Účtovanie občianskych združení v sústave jednoduchého účtovníctva

Článok približuje občianskym združeniam zákonné povinnosti podľa zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, taktiež aké zákonné možnosti môže využiť pri zdaňovaní príjmov a uplatňovaní si výdavkov.

Dátum publikácie:19. 5. 2016
Autor:Ing. Jana Marková

tt_zena-so-vstupenkou

Článok je zameraný na občianske združenia, ktoré môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

V článku je bližšie objasnené postavenie občianskeho združenia ako právnickej osoby, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania. Ďalej poukazuje na povinnosti občianskeho združenia pri zostavení účtovnej závierky alebo daňového priznania.

Keďže sú často prijímateľmi podielu zaplatenej dane, časť článku je venovaná podmienkam jeho získania a použitia.

Vymedzenie účtovných jednotiek – občianskych združení

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Nezakladá sa za účelom zisku z podnikania, ale na dosiahnutie záujmov jeho členov. Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. Združenia sú právnickými osobami a vznikajú registráciou.

Občianske združenie je vhodné registrovať aj na príslušnom daňovom úrade, ak bude vykonávať podnikateľskú činnosť alebo sa stane zamestnávateľom.

Občianske združenia môžu vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak nie ako svoju hlavnú činnosť, ale doplnok ku svojmu predmetu (cieľu) činnosti. Predmet činnosti občianskych združení je upravený v stanovách a mal by byť z neho zrejmý neziskový, prípadne verejnoprospešný charakter činnosti.

Zákonná úprava účtovania občianskych združení

Občianske združenie je právnickou osobou, a preto sa vždy považuje aj za účtovnú jednotku. Každá účtovná jednotka je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve“) povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Občianske združenia môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 9 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve, a to ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom období 200 000 €.

POZNÁMKA

Pojem „podnikanie“ chápeme v nadväznosti na § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, pričom pod podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Pre občianske združenia je veľmi dôležité správne zadefinovať neziskové činnosti v stanovách, svojou činnosťou „neobmedzovať“ hospodársku súťaž iným subjektom.

„Príjem“ je definovaný v § 2 ods. 4 písm. f) zákona o účtovníctve, pričom ide o všetky príjmy, ktoré účtovná jednotka prijala (príjmy zo zdaňovanej aj nezdaňovanej činnosti).

Účtovanie občianskych združení je upravené zákonom o účtovníctve a opatrením č. MF/24975/2010-74 zo dňa 1. decembra 2010 v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (ďalej „postupy účtovania neziskových organizácií“).

Zákon o účtovníctve a občianske združenie

Občianske združenie ako účtovná jednotka je povinná dodržiavať všetky ustanovenia uvedené v zákone o účtovníctve, aj keď združenie nie je založené za účelom zisku.

Občianske združenie je povinné účtovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva (§ 2 ods. 2 zákona o účtovníctve), a to o:

 • stave a pohybe majetku,
 • stave a pohybe záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • príjmoch,
 • výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Taktiež je povinné zostaviť účtovnú závierku v rozsahu zadefinovanom pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. 

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve – špecifiká občianskeho združenia

Občianske združenie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje podľa opatrenia MF č. 24975/2010-74 v znení ďalších opatrení. Špecifikom pre občianske združenie je predovšetkým obsahové vymedzenie peňažného denníka, účtovanie podielu zaplatenej dane z príjmov a špecifické položky účtovnej závierky.

V účtovníctve občianskeho združenia sa účtujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, a to v účtovných knihách na základe účtovných dokladov tak, ako je uvedené v zákone o účtovníctve.

Peňažný denník

Základnou účtovnou knihou pre sústavu jednoduchého účtovníctva je peňažný denník. V peňažnom denníku účtovná jednotka účtuje o:

a) všetkých príjmoch a výdavkoch v hotovosti,

b) príjmoch a výdavkoch vykonávaných prostredníctvom banky,

c) priebežných položkách (pri transakciách medzi pokladnicou a bankou),

d) nepeňažných účtovných prípadoch v priebehu účtovného obdobia a

e) uzávierkových účtovných prípadoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovné zápisy sa uvádzajú v časovom slede podľa účtovných dokladov, ktoré sa označia prehľadne a zrozumiteľne číslovaním.

