Špecifiká účtovania v poľnohospodárstve

Poľnohospodársky podnik je účtovnou jednotkou. Priblížime špecifiká účtovania pri rastlinnej i živočíšnej výrobe a pri hospodárení s pôdou.

Dátum publikácie:3. 7. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_zito-na-poli

Poľnohospodárstvo je odvetvie hospodárstva, kde hlavným výrobným prostriedkom je pôda. Charakteristickou činnosťou v poľnohospodárstve je obrábanie pôdy, pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat.

Hlavnými produktmi poľnohospodárskej rastlinnej výroby sú potraviny pre obyvateľstvo, krmoviny pre zvieratá a produkty pre iné odvetvia hospodárstva. Značná časť produktov má aj charakter vlastných medziproduktov. Poľnohospodárska výroba sa značne odlišuje od priemyselnej výroby tým, že je viazaná na pôdu, ktorá má v jednotlivých regiónoch inú úrodnosť, fyzikálne vlastnosti a potrebu špeciálnych úprav a zároveň je závislá od klimatických podmienok.

POZNÁMKA:

Výrobný proces v poľnohospodárstve je zároveň biologickým procesom, ktorý si vyžaduje určitý čas trvania, vplýva naň striedanie ročných období. V živočíšnej výrobe sa zhodnocujú zdroje rastlinnej výroby tak, že sa pretvárajú na živočíšne výrobky a zabezpečujú výživu obyvateľstva.

1. Účtovníctvo a kalkulácie poľnohospodárskeho podniku

Základnou jednotkou, v ktorej sa poľnohospodárska výroba uskutočňuje, je poľnohospodársky podnik, ktorý je z hľadiska účtovníctva účtovnou jednotkou a v jej účtovníctve sa zákonite odrážajú špecifiká poľnohospodárstva, predovšetkým účtovanie o majetku:

Rastlinná výroba

Kategória

Úžitok

Účtovníctvo

pestované plodiny

zber a predaj úrody (obilniny, okopaniny,
krmoviny, zelenina a pod.)

obežný majetok –
zásoby

vlastné spracovanie

využitie v živočíšnej výrobe

pozemok

porasty s dobou

plodnosti viac

ako 3 roky

zber a predaj úrody (ovocie, vinič, chmeľ)

dlhodobý majetok

 

Živočíšna výroba

Kategória zvierat

Úžitok

Účtovníctvo

mladé zvieratá

 

 

predaj živých zvierat

obežný majetok –
zásoby

využitie vo vlastnom chove

preradenie do výkrmu

dospelé zvieratá

vo výkrme,

inak hospodársky

využívané

mäso, koža a pod.

dlhodobý majetok

získavanie produktov (mlieko, vlna a pod.)

rozmnožovanie

Pre poľnohospodársky podnik je dôležité sledovanie nákladov a výnosov a iných ekonomických informácií na úrovni jednotlivých organizačných stupňov v rámci účtovnej jednotky a sledovanie vzťahov medzi týmito organizačnými stupňami, sledovanie nákladov a výnosov na jednotlivé výkony alebo procesy, sledovanie nedokončenej výroby, stavu hotových výrobkov a vývoja zisku. Toto je predmetom vnútroorganizačného účtovníctva, na účely ktorého je potrebné:

  • vymedziť jednotlivé organizačné útvary, tzv. hospodárske strediská v rámci organizačnej štruktúry účtovnej jednotky, so stanovením kompetencií, zodpovednosti, prípadne aj rozpočtu a stanovením merateľných výkonov útvaru v naturálnych alebo peňažných jednotkách, štandardne ide o strediská hlavných činností rastlinnej a živočíšnej výroby, stredisko zásobovacie, stredisko správy, stredisko odbytu, ale v závislosti od charakteru účtovnej jednotky môže ísť aj o ďalšie strediská ako doprava, údržba a pod.,
  • vymedziť úroveň sledovania nákladov a výnosov, napr. za stredisko, za jednotlivé výkony, za kalkulačné jednotky,
  • stanoviť vnútropodnikovú cenu na účely ocenenia výkonov jednotlivých stredísk.

Spôsob vedenia vnútroorganizačného účtovníctva je v kompetencii účtovnej jednotky. Postupy účtovania v PÚ v § 6 ods. 1 iba stanovujú, akým spôsobom sa vnútroorganizačné účtovníctvo môže viesť, a to:

  • v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu, pričom sa využijú účty vnútroorganizačné náklady a vnútroorganizačné výnosy, ktoré sa zaradia do účtových skupín 59 a 69,
  • v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 8 a 9 a ich obsahová náplň,
  • kombináciou dvoch predchádzajúcich spôsobov.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Špecifiká účtovania v poľnohospodárstve

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner