Účtovanie dotácií v podvojnom účtovníctve

Od 1. 1. 2012 došlo k zmene opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, opatrením MF SR č. MF/27262/2011-74. Novelou nedošlo k podstatnej zmene v oblasti účtovania dotácií, spresnil sa moment účtovania nároku na dotáciu a upravila sa technika účtovania dotácie.

Dátum publikácie:13. 2. 2013
Autor:Ing. Ľudmila Novotná

Účtovanie dotácií v podvojnom účtovníctve

1. Účtovanie nároku na dotáciu

Účtovanie dotácií od 1. 1. 2012 je upravené v samostatnom § 52a. Podľa tohto ustanovenia na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje dotácia poskytovaná zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu. Na účte 347 – Ostatné dotácie sa účtuje dotácia poskytovaná z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu. Nárok na dotáciu, ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok, sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 347 – Ostatné dotácie, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. V účtovníctve sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

 

Nárok na dotáciu

Názov
účtovného prípadu
Účtovný predpis
MD D
1. Nárok na dotáciu zo ŠR 346 384
2. Nárok na dotáciu z iných zdrojov 347 384

 

2. Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

Dotácia na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku, vrátane doplňujúcich podmienok, napríklad umiestnenia majetku, obdobia, počas ktorého má byť majetok držaný, sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období pri

a) odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva,
b) neodpisovanom majetku, ak sa vyžaduje splnenie určitých podmienok, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti počas obdobia, v ktorom vznikajú náklady na splnenie týchto povinností, napríklad dotácia na pozemok s podmienkou postavenia stavby na tomto pozemku sa účtuje do výnosov počas doby použiteľnosti stavby v nadväznosti na jej odpisovanie.

Ďalej sa v článku dočítate:
2.1 Dotácie na obstaranie odpisovaného dlhodobého majetku
2.2 Účtovanie dotácie na neodpisovaný majetok
3. Dotácie na úhradu nákladov (prevádzkové dotácie)
4. Dotácia z úradu práce
5. Poskytnutá dotácia na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti, alebo dotácia ako okamžitá finančná pomoc
6. Zmena sumy odhadovaného nároku na dotáciu
7. Povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu
8. Sankcie za nesprávne použitie dotácií

Článok je skrátený, celý článok nájdete v pravom boxe Súvisiace články.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.