Správa daní od januára 2018

Pozrite si zmeny v zákone o správe daní, ktoré vstúpili do platnosti od 1. januára 2018 alebo budú platné od 1. januára 2019.

Dátum publikácie:23. 1. 2018
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

tt_kladivko-Danovy-poriadok

Zákonom č. 267/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní („daňový poriadok“). Novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019.

Priblížme si teda, aké legislatívne zmeny nás od nového roka čakajú, aké pozitíva prinesú.

Prehľad najdôležitejších zmien:

1. Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva

2. Zavedenie súhrnného protokolu (§ 19a)

3. Povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky pre všetky PO zapísané v obchodnom registri a FO – podnikateľov, registrované pre daň z príjmov (PO od 1. 1. 2018, FO od 1. 7. 2018)

4. Zavedenie daňovej spoľahlivosti – nový pojem index daňovej spoľahlivosti

5. Zverejňovanie údajov na základe daňových priznaní k dani z príjmov PO – NOVÝ ZOZNAM

6. Zverejňovanie údajov na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty – NOVÝ ZOZNAM

7. Doplnenie existujúceho zoznamu daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane

8. Nový zoznam vybraných finančných inštitúcií

9. Nový zoznam regulovaných osôb

10. Zníženie úhrady za záväzné stanovisko

11. Predĺženie lehoty na podanie odvolania

12. Doplnenia vo vyrubovacom konaní

13. Nazeranie do spisov

14. Základné zásady správy daní

15. Predvedenie

16. Zníženie právomoci daňovým úradom 

1. Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva

Medzi základné ľudské práva patrí právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Ochrana informácií o daňovom subjekte je premietnutá v rámci inštitútu daňového tajomstva (§ 11 daňového poriadku).

Definícia daňového tajomstva

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Pritom za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná alebo informácia o tom, či prebieha, prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie. Čo tvorí obsah daňového tajomstva, zákon bližšie nešpecifikuje, preto príslušný orgán musí zvažovať, ktorá informácia bude tvoriť obsah daňového tajomstva. Vo všeobecnosti však daňovým tajomstvom bude konkrétna informácia o konkrétnom daňovom subjekte. Informácia o tom, či prebieha, prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie, nezahŕňa informáciu o výsledku daňovej kontroly, ako ani informáciu o dôvodoch začatia/nezačatia daňovej kontroly alebo daňového exekučného konania.

Povinnosť zachovávať daňové tajomstvo

Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel a môže byť použité len na plnenie úloh podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

V daňovom poriadku teda nie je taxatívne už vymedzené, komu sa môže poskytnúť informácia, ktorá má charakter daňového tajomstva. Štátny orgán, orgán územnej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba budú musieť preukázať oprávnenosť na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva, ktorá bude vyplývať len z plnenia ich úloh podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy.

Ak by došlo k oznámeniu (písomne, telefonicky) alebo sprístupneniu (napr. osobne pri nazretí do spisu) daňového tajomstva osobe, ktorá naň nemá oprávnenie, mohlo by dôjsť k spáchaniu trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Upozornenie!

V žiadosti o oznámenie, resp. sprístupnenie daňového tajomstva tak žiadateľ musí uviesť jasný dôvod (účel) s poukazom na konkrétne ustanovenie osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy. Ak sa žiadateľ v žiadosti o oznámenie daňového tajomstva odvolá na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, žiadosti správca dane určite nevyhovie, lebo už samotný zákon o slobode informácií v § 8 ods. 1 obmedzuje prístup k informáciám, ktoré obsahujú daňové tajomstvo. Tak isto nemusí správca dane poskytnúť informácie, ktoré síce nie sú daňovým tajomstvom, ale sa zverejňujú iným spôsobom, napr. zverejnené zoznamy prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.

Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje
  • použitie daňového tajomstva orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a správcom dane, ktorým je obec, podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • zverejnenie údajov o spáchaní daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté a odsúdenie nebolo zahladené (zahladením odsúdenia sa informácie stávajú opäť daňovým tajomstvom),
  • zverejnenie údajov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s daňovým tajomstvom, o porušení povinnosti ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté (napr. o spáchaní deliktu podľa daňového poriadku),
  • oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva subjektu, ktorý na základe verejného obstarávania poskytuje finančnej správe služby v oblasti informačných technológií, na účely vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy,
  • oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového subjektu, ktorého sa daňové tajomstvo týka alebo s jeho súhlasom udeleným ústne do zápisnice u správcu dane.

Uloženie v spise daňového subjektu

Po oznámení daňového tajomstva vyhotoví správca dane úradný záznam, ktorý založí do spisu daňového subjektu alebo do spisu založí rovnopis listinného alebo elektronického dokumentu, ktorým sa oznámilo daňové tajomstvo.

Ak daňové tajomstvo oznámi alebo sprístupní Finančné riaditeľstvo SR alebo Kriminálny úrad finančnej správy, nie správca dane, zašle správcovi dane listom informáciu o oznámení daňového tajomstva na konkrétny daňový subjekt a požiada ho, aby uvedenú informáciu založil do spisu daňového subjektu.

Informácia o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva sa uloží v spise daňového subjektu, ktorý sa tak môže zo svojho spisu dozvedieť, komu bolo poskytnuté daňové tajomstvo. Výnimku v ukladaní daňového tajomstva do spisu tvoria automatické sprístupnenia daňového tajomstva prostredníctvom informačného systému finančnej správy (napr. hromadná informácia Sociálnej poisťovni).

2. Zavedenie súhrnného protokolu (§ 19a)

Na základe Akčného plánu boja proti daňovým podvodom sa novelizáciou zavádza nový paragraf – § 19a.

Finančné riaditeľstvo bude môcť od januára 2018 na účely správy daní v odôvodnených prípadoch vyhotoviť súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov (najmä v prípadoch, keď sú daňové subjekty zapojené do podvodných reťazcov).

Správca dane bude naďalej vyhotovovať protokoly z jednotlivých daňových kontrol, súhrnný protokol bude mať komplexnú vypovedaciu hodnotu, pričom sa zabezpečí komplexné posúdenie správania sa všetkých zúčastnených daňových subjektov.  

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Správa daní od januára 2018 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.