Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Kedy je sponzorské u donora daňovo uznateľným výdavkom a aké povinnosti má sponzorovaná osoba? Ako sa u nej takýto príjem daňovo posudzuje?

Dátum publikácie:6. 12. 2018
Autor:Ing. Martina Oravcová

tt_sport-sponzor

Sponzorstvo je považované za spôsob podpory zo strany osoby alebo organizácie – sponzora, ktorý dáva k dispozícii sumu peňazí alebo vecné prostriedky a za to dostáva protislužbu, zvyčajne propagáciu.

Až do schválenia zákona o športe v našom právnom poriadku neexistovala úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov. Takýmito modelmi boli len darovanie a reklama.

Zákonom o športe sa zaviedol nový typ zmluvy, a to zmluva o sponzorstve v športe. Zámerom zavedenia tohto modelu zmluvy bolo prispieť k spre­hľadneniu financovania športu, trans­parentnosti, zníženiu korupcie i zvýšeniu motivácie súkromného sektora podporiť šport.

Nadväzne na nový zákon o športe bol novelizovaný aj zákon o dani z príjmov. Na to, aby bolo sponzorské daňovo uznateľným výdavkom u sponzora z pohľadu dane z príjmov, je potrebné, aby bolo sponzorské uhradené a zmluva o sponzorstve v športe bola zverejnená v informačnom systéme športu, pričom túto povinnosť zákon ukladá sponzorovanému.

Na strane sponzorovaného potom vzni­ká povinnosť verejne priebežne vykazovať použitie sponzorského, pričom v prípade, že do konca dohodnutého obdobia sponzorské nevyužije, je sponzorovaný povinný sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského vrátiť. Na strane sponzorovaného ide o obdobný režim ako pri dotáciách.

Príjemcom sponzorského daru môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. športový klub). Zdaňovanie sponzorského daru u fyzických osôb je závislé od ich postavenia (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) a spôsobu vykázania základu dane.

V prípade právnických osôb je pre zdaňovanie sponzorských darov rozhodujúce, či vedú jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo.

Sponzorské ako daňový výdavok u sponzora

V zmysle § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov sú uznanými daňovými výdavkami aj výdavky na sponzorské, avšak daňovými výdavkami sú až po zaplatení.

Ďalej musia byť splnené tieto podmienky:

  • sponzorský dar bol poskytnutý počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe,
  • uznajú sa výdavky len vo výške, v akej boli sponzorovaným športov­com reálne v tomto zdaňovacom období aj použité a
  • sponzor vykázal kladný základ dane.

Príklad:

Sponzor (obchodná spoločnosť) uzatvoril zmluvu o sponzorstve v športe podľa zákona o športe na obdobie od 1. 11. 2018 do 30. 9. 2019 na sumu 9 000 eur. Uvedená suma bola sponzorovanému poukázaná v novembri 2018.

V decembri 2018 použil sponzorovaný sumu 5 000 eur z poskytnutej sumy podľa účelu dohodnutého v zmluve o sponzorstve v športe (na úhradu nákladov na tréningové sústredenie športovca, na štartovné na turnajoch vrátane ubytovania a stravy). Akú sumu sponzorského si môže sponzor za zdaňovacie obdobie roku 2018 uplatniť v daňových výdavkoch?

Podľa § 52b ods. 5 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, sa poskytnuté sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú v súlade so znením § 17 ods. 19 písm. h) ZDP aj výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona o športe, poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak sponzor uzatvoril zmluvu o sponzorstve v športe v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o športe na obdobie od 1. 11. 2018 do 30. 9. 2019 na sumu 9 000 eur a v decembri 2018 sponzorovaný použije 5 000 € z poskytnutej sumy, potom táto suma bude daňovým výdavkom sponzora v roku 2018, ak sponzor vykáže za rok 2018 kladný základ dane. V daňovom priznaní sponzora sa suma 4 000 eur vykáže ako suma zvyšujúca základ dane na riadku 305 tlačiva priznania.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

1. Darovanie, reklama, sponzoring

2. Zmluva o sponzorstve v športe

3. Sponzorské ako daňový výdavok u sponzora

4. Príjem zo sponzorského u sponzorovaného

5. Sponzorské v podvojnom účtovníctve

6. Sponzorské v jednoduchom účtovníctve

7. Zahrnovanie sponzorského do základu dane u sponzorovaného

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.