Účtovné zápisy sa uvádzajú v časovom slede podľa účtovných dokladov, ktoré sa označia prehľadne a zrozumiteľne číslovaním.

Peňažný denník je v sústave JÚ účtovnou knihou, v ktorej sa zachytáva pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti (na základe pokladničných dokladov) a na účtoch v bankách (na základe výpisu z bankového účtu). Príjmy a výdavky zapisuje vždy v požadovanom členení, a to predovšetkým pre daňové účely, a tým je úzko prepojený na výpočet základu dane. Účtujeme v ňom príjmy a výdavky v členení podľa príjmov a výdavkov požadovanom postupmi účtovania a súčasne v prehľade o príjmoch a výdavkoch v nezdaňovanej a zdaňovanej činnosti.

Peňažný denník musí obsahovať minimálne:

a) prehľad o peniazoch v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,

b) prehľad o peniazoch na bankových účtoch v členení na príjmy a výdavky,

c) prehľad o priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky (vznikajú pri prevodoch peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami alebo pokladnicou a bankovým účtom,

d) prehľad o príjmoch v členení najmä na príjmy:

 1. z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa,
 2. z majetku,
 3. z darov a príspevkov,
 4. z členských príspevkov,
 5. z podielu zaplatenej dane z príjmov,
 6. z verejných zbierok,
 7. z úverov a pôžičiek,
 8. z dedičstva,
 9. z organizovania podujatí,
 10. z dotácií,
 11. z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky,
 12. z predaja majetku,
 13. z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov,
 14. z fondu prevádzky, údržby a opráv,
 15. ostatné,

e) prehľad o výdavkoch v členení najmä na výdavky na:

 1. zásoby,
 2. služby,
 3. mzdy, poistné a príspevky,
 4. dary a príspevky iným subjektom,
 5. prevádzková réžia,
 6. splátky úverov a pôžičiek,
 7. použitie sociálneho fondu,
 8. ostatné,

f) prehľad o použití podielu zaplatenej dane,

g) prehľad o príjmoch a výdavkoch priebežných položiek,

h) prehľad o príjmoch a výdavkoch z nezdaňovanej činnosti,

i) prehľad o príjmoch a výdavkoch zo zdaňovanej činnosti.

Občianske združenia v peňažnom denníku vyčlenia v časti h) a i) príjmy a výdavky na nezdaňované a zdaňované. Uvedené členenie je dôležité pre správne vypracovanie účtovnej závierky – výkazu o príjmoch a výdavkoch a následne povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Zdaňované a nezdaňované príjmy sa rozdelia na základe hlavnej „neziskovej“ činnosti uvedenej v stanovách. K zdaňovaným príjmom sa priradia zdaňované výdavky, pričom ich rozdielom vznikne základ dane, ktorý bude uvedený v daňovom priznaní.

Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou, ktorej príjmy sú od dane z príjmov oslobodené [§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov], nikdy nepovažujeme za daňové výdavky.

Príklady príjmov z nezdaňovanej činnosti:
 • vklad zakladateľov občianskeho združenia,
 • členské príspevky získané od členov občianskeho združenia,
 • príjem z podielu zaplatenej dane z príjmov (nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov),
 • dotácie (poskytnuté na hlavnú neziskovú činnosť organizácie),
 • dary (nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z organizovania podujatí (ak príjmy súvisia s hlavnou neziskovou činnosťou organizácie),
 • výnos z cenných papierov, úrokový výnos v banke (výnosy už boli zdanené zrážkovou daňou).
Príklady zdaňovaných príjmov:
 • príjem z prenájmu alebo predaja majetku,
 • príjem z reklamy, sponzoringu,
 • predaj výrobkov, tovaru alebo služieb, ktorými vykonáva združenie podnikateľskú činnosť,
 • príjmy z kultúrnych alebo športových podujatí, ktoré nesúvisia s hlavnou činnosťou organizácie.

V peňažnom denníku sa účtuje iba v eurách (v prípade iných mien vedie občianske združenie ďalšie pokladnice). O pohybe peňažných prostriedkov sa účtuje na základe pokladničných dokladov.

Príjem a výdavok peňažných prostriedkov na bankových účtoch sa účtuje v peňažnom denníku podľa výpisov z banky v eurách.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok je rozdelený do nasledujúcich tematických častí:

Účtovanie občianskych združení v sústave jednoduchého účtovníctva

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Marková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.