Sprostredkovateľské provízie – špecifiká z pohľadu daní a účtovníctva

V článku sa venujeme odmenám obchodných zástupcov. Aké sú špecifiká pri dani z príjmov alebo dani z pridanej hodnoty? Rozoberieme si základné pravidlá, ktoré je nutné zohľadniť.

Dátum publikácie:26. 6. 2019
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_muz-oblek-percento

Provízia je pojem prevzatý z latinčiny. Je to odmena obchodnému zástupcovi alebo inému sprostredkovateľovi za činnosť spojenú s uzavretím obchodu. Definícia je pomerne jednoznačná, no v praxi je viacero zmluvných typov, ktoré činnosť uzatvárania obchodu špecificky upravujú v závislosti od konkrétne dojednaných podmienok.

Správne zadefinovanie podstaty transakcie (obchodná činnosť, závislá činnosť, resp. odvolávka na príslušný zmluvný typ, určenie časového momentu nároku na províziu alebo kvantitatívne stanovenie hodnoty sprostredkovaného obchodu) potom pomáha pri posúdení kontraktu z daňového hľadiska.

Aké sú špecifiká pri dani z príjmov alebo dani z pridanej hodnoty (DPH)? V tomto príspevku si rozoberieme základné pravidlá, ktoré je nutné zohľadniť.

I. Provízie z pohľadu zákona o dani z príjmov – podmienka zaplatenia

Provízie sú z pohľadu dane z príjmov riešené v dvoch rovinách:

1. Provízia za vymáhanie pohľadávky – relevantná je výška vymoženej pohľadávky od odberateľa (limit: max. 50%)

Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov definuje, že odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky je možné uznať najviac do výšky 50 % vymoženej pohľadávky. Provízia teda nemusí byť uhradená, musí byť však vymožená pohľadávka, ktorej sa provízia týka. Môže ísť o prípad, kedy spoločnosť ABX uzavrie zmluvu o vymáhaní pohľadávky s advokátom. Predpokladajme, že pohľadávka (311/6xx – účtovanie v podvojnom účtovníctve) je vo výške 5 000 eur a odmena advokáta (na účte 518) je 1 200 eur.

Aby mohla mať spoločnosť ABX nákladovú položku za províziu daňovo uznanú, dlžník, od ktorého sa pohľadávka vymáha (odberateľ spoločnosti ABX), musí pohľadávku aj reálne zaplatiť aspoň vo výške 2 400 eur (50 % z 2 400 eur = 1 200 eur). Špecifiká sú pri lízingu, avšak uvedené si bližšie rozoberať nebudeme. Sústredíme sa na aspekt ostatných provízií v bode č. 2.

2. Ostatné provízie – relevantná je podmienka zaplatenia a výška sprostredkovaného obchodu (limit: max. 20 %)

Zákon o dani z príjmov definuje podmienku zaplatenia v § 17 ods. 19 písm. d) ZDP. Odplaty (provízie) za sprostredkovanie sa u prijímateľa služby daňovo uznajú až po zaplatení, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv. Nestačí však len podmienka zaplatenia a príslušný zmluvný typ. Malo by byť taktiež i dodržané, že výška provízie nepresiahne 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Ak by bola provízia vo vyššej sume, hodnota nad tento limit bude pripočítateľnou položkou k základu dane (t. j. daňovo neuznaná). Zároveň platia výnimky, na ktoré sa uvedené nevzťahuje, nejde však o bežného podnikateľa, ale napríklad o banku a poboč­- ku zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu atď. V podvojnom účtovníctve sa provízia účtuje na účet 518 (ak nie je súčasťou obstarávacej ceny majetku) a v jednoduchom účtovníctve ako výdavok za služby.

Historická informácia:
Do roku 2014 ustanovenie § 19 ods. 4 zákona o dani z príjmov podmieňovalo podmienku zaplatenia pri províziách za sprostredkovanie, a to aj ak išlo o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, len v prípade, že tieto provízie boli uhrádzané fyzickej osobe. Od roku 2015 však platí všeobecné vymedzenie provízií bez ohľadu na skutočnosť, či sa platia fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Spoločnosti, ktoré tieto zmeny nepostrehli, by mali revidovať zmluvy a daňový režim nastaviť správne.

Na aké zmluvné typy sa zákon o dani z príjmov v tomto ustanovení vzťahuje?

...

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Sprostredkovateľské provízie – špecifiká z pohľadu daní a účtovníctva

I. Provízie z pohľadu zákona o dani z príjmov – podmienka zaplatenia

II. Provízie z pohľadu zákona o dani z príjmov – zrážková daň pri zahraničných sprostredkovateľoch prepravy a ubytovania

III. Provízie z pohľadu zákona o DPH

IV. Záver

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner