Účtovanie koncesie u koncesionára

Objasníme účtovanie koncesných zmlúv u koncesionára na základe uzavretej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom (koncesionárom), ktorým je subjekt z podnikateľského súkromného prostredia.

Dátum publikácie:2. 9. 2020
Autor:Ing. Anton Kolembus

tt_zena-cita-a-pise

Stručne:

Financovanie z verejných výdavkov nie je schopné riešiť aktuálne potreby vyvolané investičnými zámermi budovania kvalitnej dopravnej a inej verejnej infraštruktúry. Preto vzniká požiadavka na ich financovanie zo súkromných zdrojov, využitie zdrojov privátnych subjektov, či už vlastných voľných zdrojov alebo zdrojov z bankových úverov.

Na financovanie budovania požadovanej infraštruktúry sa navrhuje použiť aj projekty partnerstva verejného a súkromného sektora, ktoré sú založené na financovaní zo súkromných zdrojov nevylučujúcich možnosť štátnej pomoci. PPP projekty sú projekty, v ktorých do partnerstva vstupujú verejná a súkromná organizácia, ktoré sú založené na vybudovanie infraštruktúry a poskytovanie služieb, spravidla zabezpečovaných sektorom verejnej správy.

Ďalšími charakteristickými rysmi PPP je dlhodobosť zmluvných vzťahov a skutočnosť, že súkromný partner, koncesionár, zabezpečuje celý projekt, jeho realizáciu, implementáciu, údržbu a financovanie, pričom partner zo sektora verejnej správy zabezpečuje definovanie cieľov a kritérií projektu z hľadiska verejného záujmu, konkrétne definuje požadovanú kvalitu služieb, cenovú politiku a kontrolu stanovených cieľov a kritérií projektu z hľadiska verejného záujmu.

Koncesionár je spravidla povinný ku koncu poskytovania služby odovzdať nehnuteľnosť v dohodnutom stave zadávateľovi – subjektu verejnej správy.

Požiadavka na realizáciu prác na základe koncesných zmlúv uzatvorených nielen medzi verejnými obstarávateľmi a koncesionármi si vyžiadala osobitnú legislatívnu úpravu účtovania. Takáto úprava je začlenená do Postupov účtovania pre podnikateľov v § 30c, v ktorom sú definované postupy účtovania koncesie u koncesionára.

POZNÁMKA:

Ide o úpravu účtovania koncesných zmlúv u koncesionára na základe uzavretej zmluvy medzi objednávateľom (zadávateľom), ktorým je spravidla subjekt verejnej správy, a zhotoviteľom (koncesionárom), ktorým je subjekt z podnikateľského súkromného prostredia.

Koncesie na stavebné práce s rizikom dopytu

V účtovníctve koncesionára sa účtuje o vybudovaní diela ako o zákazkovej výrobe podľa § 30 postupov účtovania v PÚ, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu na začiatku realizácie diela alebo do ukončenia koncesnej lehoty.

Príklad:

Koncesionár uzatvoril s verejným obstarávateľom koncesnú zmluvu s rizikom dopytu na obdobie 10 rokov. Koncesionár sa zaviazal vybudovať rýchlostnú komunikáciu do 2 rokov. Počas ôsmich rokov bude brať úžitky z rýchlostnej komunikácie formou mýtneho. Suma dosahovaných výnosov z mýtneho závisí od používania rýchlostnej komunikácie konečnými užívateľmi.

V priebehu výstavby bude koncesionár účtovať výnosy a náklady podľa princípov účtovania zákazkovej výroby. Zmluvné výnosy počas výstavby účtuje percentom dokončenia, pričom predpokladá 10 % ziskovú maržu. Náklady na výstavbu a zisková marža tvoria hodnotu zhotoveného diela a predstavujú sumu, za ktorú koncesionár získa právo na poberanie úžitkov vo forme mýtneho. Oceniteľné právo bude odpisovať v priebehu obdobia užívania rýchlostnej komunikácie, to je počas ôsmich rokov rovnomerne.

Výnosnosť je u koncesionára podmienená používaním komunikácie. Predpokladá, že v jednotlivých rokoch bude konštantné používanie komunikácie. Výnosy dosahované z mýta sa účtujú podľa počtu prejazdených kilometrov.

Koncesionár má povinnosť v desiatom roku vymeniť povrch komunikácie. Na túto povinnosť bude tvoriť rezervu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri výpočte sa zohľadňuje počet vozidiel, ktoré použili komunikáciu.

Koncesionár na konci desiateho roka odovzdá rýchlostnú komunikáciu verejnému obstarávateľovi.

Pre prehľadnosť účtovania v príklade (aj nasledujúcich) neuvažujeme s DPH.

Náklady a výnosy koncesionára

Náklady v tis. €

Výnosy v tis. €

Náklady výstavby komunikácie

16 000

 

Rozpočtovaný zisk

 1 600

 

Náklady obnovy a udržiavania komunikácie

   820

 

Úroky z úverov

 1 580

 

Výnosy z prevádzky komunikácie

 

24 000

Spolu:

20 000

24 000

 


P. č.

Účtovanie v 1. roku

Má dať

Dal

Suma v tis. €

1

Náklady na výstavbu

5XX

321, 211

8 000

2

Zúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky

316

606

8 800

 

Účtovanie v 2. roku

 

 

 

3

Náklady výstavby

5XX

321, 211

8 000

4

Zúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky

316

606

8 800

 

Účtovanie v 3. roku

 

 

 

5

Ukončenie výstavby, uvedenie komunikácie do užívania

041

316

17 600

6

Zaradenie oceniteľného práva do nehmotného majetku

014

041

17 600

7

Náklady prevádzky

5XX

321

50

8

Tvorba rezervy na obnovu komunikácie

548

459

60

9

Úroky z úveru

562

461

350

10

Odpisy oceniteľného práva

551

074

2 200

11

Výnosy mýtneho v 1. roku užívania

311, 211

602

2 750

 

Účtovanie vo 4. roku

 

 

 

14

Náklady prevádzky

5XX

321

50

15

Tvorba rezervy na obnovu komunikácie

548

459

60

16

Úroky z úveru

562

461

307

17

Odpisy oceniteľného práva

551

074

2 200

18

Výnosy mýtneho v 2. roku užívania

311, 211

602

2 750

 

Článok je skrátený. Celé znenie článku: Účtovanie koncesie u koncesionára

Obsah:

1. Právny rámec a terminológia

2. Koncesia na stavebné práce

3. Koncesia na služby

4. Koncesie na stavebné práce s rizikom dopytu

5. Koncesie na stavebné práce s rizikom dostupnosti

6. Koncesie na stavebné práce čiastočne s rizikom dopytu a čiastočne s rizikom dostupnosti

7. Koncesionár je vlastníkom zhotovovaného diela

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anton Kolembus

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.