Účtová trieda 5 – Náklady

Prinášame podrobnosti, špecifiká účtovania a účtovné súvzťažnosti na jednotlivých účtoch účtových skupín účtovej triedy 5 - Náklady.

Dátum publikácie:23. 8. 2019
Autor:Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná

iStock_000009568865Large

Základná charakteristika daňového výdavku je v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) uvedená v § 2 písm. i) ZDP.

Na to, aby mohol byť určitý výdavok (náklad) uznaný ako daňový výdavok, musia byť splnené tri základné podmienky:

 • musí ísť o výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu,
 • výdavok musí byť daňovníkom preukázateľne vynaložený,
 • výdavok musí byť zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka v súlade s účtovnými predpismi.

Podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pri zistení základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, preto sa na daňové účely vo všeobecnosti akceptujú výdavky (náklady), ktoré sú zaúčtované v účtovníctve. Avšak určité vymedzené výdavky (náklady) sa napriek ich zaúčtovaniu v súlade s účtovnými predpismi uplatnia do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov. Podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov:

 • ak výšku výdavku limituje osobitný predpis, preukázaný náklad možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky limitu určeného v tomto osobitom predpise (napr. zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov);
 • ak výšku výdavku limituje zákon o dani z príjmov,preukázaný náklad možno zahrnúť do daňových výdavkov len do výšky tohto limitu (napr. príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, výška členského príspevku vyplývajúceho z nepovinného členstva v právnickej osobe). Z týchto limitovaných výdavkov sú vyňaté výdavky (náklady) vynaložené zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) ZDP za podmienok ustanovených osobitným predpisom (napr. Zákonníkom práce, zákonom o cestovných náhradách). Znamená to, že do daňových výdavkov je možné uplatniť limitované výdavky aj vo výške presahujúcej nárok určený v osobitnom predpise, ak:
  • sú vyššie nároky dohodnuté v pracovnej alebo inej zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v kolektívnej zmluve alebo v inom internom predpise zamestnávateľa,
  • tieto vyššie nároky sú na strane zamestnanca zdaniteľným príjmom podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Na uvedené nadväzuje aj § 21 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) presahujúce limity ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi okrem výdavkov (nákladov) vynaložených zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov za podmienok ustanovených osobitným predpisom a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitnými predpismi:

 • ak výšku výdavku limituje zákon o dani z príjmov výškou príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa náklad alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada (napr. odplata za vymo­ženie pohľadávky);
 • ak zahrnutie výdavku v zdaňovacom období upravuje zákon o dani z príjmov v inej výške, ako vyplýva z účtovníctva, preukázaný náklad možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov (napr. tvorba opravných položiek, odpis pohľadávky); takéto obmedzenie pre daňové výdavky je potrebné rešpektovať aj v prípade, ak zákon o dani z príjmov umožňuje zahrnúť do daňových výdavkov aj vyšší výdavok ako je zaúčtovaný – napríklad vyššie daňové odpisy ako sú odpisy zaúčtované, alebo do daňových výdavkov možno uznať vyššiu daňovú zostatkovú cenu, ako je zaúčtovaná zostatková cena napríklad pri vyradení majetku v dôsledku škody;
 • ak je uznanie niektorého zaúčtovaného nákladu v zákone o dani z príjmov podmienené povinnosťou zaplatenia, potom sa uzná daňový výdavok až v tom zdaňovacom období, v ktorom bude výdavok aj skutočne zaplatený.

V súlade s § 21 zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady):

 • ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď o týchto výdavkoch (nákladoch) daňovník účtoval v súlade s účtovníctvom,
 • ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané,
 • priamo uvedené v ustanovení § 21 ZDP.

V § 19 ods. 2 písm. t) zákon o dani z príjmov upravuje alternatívne uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s majetkom, ktorý je využívaný aj na súkromné účely. Podľa tohto ustanovenia daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) ZDP, výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a výdavkov zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to:

 1. vo forme paušálnych výdavkov vo výš­ke 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely alebo
 2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Zákon o dani z príjmov v § 2 písm. j) a k) ďalej predpokladá vecnú a časovú súvislosť príjmov a výdavkov v zdaňovacom období. Rešpektovaním vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období sa rozumie časové rozlíšenie nákladov a výnosov v zmysle zákona o účtovníctve a súvisiacich vykonávacích predpisov. Uvedené platí, len ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.

Zákon o dani z príjmov presne ustanovil, kedy sa nedodrží časová a vecná súvislosť nákladu alebo výnosu s príslušným zdaňovacím obdobím. Napr. je to v situácii, keď zákon uplatnenie výdavku alebo príjmu v základe dane podmieňuje jeho zaplatením alebo prijatím.

Podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov sa zahrnú do základu dane až po zaplatení:

 1. kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu u ich dlžníka,
 2. výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvérov), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-­how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,
 3. výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlž­níka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady,
 4. odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu,
 5. výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 ZDP alebo § 44 ods. 3 ZDP pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
 6. výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2,
 7. výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorazovo,
 8. výdavky (náklady) na sponzorské u spon­zora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania tejto zmluvy; zaplatené sponzorské bude u sponzora považované za daňový výdavok v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období za podmienky, že v tomto zdaňovacom období vykáže kladný základ dane; za daňový výdavok sa nepovažuje sponzorské poskytnuté amatérskemu športovcovi uvedenému v § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona o športe okrem športového reprezentanta podľa § 29 ods. 2 zákona o športe,
 9. výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov,
 10. daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Účtová trieda 5 – Náklady

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Ľudmila Novotná, Ing. Iveta Petrovická

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner