tejto smernice je určiť povinnosti pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky. Popisuje a záväzným spôsobom stanovuje základné zásady, princípy, metódy a postupy pre vedenie účtovníctva. Stanovuje systém a formu vedenia účtovníctva účtovnej jednotky, upravenie účtového rozvrhu, účtovných dokladov, účtovných zápisov, účtovných kníh a archiváciu účtovných dokumentov.

Hlavným cieľom tejto smernice je zabezpečiť zásady a určiť spôsob pre správne vedenie účtovníctva a výkazníctva v spoločnosti XXX., spol. s r.o..

2. Systém spracovania účtovníctva

Účtovná jednotka XXX. spol. s r.o., sa zaoberá obchodnou činnosťou, nákupom a predajom tovaru a vykonáva aj nasledujúce činnosti. V zmysle obchodného zákonníka vedie podvojné účtovníctvo, pričom je zaviazaná dodržiavať postupy účtovania pre podnikateľov vydané podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Poznámka autora:

V tejto časti smernice autor odporúča popísať činnosť a predmety podnikania spoločnosti, uviesť, aké účtovníctvo spoločnosť vedie, akým spôsobom, v akom jazyku a akým typom účtovnej jednotky je spoločnosť.

Účtovná jednotka vedie účtovníctvo v mene euro a v štátnom jazyku SR – slovenský jazyk.

Účtovná jednotka je podľa veľkostných kritérií zaradená ako mikro účtovná jednotka.

Veľkostné kritériá, ktoré účtovná jednotka sleduje pre posúdenie veľkostnej skupiny

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
 2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
 2. čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
 2. čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

V prípade, ak účtovná jednotka spĺňa kritéria pre zaradenie do inej veľkostnej skupiny ako je zatriedená v tejto smernici, je osoba zodpovedná za zostavenie tejto smernice povinná ju prepracovať a aktualizovať jej obsah pre zabezpečenie správneho vedenia účtovníctva.

Predmetom účtovníctva účtovnej jednotky XXX., spol. s r.o., je účtovanie o skutočnostiach:

 • stave a pohybe majetku,
 • stave a pohybu záväzkov,
 • sledovanie štruktúry a rozdelenia majetku a záväzkov (zložiek vlastného imania),
 • výnosov a nákladoch,
 • príjmoch a výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia.

Účtovná jednotka spracováva účtovníctvo prostredníctvom ekonomického softvéru od spoločnosti (uviesť dodávateľa softvéru a sof­t­vér na vedenie účtovníctva) s názvom (uviesť názov softvéru). Pričom spoločnosť vedenie účtovníctva uskutočňuje prostredníctvom výpočtovej techniky.

Zálohovanie dát je uskutočňované pravidelne (uviesť periodicitu: denne, týždenne, prípadne uviesť správcu systému alebo cloudové úložisko kde sa dáta uchovávajú).

Účtovníctvo účtovnej jednotky vedú XXX., spol. s r.o., zamestnanci spoločnosti, a to XXX, účtovník spoločnosti (v prípade vedenia účtovníctva externou účtovnou firmou sa uvedú údaje účtovnej kancelárie spolu s odvolaním sa na zmluvu o vedení účtovníctva, prípadne mandátnu zmluvu).

V zmysle spoločenskej zmluvy je za vedenie účtovníctva zodpovedný konateľ spoločnosti XXX, pričom je zaviazaný zabezpečiť vedenie účtovníctva spoločnosti v zmysle spoločenskej zmluvy v súlade s touto smernicou o vedení účtovníctva prostredníctvom zamestnancov ekonomického oddelenia.

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu alebo od okamihu prijatia alebo sprístupnenia účtovného záznamu až do ukončenia doby archivácie, pričom táto povinnosť sa vzťahuje aj na prenos účtovného záznamu inej osobe.

Vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu je zabezpečená, ak účtovná jednotka, ktorou je:

 1. vyhotoviteľ, je schopná preukázať, že účtovný záznam naozaj vyhotovila,
 2. prijímateľ, je schopná preukázať, že prijatý účtovný záznam je od vyhotoviteľa.

Neporušenosť obsahu účtovného záznamu je zabezpečená, ak zaslaním alebo sprístupnením účtovného záznamu alebo transformáciou účtovného záznamu v účtovnej jednotke nenastala zmena obsahu skutočností, ktoré sa účtovným záznamom zaznamenávajú.

Čitateľnosť účtovného záznamu je zabezpečená, ak obsah účtovného záznamu je čitateľný ľudským okom. Účtovná jednotka je povinná pri zabezpečení čitateľnosti účtovného záznamu dodržať neporušenosť jeho obsahu. Účtovná jednotka elektronický účtovný záznam zasiela alebo inak sprístupňuje inej osobe, použitie elektronického účtovného záznamu podlieha:

 1. písomnej dohode medzi zúčastnenými stranami o určení technických požiadaviek potrebných na prijímanie účtovných záznamov alebo
 2. potvrdenému súhlasu prijímateľa účtovného záznamu; za potvrdený súhlas sa považuje informácia o akceptovaní účtovného záznamu, napríklad informácia o zaplatení požadovanej sumy.

Pre potreby overovania účtovnej závierky audítorom, zverejňovania a pre potreby daňového úradu je účtovná jednotka povinná na výzvu daňového úradu alebo na požiadanie oprávnených osôb umožniť im oboznámiť sa s obsahom nimi určených účtovných záznamov. Účtovná jednotka je povinná predložiť určené účtovné záznamy v podobe, v akej ich vedie a uchováva. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, ktorá vedie účtovníctvo spôsobom využívajúcim programové vybavenie, je povinná oprávneným osobám umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a preukázať účtovným záznamom označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotke účtované.

3. Deň uskutočnenia účtovného prípadu

Účtovná jednotka v nadväznosti na § 2 postupov účtovania v PÚ považuje za deň uskutočnenia účtovného prípadu vzhľadom na charakter činnosti účtovnej jednotky:

 • deň splnenia dodávky – dodanie tovaru alebo služby,
 • deň úhrady alebo započítania, postúpenia, prevzatia, záväzku, úveru, pôžičky,
 • deň inkasa alebo započítania, postúpenia, prevzatia pohľadávky,
 • deň poskytnutia preddavku, úveru, pôžičky, vkladu,
 • deň pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky,
 • deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti,
 • pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľnosti a do nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu v tomto prípade je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom, u prevádzateľa dňom odovzdania nehnuteľnosti. V prípade, ak vklad do katastra nehnuteľnosti nebude povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

Deň uskutočnenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú:

 • závierkové účtovné prípady,
 • upravujúce závierkové účtovné prípady týkajúce sa stavu majetku a záväzkov, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky,
 • opravy účtovných prípadov z dôvodu otvorenia účtovných kníh do dňa schválenia účtovnej závierky.

 

Smernica je uvedená v skrátenom znení. Celá smernica: Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky

Prílohy smernice:

Príloha č. 1: Kópia výpisu z OR

Príloha č. 2: Spoločenská zmluvy/Zakladateľská listina

Príloha č. 3: Účtový rozvrh spoločnosti

Príloha č. 4: Podpisové vzory zodpovedných zamestnancov a členov oprávnených na schvaľovanie a overovanie účtovných dokladov

Príloha č. 5: Zoznam kompetentných zamestnancov na vecnú a formálnu kontrolu dokladov a vedenie účtovníctva

Príloha č. 6: Obeh účtovných dokladov účtovnej jednotky 

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.