Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch so zmenami od 21. 7. 2020 („kilečko pre podnikateľov“)

V článku aj na príkladoch vysvetlíme opatrenie podnikateľského "kilečka“, ktoré umožňuje zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov.

Dátum publikácie:8. 10. 2020

tt_spotreba-phl (2)

Stručne:

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. júla 2020 schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.“). V predmetnom zákone sa v čl. XV mení a dopĺňa § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), ktorý upravuje uplatnenie si spotreby pohonných látok (ďalej len „spotreba PHL“) do daňových výdavkov s účinnosťou dňom vyhlásenia, čo je 21. 7. 2020.

Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch so zmenami od 21. 7. 2020 („kilečko pre podnikateľov“)

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) ZDP upravuje rozsah a podmienky pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL do daňových výdavkov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ZDP, okrem špecifických prípadov ustanovených pre fyzické osoby v § 19 ods. 2 písm. e) ZDP alebo právnickou osobou.

Špecifickým prípadom pre uplatnenie daňových výdavkov na spotrebu PHL daňovníkov fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) sú prípady uvedené v § 19 ods. 2 písm. e) ZDP, a to spotreba PHL v súvislosti s vlastným osobným motorovým vozidlom nezaradeným v obchodnom majetku daňovníka, ktoré tento daňovník využíva na výkon práce mimo miesta svojho pravidelného vykonávania činnosti.

Vo všetkých ostatných prípadoch uplatňovania spotreby PHL do daňových výdavkov, a to či už daňovníka fyzickej osoby (vypožičané auto, zaradené v obchodnom majetku a pod.) alebo právnickej osoby sa postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.

1. Daňové výdavky na spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP

Znenie § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu ZDP účinné od 21. 7. 2020

V prípade takéhoto preukazovania spotreby PHL do daňových výdavkov dochádza s účinnosťou od 21. 7. 2020 k zmenám, podľa ktorých daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa

1a. spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, ktorým je § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

1b. preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby PHL, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a.

V súlade s § 19 ods. 2 písm. l) bodom 1 podbodom 1a ZDP s účinnosťou od 21. 7. 2020 sa daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou [s výnimkou špecifických prípadov ustanovených pre fyzickú osobu v § 19 ods. 2 písm. e) ZDP] a daňovníkovi, ktorý je právnickou osobou, umožňuje preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na spotrebované PHL prepočítať podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu zvýšenej o 20 %.

Ak sa skutočná spotreba PHL nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa v týchto dokladoch spotreba PHL neuvádza, vtedy je v zmysle § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 podbodu 1a ZDP aj po 21. 7. 2020 možné vychádzať zo spotreby PHL preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, ktorým je § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takýmto spôsobom preukazovaná spotreba PHL sa však o 20 % už nezvyšuje.

Príklad č. 1:

Daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia skončí platnosť osvedčenia o úradnom meraní a nepožiada o vydanie nového osvedčenia. Môže aj po uplynutí platnosti tohto osvedčenia postupovať v zmysle spotreby PHL určenej v tomto osvedčení?

Riešenie:

Na účely uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL do daňových výdavkov postačuje, že daňovník má certifikát vydaný. Ak daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia skončí platnosť osvedčenia o úradnom meraní (napr. 30. 8.), potom aj keď nebude mať vydané nové osvedčenie, môže na uvedené motorové vozidlo uplatňovať spotrebu PHL podľa pôvodne vydaného osvedčenia.

Uvedené vychádza zo znenia § 19 ods. 2 písm. l) ZDP, v ktorom nie je upravené časové obmedzenie certifikátu alebo možnosť uplatňovať PHL podľa certifikátu len počas doby jeho platnosti, resp. opakovanú povinnosť vydania nového certifikátu po skončení doby platnosti.

Rovnako je možné vychádzať aj zo skutočnosti, že:

 • technické parametre motora sa používaním nemenia k lepšiemu, ale práve naopak,
 • nie všetky firmy vykonávajúce autorizáciu poskytujú osvedčenie o úradnom meraní s časovým obmedzením platnosti,
 • opakovanými meraniami vznikajú daňovníkovi dodatočné neopodstatnené náklady.

V prípade nákladných automobilov a pracovných mechanizmov je v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) bodom 1 podbodom 1b ZDPaj po 21. 7. 2020 možné uplatňovať spotrebu PHL podľa spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia. Uvedené však platí len vtedy, ak sa daňovník pri týchto automobiloch a mechanizmoch nerozhodol uplatniť spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 podbodu 1a ZDP (t. j. ak sa nerozhodol uplatniť spotrebu zvýšenú o 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 %, resp. spotrebu preukázanú dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu).

Príklad č. 2:

Daňovník si uplatňuje v daňových výdavkoch spotrebu na PHL, pričom spotreba PHL v osvedčení je uvedená vo výške 7,4 l na 100 km.

Nakúpil 80 l benzínu za cenu 1,132 za liter, t. j. doklad bude na sumu 90,56 €. Najazdí 1 000 km. Akým spôsobom prepočíta spotrebu PHL, ktorú môže zaúčtovať/zaevidovať do daňových výdavkov?

Riešenie:

Prepočet podľa osvedčenia

Daňovník by pri prepočte spotreby PHL do daňových výdavkov mal postupovať:

 • do 20. 7. 2020
  7,4 l : 100 km x 1 000 km x 1,132 €/l = 83,768 €, t. j. do daňových výdavkov zahrnie 83,77 €. Zvyšná suma 6,79 € bude nedaňovým výdavkom.
 • od 21. 7. 2020
  Zvýšená spotreba
  7,4 l o 20 %, t. j. 8,88 l : 100 km x 1 000 km x 1,132 €/l = 100,52 €. Keďže však kúpil benzín len za 90,56 €, do daňových výdavkov môže uplatniť maximálne reálne vynaloženú sumu na zakúpenie benzínu, a to sumu 90,56 €. Uvedené je v súlade so základnou definíciou daňového výdavku uvedenou v § 2 písm. i) ZDP, t. j. musí ísť o preukázateľne vynaložený výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Príklad č. 3:

Môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov spotrebu PHL zvýšenú o 20 % aj na nákup PHL uskutočnený pred 21. 7. 2020 v pomernej časti, ak sa tieto PHL spotrebujú pri jazdách realizovaných po 20. 7. 2020?

Riešenie:

V súlade s § 19 ods. 2 písm. l) bodom 1 podbodom 1a ZDP s účinnosťou od 21. 7. 2020 sa daňovníkovi umožňuje preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na spotrebované PHL prepočítať podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu zvýšenej o 20 %. Výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu ZDP je potrebné preukázať dokladom o nákupe PHL, pričom zvýšenú spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 podbodu 1a ZDP je možné uplatniť na jazdy vykonané počnúc 21. 7. 2020, a to aj vtedy, ak nákup PHL spotrebovaných pri jazdách realizovaných počnúc týmto dátumom daňovník podľa dokladu o nákupe týchto PHL uskutočnil ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 198/2020 Z. z., t. j. pred 21. 7. 2020.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:  Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch so zmenami od 21. 7. 2020 („kilečko pre podnikateľov“)

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.