Súbeh príjmov fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov

Fyzická osoba dosahujúca rôzne druhy príjmov počas kalendárneho roka musí po skončení tohto obdobia vyrovnať daňovú povinnosť.

Dátum publikácie:22. 9. 2017
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_manazer-v-kancelarii-za-notebookom

Daňovník – fyzická osoba dosahujúca rôzne druhy príjmov počas kalendárneho roka musí po skončení tohto obdobia vyrovnať daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov. Akým spôsobom a v akom rozsahu, určuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

V nadväznosti na tieto skutočnosti, t. j. aké druhy príjmov (súbeh príjmov) daňovník dosiahol, sa každý jeden príjem posudzuje samostatne, pričom sa určuje, či je zdaňovaný alebo nie, resp. akým spôsobom je zdaňovaný a aké povinnosti s ich vyrovnaním daňou z príjmov mu potom nasledujú.

Dosiahnuté príjmy musí daňovník rozdeliť predovšetkým na príjmy, ktoré sú:

 • vylúčené z predmetu dane a
 • zdaniteľné a ktoré
  • sa následne oslobodzujú od dane,
  • boli zdaňované daňou vyberanou zrážkou a považujú sa za daňovo vyrovnané, okrem zákonom určených výnimiek,
  • sa vyrovnajú cez podané daňové priznanie.

Uvedené znamená, že ak má teda daňovník súbeh rôznych druhov príjmov, niektoré z nich môžu byť vylúčené z predmetu dane, niektoré oslobodené, niektoré vysporiadané daňou vyberanou zrážkou a niektoré zahŕňané do daňového priznania, cez ktoré si následne z týchto príjmov vyrovnáva daňovú povinnosť.

Príjmami vylúčenými z predmetu dane sú príjmy vymedzené v § 3 ods. 2 ZDP všeobecne pre fyzické osoby a príjmy vymedzené v § 5 ods. 5 ZDP výlučne pre určité druhy plnení dosahované v rámci závislej činnosti.

Medzi najčastejšie riešené príjmy vylúčené z predmetu dane bezpochyby patria príjmy, ktoré boli prijaté ako:

 • náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov a príjem získaný vydaním (napr. podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v zn. n. p., zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých krívd v zn. n. p),
 • príjem získaný darovaním nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnuteľnosť“) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty – s výnimkou príjmu z neho plynúceho a s výnimkou darov poskytovaných v súvislosti s výkonom činnosti zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z po­užitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP) alebo
 • príjem získaný dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnuteľnosť“) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty – s výnimkou príjmu z neho plynúceho.

V okamihu nadobudnutia vlastníctva k ne­hnuteľnosti, hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty daňovník získal príjem peňažný alebo nepeňažný, ktorý však v tomto momente nie je u daňovníka (dediča alebo obdarovaného) predmetom dane. Ak však z takéhoto zdedeného alebo darovaného majetku plynie príjem, t. j. napr. daňovník dal zdedenú alebo darovanú nehnuteľnosť do prenájmu alebo predal nadobudnuté cenné papiere alebo hnuteľný majetok, tento už je predmetom dane, ktorý ak nie je oslobodený od dane (§ 9 ZDP), je zdaniteľným príjmom.

Príklad č. 1

Daňovník zdedil nehnuteľnosť.

Hodnota tejto nehnuteľnosti ako príjem získaný dedením nie je predmetom dane. Túto nehnuteľnosť dal daňovník do prenájmu, pričom príjem, ktorý mu už bude plynúť z prenájmu tejto nehnuteľnosti, bude príjmom, ktorý je predmetom dane a ktorý je zdaniteľným príjmom podľa § 6 ods. 3 ZDP. Pri tomto druhu príjmu ZDP upravuje aj oslobodenie od dane do výšky 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP.

 

Príjmy, ktoré sú predmetom dane, sú uvedené v § 3 ods. 1 ZDP, sú nimi:

 1. príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP),
 2. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z po­užitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP),
 3. príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP),
 4. ostatné príjmy (§ 8 ZDP),
 5. podiely (dividendy) vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f), pričom za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,
 6. podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti, pričom za verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,
 7. podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, pričom za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

V prípade podielov na zisku, či už z majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, alebo spoločníkov na verejnej obchodnej spoločnosti či komplementárov komanditnej spoločnosti alebo členov pozemkového spoločenstva, t. j. podielov uvedených v § 3 ods. 1 písm. e) až g) ZDP, tieto sú predmetom dane len v prípadoch uvedených v § 52zi ZDP, t. j. napr. v prípade podielov na zisku spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, ak sú vyplácané z hospodárskeho výsledku vykáza­ného po 31. 12. 2016, resp. z hospodárskeho výsledku vykázaného do 31. 12. 2003.

Po rozdelení príjmov dosiahnutých daňovníkom na príjmy, ktoré:

 • nie sú predmetom dane a
 • sú predmetom dane,

tento daňovník ďalej z pohľadu daní rieši len príjmy, ktoré sú predmetom dane.

Z týchto príjmov ďalej musí určiť, ktoré sú:

 • zdaniteľné,
 • oslobodené od dane.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Súbeh príjmov fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov

1. Oslobodené príjmy

2. Nehnuteľnosť v obchodnom majetku

3. Príjmy z prenájmu

4. Zdaniteľné príjmy

5. Povinnosť podávania daňového priznania

6. Roztriedenie príjmov príjmov fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.